Mẫu biên lai thu tiền phạt (Mẫu số CTT 45)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên lai thu tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính

1. Quy định về mẫu biên lai thu tiền phạt và phân loại

Mẫu biên lai thu tiền phạt được sử dụng để người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thu tiền tài người vi phạm. Là loại biên lai mà trên đó có ghi số tiền thu phạt do cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền thu phạt.

Việc phân loại biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC, cụ thể:

Bạn đang xem bài: Mẫu biên lai thu tiền phạt (Mẫu số CTT 45)

– Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá: Là loại biên lai mà trên mỗi tờ biên lai đã in sẵn số tiền và được sử dụng thống nhất trong cả nước; Biên lai này được sử dụng cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thu tiền phạt vi phạm hành chính tại chỗ theo quy định tại khoản 2 Điều 69 và khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính trường hợp phạt tiền tới 250.000 đồng đối với tư nhân, tới 500.000 đồng đối với tổ chức; Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá bao gồm những loại mệnh giá: 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng.

– Biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá: Là loại biên lai mà trên đó số tiền thu phạt do cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền thu phạt ghi; Biên lai này được sử dụng để thu tiền phạt đối với những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không thuộc khoản 1 Điều này và thu tiền chậm nộp phạt.

– Biên lai thu tiền phạt lập và in từ Chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà nước của ngân khố Nhà nước, ngân hàng thương nghiệp nơi ngân khố Nhà nước mở tài khoản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC.

Theo quy định đó, ngày nay có 3 loại biên lai thu tiền phạt, gồm:

– Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá;

– Biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá;

– Biên lai thu tiền phạt lập và in từ chương trình máy tính.

 

2. Mẫu biên lai thu tiền phạt (Mẫu số CTT 45)

Mẫu biên lai thu tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư 153/2013/TT-BTC (thông tư đã hết hiệu lực ngày 5/5/2023), Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2013/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (đã hết hiệu lực ngày 5/5/2023), ngày nay chưa có văn bản nào thay thế, vì vậy quý khách hàng khi soạn thảo mẫu đơn này có thể tham khảo nội dung sau đây:

Quý độc giả có thể tải mẫu biên lai thu tiền phạt mẫu CTT 45 tại đây: 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Đơn vị thu: Tổng cục thuế thành phố A

Mã số: A1235xxx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CTT 45

AM / Quyển số 23. Số 17

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT

(Liên 2)

Họ tên người nộp tiền: Trần Văn T

Địa chỉ: Số 45 Bích Câu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Lý do nộp phạt: Vi phạm giao thông

Theo Quyết định xử phạt số: 125 ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Cơ quan xử phạt: Công an thành phố Hà Nội

Số tiền trên quyết định xử phạt: 1.200.000 đồng. 

(Viết bằng chữ): một triệu hai trăm nghìn đồng.

Số tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (nếu như có): không có.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Người nộp tiền

Trần Văn T

Người thu tiền (Mã số)

H

Nguyễn Thị H

 

3. Quy định về ghi mẫu biên lai thu tiền phạt

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về nội dung biên lai thu tiền phạt, chi tiết những nội dung thông tin trên biên lai thu tiền phạt phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. Và tùy theo từng mẫu biên lai thu tiền phạt, nội dung trên biên lai bao gồm một số hoặc toàn bộ những thông tin sau:

– Đơn vị thu: tên cơ quan, đơn vị trực tiếp thu tiền phạt;

– Tên/loại biên lai (in sẵn mệnh giá hoặc không in sẵn mệnh giá);

– Ký hiệu mẫu biên lai; ký hiệu hoặc xê ri biên lai:

+ Ký hiệu mẫu biên lai (ký hiệu mẫu biên lai in sẵn mệnh giá hoặc không in sẵn mệnh giá):

+ Ký hiệu mẫu biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá tại Mẫu số 03a1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP: CTT45.

Ký hiệu mẫu biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá tại Mẫu 1 thuộc Mẫu số 03a2 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP:

+ CTT45B-5: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 5.000 đồng.

+ CTT45B-10: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 10.000 đồng.

+ CTT45B-20: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 20.000 đồng.

+ CTT45B-50: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 50.000 đồng.

+ CTT45B-100: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 100.000 đồng.

+ CTT45B-200: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 200.000 đồng.

+ CTT45B-500: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 500.000 đồng.

– Ký hiệu mẫu biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá tại Mẫu 2 thuộc Mẫu số 03a2 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP:

+ CTT45C-5: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 5.000 đồng.

+ CTT45C-10: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 10.000 đồng.

+ CTT45C-20: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 20.000 đồng.

+ CTT45C-50: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 50.000 đồng.

+ CTT45C-100: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 100.000 đồng.

+ CTT45C-200: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 200.000 đồng.

+ CTT45C-500: biên lai thu tiền phạt mệnh giá 500.000 đồng.

Ký hiệu hoặc xê ri biên lai là tín hiệu phân biệt những biên lai bằng hệ thống những chữ cái tiếng Việt và năm tạo biên lai;

– Số trình tự của biên lai: Số trình tự của biên lai là dãy số tự nhiên liên tục trong cùng một ký hiệu hoặc xê ri biên lai gồm 7 chữ số. Với mỗi ký hiệu hoặc xê ri biên lai thì số trình tự khởi đầu từ số 0000001;

– Tên những liên của biên lai: Liên của biên lai là những tờ trong cùng một số trình tự biên lai. Tên những liên của biên lai thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 18/2023/TT-BTC;

– Họ tên, địa chỉ, chữ ký của người nộp tiền;

– Lý do nộp tiền;

– Số tiền phải nộp (in sẵn hoặc viết đồng thời bằng số và bằng chữ);

– những thông tin về quyết định xử phạt gồm: số, ngày, tháng, năm của quyết định xử phạt; cơ quan/người ra quyết định xử phạt;

– Họ tên, chữ ký của người thu tiền.

 

4. Nội dung ghi trên biên lai thu tiền phạt hành chính gồm những gì?

những nội dung thông tin trên biên lai thu tiền phạt sẽ phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

Tùy theo từng mẫu biên lai thu tiền phạt, nội dung trên biên lai bao gồm một số hoặc toàn bộ những thông tin sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

– Đơn vị thu: tên cơ quan, đơn vị trực tiếp thu tiền phạt;

– Tên/ loại biên lai (in sẵn mệnh giá hoặc không in sẵn mệnh giá);

– Ký hiệu biên lai: Ký hiệu biên lai là tín hiệu phân biệt những biên lai bằng hệ thống những chữ cái tiếng Việt và năm tạo biên lai;

– Số trình tự của biên lai: Số trình tự của biên lai là dãy số tự nhiên liên tục trong cùng một ký hiệu biên lai gồm 7 chữ số. Với mỗi ký hiệu biên lai thì số trình tự khởi đầu từ số 0000001;

– Tên những liên của biên lai: Liên của biên lai là những tờ trong cùng một số trình tự biên lai. 

– Họ tên, địa chỉ, chữ ký của người nộp tiền

 – Lý do nộp tiền;

– Số tiền phải nộp (In sẵn hoặc viết đồng thời bằng số và bằng chữ);

– những thông tin về quyết định xử phạt gồm: số, ngày, tháng, năm của quyết định xử phạt; cơ quan/người ra quyết định xử phạt;

– Họ tên, chữ ký của người thu tiền.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề “Mẫu biên lai thu tiền phạt (Mẫu số CTT 45) mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em mới nhất 2023 của Luật Minh Khuê. nếu như còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời của chúng tôi. Trân trọng.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts