Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất 2023

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ toạ hội đồng quản trị của đơn vị. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất năm 2023 sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là gì?

Giám đốc, tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của đơn vị; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ được giao.

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là văn bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ toạ hội đồng quản trị của đơn vị, biên bản ghi lại nội dung mà cuộc họp đã làm việc, quyết định của những thành viên hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất 2023

Mục đích của mẫu biên bản bầu giám đốc, tổng giám đốc: khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc để thực hiện việc điều hành đơn vị, thực hiện những công việc mà chủ toạ hội đồng quản trị, chủ toạ hội đồng thành viên giao, những thành viên đơn vị sẽ thực hiện họp và bổ nhiệm chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Quá trình làm việc và quyết định của những thành viên ghi được nhận quan biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc.

2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất 2023

>>> Tải ngay Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất 2023 tại đây.

đơn vị CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH ANH
—————

Số: ……/…….- BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————    

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN đơn vị CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH ANH

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, chủ toạ Hội đồng quản trị)

ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023, vào hồi 9h00 giờ tại trụ sở đơn vị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Linh Anh

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên đơn vị gồm:

1. NGUYỄN VĂN A: chủ toạ hội đồng cổ đông

2. LÊ THị B: Phó chủ toạ hội đồng cổ đông

3. TRẦN VĂN C: Thành viên

Nội dung: Sau khi thoả thuận, những cổ đông đơn vị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Linh Anh cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

1.Bổ nhiệm Ông: TRƯƠNG VĂN D

Sinh ngày: 01/04/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 28934663

Ngày cấp: 12/6/2020

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Làm Giám đốc đơn vị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Linh Anh

2.Bổ nhiệm Ông: HÀ VĂN Y

Sinh ngày: 19/8/1981

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 19386473232

Ngày cấp: 12/02/2019

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Làm chủ toạ Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Linh Anh

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông TRƯƠNG VĂN D và Ông HÀ VĂN Y được khắc phục trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ đơn vị.

Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho những thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

                                           

Chữ ký của những cổ đông

 

 

Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

Người viết biên bản phải ghi rõ tháng ngày năm và địa điểm diễn ra cuộc họp và lập biên bản. Thành phần tham gia cuộc họp phải ghi được rõ họ tên và thông tin của những cổ đông hoặc thành viên đơn vị. Nội dung biên bản ghi rõ quyết định của những thành viên cuộc họp, quyết định người nào được bổ nhiệm vào chức danh nào. Cần ghi rõ thông tin người được bổ nhiệm: Họ và tên, tháng ngày năm sinh, dân tộc, Chứng minh nhân dân số, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện tại. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm được khắc phục trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ đơn vị.

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc cũng tương tự như mẫu biên bản cuộc họp được tổ chức tại những đơn vị, doanh nghiệp. những nội dung chính cần trình bày trong mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là thông tin về tên đơn vị, thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp bao gồm những người nào như mẫu biên bản cuộc họp. Tiếp đó là thông tin về những người được bầu ra nắm giữ chức vụ giám đốc, tổng giám đốc đơn vị là người nào, những quyền lợi, nghĩa vụ của những vị trí này được quy định thế nào.

Để tiện lợi nhất khi sử dụng những bạn có thể lưu lại trước mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc dưới đây về sử dụng để chủ động tìm hiểu trước những thông tin cần ghi chép. những nội dung trong mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc cần ghi chép đầy đủ, chuẩn xác và những thành viên tham gia cuộc họp cần đọc lại nội dung biên bản trước khi ký xác nhận.

Ngoài ra những bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản giao nhận được sử dụng để thỏa thuận về việc giao nhận tài sản, hồ sơ, tài liệu, tiền nong giữa người giao và người thụ hưởng, mẫu biên bản giao nhận sẽ là căn cứ để quy định trách nhiệm của bên giao và bên nhận khi hoàn thành giao dịch giao nhận.

3. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, giám đốc:

Theo quy định tại Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Tổ chức thực hiện quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên;

+  Quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hằng ngày của đơn vị;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của đơn vị;

+ Ban hành quy chế quản lý nội bộ của đơn vị, trừ trường hợp Điều lệ đơn vị có quy định khác;

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong đơn vị, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

+ Ký phối hợp đồng nhân danh đơn vị, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ toạ Hội đồng thành viên;

+ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức đơn vị;

+ Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

+ Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Tuyển dụng lao động;

+ Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ đơn vị, quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

3.1.Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của đơn vị, nếu như Điều lệ đơn vị không có quy định khác.

–  Đối với đơn vị con của đơn vị có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện trên, Giám đốc, Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý đơn vị mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại đơn vị đó.

3.2. Quyền của Giám đốc, Tổng giám đốc:

– Quyết định những vấn đề liên quan tới công việc kinh doanh hằng ngày của đơn vị mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện những quyết nghị của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của đơn vị;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của đơn vị;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm những chức danh quản lý trong đơn vị, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ toạ Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, thỏa thuận, kết thúc hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ đơn vị quy định.

– Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong đơn vị kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tuyển dụng lao động;

– Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

–  Quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ đơn vị và quyết nghị của Hội đồng quản trị.

3.3. Nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc, Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ đơn vị, hợp đồng lao động ký với đơn vị và quyết nghị của Hội đồng quản trị.

Trường hợp điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho đơn vị thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc mới nhất 2023 mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts