Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03/TNDN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm một số biểu mẫu thông dụng sau:

1. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục được sử dụng để làm gì?

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục là biểu mẫu hành chính được ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC sử dụng để ghi chép lại việc tài trợ của những doanh nghiệp dành cho những trường học. Đây là mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục là biên bản xác nhận lại việc tài trợ của doanh nghiệp dành cho cơ sở giáo dục và phải ghi rõ mục đích tài trợ.

 

2. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03/TNDN) mới năm 2023

Bạn có thể tải mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục tại đây

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03/TNDN)

Mẫu số: 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC

 

Chúng tôi gồm có:

Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ] : đơn vị TNHH HTL

Địa chỉ : số nhà 57 Ngô Sĩ Liên, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 02874xxxx

Mã số thuế : 1487532698

Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chức (đơn vị nhận tài trợ): Trường Tiếu học A

Địa chỉ : Số 43 Đoàn Thị Điểm, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 025741xxxx

Mã số thuế (nếu như có) : 2478632145

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên] nhằm mục đích

– Tài trợ cho trường học .

– Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học .

– Tài trợ học bổng .

– Tổ chức cuộc thi

Với tổng trị giá của khoản tài trợ là 300.000.0000 đồng

Bằng tiền: ba trăn triệu đồng

Hiện vật: (không có),  quy ra trị giá Vnđ

hồ sơ có giá (không có) quy ra trị giá Vnđ

(kèm theo những chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người thụ hưởng tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi 10h tại Trường Tiểu học A ngày 10 tháng 2 năm 202 và được lập thành 02 bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ

H

Nguyễn Thị H

Giám đốc cơ sở

T

Trần Thị T
 

 

3. trình tự lập biên bản xác nhận hỗ trợ cho giáo dục

– Tên biên bản: Biên bản xác nhận hỗ trợ cho giáo dục

– Thông tin doanh nghiệp hỗ trợ:

+ Tên doanh nghiệp

+ Trụ sở doanh nghiệp (địa chỉ)

+ Liên hệ: Số điện thoại của bên hỗ trợ

 + Mã số thuế doanh nghiệp

– Thông tin đơn vị nhận tài trợ:

+ Tên

+ Địa chỉ

+ Liên lạc: sđt bên nhận hỗ trợ

– Cùng xác nhận doanh nghiệp đã hỗ trợ cho đơn vị nhận hỗ trợ với mục đích

+ Tài trợ cho học bổng

+ Tài trợ cho trang thiết bị

+ Liên hệ: Số điện thoại của doanh nghiệp

+ Tài trợ cho cuộc thi

+ Tài trợ cho trường học

– trị giá hỗ trợ

+ Tiền mặt

+ Hiện vật

+ hồ sơ Kèm theo chứng cứ tài trợ

– Biên bản kết thúc vào hồi … giờ, ngày…, tháng,..năm

– Đại diện ký tên và ký tên đóng dấu

 

4. Quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục năm 2023 thế nào?

Căn cứ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định như sau:

Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc: 

Theo quy định, việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, sáng tỏ, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc phân phối dịch vụ giáo dục, huấn luyện.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng những khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc quản lý, sử dụng những khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí. Không tiếp nhận những hiện vật không liên quan mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, thầy giáo, nhân viên và người học.

Khuyến khích những nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn ủy quyền cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Khuyến khích những tổ chức, tư nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hạ tầng trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục tại những cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận những khoản tài trợ để thực hiện những nội dung sau: Trang bị thiết bị, đồ sử dụng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng những hạng mục dự án phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục; hỗ trợ hoạt động giáo dục, huấn luyện và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; những khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, thầy giáo, giảng viên và nhân viên, những hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, thầy giáo, nhân viên; những kinh phí hỗ trợ công việc quản lý của cơ sở giáo dục.

tương tự, theo quy định để hỗ trợ cho đơn vị nào đó cần phải tuân thủ theo quy định pháp luật là tự nguyện và không ép buộc, không tài trợ với mục đích khác.

Thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày: 

những phương thức tài trợ được quy định trong Thông tư bao gồm: Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, xoàn, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoặc thông qua tài khoản của cơ sở giáo dục mở tại ngân khố nhà nước hoặc Ngân hàng thương nghiệp.

Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển ủy quyền cơ sở giáo dục những hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ sử dụng dạy học, dự án xây dựng và những hiện vật khác có trị giá sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

Đối với phương thức tài trợ bằng dự án, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng dự án, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm dự án xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu những tài sản thuộc sở hữu trí tuệ; quyền sử dụng đất; đóng góp ngày công lao động; phân phối dịch vụ huấn luyện, thăm quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động niên học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và huấn luyện phê duyệt đối với cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo sở giáo dục và huấn luyện phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và huấn luyện, trước khi tổ chức vận động tài trợ.

Đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi vận động tài trợ và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

Sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng trình tự, quy định và không công khai sáng tỏ thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục ngừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ.

Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: “Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03/TNDN)“. Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo thêm nội dung bài viết ý kiến chỉ đạo của Đảng về giáo dục và huấn luyện theo văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Luật Minh Khuê Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời nhanh chóng và kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts