Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính trong bài viết dưới đây.

1.  Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước

>>> Tải ngay Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN) tại đây. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN)

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO những ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

Chúng tôi gồm có: Bên nhận tài trợ và bên tài trợ

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): đơn vị TNHH MTK

Địa chỉ: Số 10 Láng Hạ – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Số điện thoại: 0972134566

Mã số thuế: 82936453239

Bên nhận tài trợ: Trường tiểu học Đồng Văn

Địa chỉ: Đồng Văn – Hà Giang Số điện thoại: 035445999

Cùng xác nhận đơn vị TNHH MTK đã tài trợ cho Trường tiểu học Đồng Văn theo chương trình Nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Với tổng trị giá của khoản tài trợ là 500.000.000 đồng

Bằng tiền: năm trăm triệu đồng

Hiện vật: quần áo, đồ sử dụng học tập quy ra trị giá Vnđ: 100.000.000 đồng

hồ sơ có giá : quy ra trị giá Vnđ

(kèm theo những chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

Trường tiểu học Đồng Văn cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người thụ hưởng tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi 9h00 tại Hà Giang ngày 11 tháng 5 năm 2023 và được lập thành 02 bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

2.  Hồ sơ xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước

Căn cứ vào khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho địa bàn có có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho những đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

– Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

– Chi tài trợ cho những đối tượng chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan

– Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tài trợ cho những đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người thừa hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu như tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ rót vốn (nếu như tài trợ bằng tiền)

– những quy định về nghiên cứu khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Theo như quy định trên thì hồ sơ xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ gồm những thành phần sau:

– Biên bản xác nhận khoản tài trợ

– Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu như tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ rót vốn (nếu như tài trợ bằng tiền).

 

3. những khoản chi tài trợ được tính vào kinh phí được trừ

Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) phải đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ: 

Tài trợ cho giáo dục gồm:

– Tài trợ cho những trường học công lập, tư thục và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những trường học;

– Tài trợ hạ tầng phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;

– Tài trợ cho những hoạt động thường xuyên của trường;

– Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc những cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua những cơ sở giáo dục, thông qua những cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);

– Tài trợ cho những cuộc thi về những môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;

– Tài trợ để thành lập những Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục huấn luyện.

 Chi tài trợ cho y tế đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ: 

Tài trợ cho y tế gồm:

– Tài trợ cho những cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những bệnh viện, trung tâm y tế đó;

– Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh;

– Tài trợ cho những hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế;

– Chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

 Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ:

Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm:

– Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

– tư nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo đúng đối tượng quy định; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại kết đoàn theo quy định của pháp luật có hồ sơ xác định khoản tài trợ: 

– Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– phương thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Chi tài trợ nghiên cứu khoa học đúng quy định; chi tài trợ cho những đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: 

– Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

– Chi tài trợ cho những đối tượng chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết: Mẫu biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05/TNDN) của Luật Minh Khuê.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho những địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN) mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts