Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng 2023

Công văn đề nghị thẩm tra lý lích của người xin vào Đảng là gì? Mẫu công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì? Chúng tôi sẽ trả lời thông qua nội dung bài viết dưới đây:

1. Công văn đề nghị là gì?

Công văn đề nghị là một biểu mẫu hành chính được vận dụng phổ biến trong những tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ngày nay. Thông thường, những mẫu công văn đề nghị sẽ truyền tải nguyện vọng, mong muốn của tổ chức/tư nhân cấp dưới hoặc công dân tới lãnh đạo cấp trên tại những cơ quan Nhà nước. Có thể nói, công văn đề nghị chính là “phương tiện” hữu hiệu nhất giúp công dân, tổ chức/tư nhân đạt được nguyện vọng của mình.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì công văn đề nghị là một văn bản thể hiện yêu cầu và thiện chí hợp tác của tư nhân, hay một nhóm tư nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền của một tư nhân, cơ quan, tổ chức hợp tác làm một hoặc một số công việc nhất định theo yêu cầu và thích hợp với nhu cầu công việc cần hoàn thành của tổ chức đưa ra đề nghị.

Bạn đang xem bài: Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng 2023

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng là văn bản thể hiện yêu cầu của tư nhân, tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

2. Mẫu công văn đề nghị thẩm tra lý lịch đảng.

Tải ngay mẫu:>>>> Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch đảng

ĐẢNG BỘ

ĐẢNG ỦY/CHI ỦY

Số: …-CV/...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…, ngày….tháng….năm 202…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

(Lý lịch của người xin vào Đảng)

Kính gửi: 

Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng Lê Văn Bình sinh ngày 20 tháng 09 năm 1998

Quê quán: Thôn 2, Xã Thọ Minh, huyện Triệu Thái, tỉnh Thanh Hóa

Đang làm việc tại: Trường THCS Thọ Minh

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ….. thẩm tra, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “nhận xét của cấp ủy, tổ chức Đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:

– Về lịch sử chính trị và chính trị ngày nay của gia đình và thân nhân của quần chúng …, có hộ khẩu thường trú tại …

 – Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, những quy định ở địa phương về mối quan hệ trên của gia đình và thân nhân của quần chúng ……

 – Nhận xét của Ban Thường vụ Đảng ủy …. về trường hợp trên có đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng hay không.

những đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ: ….

Rất mong được sự quan tâm trợ giúp của những đồng chí.

Xin thành tâm cảm ơn!

Nơi nhận

– như kính gửi

– Lưu VPĐU

T.M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý, những bạn có thể thay thế bằng nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình. 

3. Quy định về thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

Theo hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, nêu rõ về thâm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

 những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị ngày nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị ngày nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Phương pháp thẩm tra, xác minh

– nếu như người vào Đảng có một trong những trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

nếu như vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong những trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp uỷ cơ sở (ở quê quán hoặc nơi trú ngụ, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu như có nội dung nào chưa rõ thì tới ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội tới nay thì chi uỷ báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp uỷ cơ sở rà soát và ghi ý kiến chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi tòng ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. nếu như có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi quê quán hoặc nơi trú ngụ, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp uỷ nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng uỷ Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì tới cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

– Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp uỷ cơ sở tới nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi những tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan tới chính trị của những người này.

Trách nhiệm của những cấp uỷ và đảng viên

– Trách nhiệm của chi bộ và cấp uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ rà soát, đóng dấu giáp lai vào những trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi uỷ chưa nhận xét và cấp uỷ cơ sở chưa chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng tới cấp uỷ cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp uỷ những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

+ Cấp uỷ cơ sở nơi tới thẩm tra: thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp uỷ xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp uỷ cơ sở có yêu cầu; nếu như gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng 

ở những cơ quan thụ hưởng ngân sách nhà nước, những doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công việc phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở những đơn vị khác nếu như có khó khăn về kinh phí thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới thẩm định lý lịch đảng viên, ngoài ra nếu như những bạn còn có những nghi vấn thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được tư vấn hướng dẫn một cách cụ thể và nhanh chóng nhất.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts