Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2023

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là gì, mục đích của mẫu biên bản? doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và góp vốn thành lập doanh nghiệp? những quy định về phần vốn góp? Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn? Hướng dẫn soạn thảo biên bản?

1. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là gì, mục đích của mẫu biên bản?

Biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là văn bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị về tiến độ góp vốn điều lệ của doanh nghiệp với nội dung ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, chương trình họp, tiến độ góp vốn…

Mục đích của biên bản: Khi những thành viên doanh nghiệp muốn góp vốn để thành lập nên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, hội đồng cổ đông sẽ được họp và thỏa thuận về việc góp vốn. Quá trình làm việc này ghi được nhân bằng biên bản thỏa thuận góp vốn.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2023

 

2. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và góp vốn thành lập doanh nghiệp?

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 tới 50 thành viên là tổ chức, tư nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp.

Góp vốn thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng thực phần vốn góp

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng trị giá phần vốn góp của những thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ doanh nghiệp.

– Thành viên phải góp vốn cho doanh nghiệp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có những quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên doanh nghiệp chỉ được góp vốn cho doanh nghiệp bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu như được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

– Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau: Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của doanh nghiệp; Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có những quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp; Phần vốn góp chưa góp của những thành viên được chào bán theo quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của những thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. những thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với những nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

– Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của doanh nghiệp kể từ thời khắc đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy định tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này ghi được đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời khắc góp đủ phần vốn góp, doanh nghiệp phải cấp giấy chứng thực phần vốn góp cho thành viên tương ứng với trị giá phần vốn đã góp.

– Giấy chứng thực phần vốn góp phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số hồ sơ pháp lý của tư nhân đối với thành viên là tư nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số hồ sơ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên; Số và ngày cấp giấy chứng thực phần vốn góp;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp giấy chứng thực phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới phương thức khác, thành viên được doanh nghiệp cấp lại giấy chứng thực phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ doanh nghiệp.

 

3. những quy định về phần vốn góp

Mua lại phần vốn góp: Được quy định tại Điều 51 Luật doanh nghiệp 2020.

– Thành viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại phần vốn góp của mình nếu như thành viên đó đã bỏ thăm không tán thành đối với quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung những nội dung trong Điều lệ doanh nghiệp liên quan tới quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại doanh nghiệp; Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp.

– Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi tới doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết nghị.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 51 thì doanh nghiệp phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu như sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, doanh nghiệp vẫn thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

– Trường hợp doanh nghiệp không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều 51 thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên doanh nghiệp.

Chuyển nhượng phần vốn góp: Được quy định tại Điều 52 Luật doanh nghiệp 2020

– Thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

Chào bán phần vốn góp đó cho những thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong doanh nghiệp với cùng điều kiện chào bán; Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với những thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu như những thành viên còn lại của doanh nghiệp không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

– Thành viên chuyển nhượng vẫn có những quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho tới khi thông tin về người mua quy định tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này ghi được đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

– Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của những thành viên dẫn tới chỉ còn một thành viên doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

 

4. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 (V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ doanh nghiệp)

ngày hôm nay, ngày 16/3/2023, vào hồi 9h, tại Trụ sở chính của doanh nghiệp: TNHH Hai Thành viên QT, những thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để thảo luận và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của doanh nghiệp TNHH Hai Thành viên QT (sau đây được gọi tắt là “doanh nghiệp”) với nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN tham gia

1. Chủ tọa cuộc họp: Nguyễn Thị H

– Thành viên sáng lập, chủ toạ Hội đồng thành viên doanh nghiệp;

2. Thư ký cuộc họp: Trần Thị T

– Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác: Nguyễn Văn T, Nguyễn Mỹ H

 – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị khởi đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua những quyết nghị sau:

1. những thành viên nhất trí góp vốn vào doanh nghiệp với tổng số vốn như đã đăng ký là 3 tỷ đồng (ba tỷ đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: Nguyễn Mỹ H góp 1 đồng (một tỷ đồng Việt Nam), chiếm 33,3 % vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: Đồng Ánh Q góp 1 tỷ đồng (một tỷ đồng Việt Nam), chiếm 33,3% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: Lê Văn B góp 1 tỷ đồng (1 tỷ đồng Việt Nam), chiếm 33,3% vốn điều lệ;

2. những thành viên  tỷsáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm 2 đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: Nguyễn Mỹ H, Đồng Ánh Q góp 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: Lê Văn B góp 1 đồng (một tỷ đồng Việt Nam);

những thành viên góp vốn theo tiến độ sau: Ngày 12/2/20223 (theo cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp), những thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày 12/3/2023 những thành viên sáng lập góp đợt 2; 

Sau khi thảo luận, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, những thành viên tham gia Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chuẩn xác, trung thực của Biên bản. Biên bản này được lập thành hai (02) bản có trị giá như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của doanh nghiệp TNHH Hai Thành viên QT

CHỮ KÝ CỦA những THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên thành viên Chữ ký

Bạn có thể tải mẫu đơn tại đây.

 

5. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

Người ghi biên bản cần ghi rõ tháng ngày năm diễn ra cuộc họp. những thành viên góp vốn ghi được đầy đủ thông tin từng người bao gồm họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số chứng minh nhân dân.

Nội dung biên bản ghi rõ những thành viên góp bao nhiêu vốn và chiếm bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ, phương thức góp vốn, những đợt góp vốn. Đồng thời ghi rõ số và ngày cấp giấy chứng thực phần vốn góp, những thành viên bầu ra chủ toạ hội đồng quản trị và giám đốc.

Ngoài ra, độc giả có thể theo dõi nội dung bài viết các bước hình thành và tồn tại của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

nếu như có bất cứ vướng mắc nào quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi Email chi tiết tại: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts