Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu số: 02/ĐK-TĐT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu số: 02/ĐK-TĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính

1. Mẫu số 02/ĐK-TĐT là gì?

Mẫu số: 02/ĐK-TĐT là mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Giao dịch thuế điện tử là những giao dịch được những cơ quan, tổ chức, tư nhân thực hiện bằng phương thức điện tử theo quy định của pháp luật về hướng dẫn giao dịch diễn tử trong ngành nghề thuế.

Bạn đang xem bài: Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu số: 02/ĐK-TĐT)

Thông tin giao dịch thuế điện tử là những thông tin gắn với người nộp thuế mà họ buộc phải khai thông qua tờ khai điện tử, làm cơ sở dữ liệu cho hoạt động thu nộp thuế, quản lý thuế.

Do việc đăng ký giao dịch được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau, nên việc đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin cũng có sự khác nhau phụ thuộc vào từng phương thức.

Tờ khai đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử là văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, để người nộp thuế thực hiện thay đổi, bổ sung những thông tin sao cho chuẩn xác và thích hợp về chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử; tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử; địa chỉ thư điện tử; thông tin số điện thoại di động. Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử được ký điện tử và gửi tới cơ thuế quan.

Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử là văn bản để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình, nhằm đam bảo được tính chuẩn xác, thích hợp với thông tin thực tế. Tờ khai được đăng tải trên cổng thông tin điển tử là cách để việc đăng ký thay đổi, bổ sung được diễn ranh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Đây là cơ sở để Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế xem xét và quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế.

 

2. Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử 

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử Mẫu số 02/ĐK-TĐT được ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong ngành nghề thuế ban hành vào ngày 18/3/2021. 

Mẫu tờ khai bao gồm những thông tin Mã số thuế; người nộp thuế; thông tin đăng ký, thay đổi, bổ sung chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử. 

>>> Tải ngay Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử tại đây.

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Thay đổi  :…                               Bổ sung  :……

Kính gửi: <Tổng cục Thuế>

I.THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Tên người nộp thuế: NGUYỄN VĂN A

2. Mã số thuế: 0978123333

 1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI/BỔ SUNG

1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/xác nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng

 

 

 

Từ ngày

tới ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thông tin đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/xác nhận chữ ký số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Địa chỉ thư điện tử:

3.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả những quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ thuế quan trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ thuế quan: ……

3.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ thuế quan theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thư điện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng

 

 

 

Đăng ký thuế

 

 

 

Khai thuế

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

Hoàn thuế

 4. Thông tin số điện thoại đăng ký thay đổi: 092938473

<Trường hợp người nộp thuế sử dụng mã xác thực OTP/xác thực bằng sinh trắc học thì ghi:>

1. Thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung địa chỉ thư điện tử:

1.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả những quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ thuế quan trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ thuế quan: 

1.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ thuế quan theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thông tin thay đổi, bổ sung Thủ tục hành chính điện tử đăng ký sử dụng
      <Ngừng sử dụng> <Đăng ký thuế>
      <Bổ sung> <Khai thuế>
        <Nộp thuế>
        <Hoàn thuế>
        <Miễn, giảm thuế>
         

 2. Thông tin số điện thoại di động đăng ký thay đổi:

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chuẩn xác của những thông tin đăng ký nêu trên và cam kết tiếp nhận và phản hồi những thông tin liên quan tới giao dịch điện tử với cơ thuế quan; chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ thuế quan đã gửi tới địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nêu trên và tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử trong ngành nghề thuế đã được cơ thuế quan cấp theo quy định của pháp luật và những hướng dẫn của cơ thuế quan./.

  ​

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……
Chứng chỉ hành nghề số:……
<Chữ ký số của đại lý thuế>
…, ngày…. tháng… năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

<Người nộp thuế ký điện tử>

 

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử:

(1) Người khai chọn lựa một trong hai nội dung thay đổi hoặc bổ sung.

(2) Ghi tên người nộp thuế (có thể là tên tư nhân hoặc tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức)

(3) Ghi mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp.

(4) Ghi địa chỉ (ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố), nếu như là tư nhân thì ghi địa chỉ thường trú, nếu như là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì ghi địa chỉ trụ sở chính.

(5) Ghi tuần tự những thông tin muốn thay đổi, bổ sung, mục nào không thay đổi, bổ sung thì bỏ qua.

(6) Ghi địa danh (tỉnh, thành phố), tháng ngày năm lập tờ khai.

 

3. Quy định đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Quy định về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo Thông tư 19/2021/TT-BTC được quy định tại Điều 11. Theo đó, khi có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ thuế quan thì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin. Tiến hành khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu số 02/ĐK-TĐT và nộp về cơ thuế quan. 

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử:

– Người nộp thuế đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử theo quy định nếu như có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ thuế quan thì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin ngay khi có thay đổi. Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ thuế quan (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này), ký điện tử và gửi tới cơ thuế quan.

+ Chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế.

– Người nộp thuế đã đăng ký giao dịch với cơ thuế quan bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu như có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký thì thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Người nộp thuế đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử qua tổ chức phân phối dịch vụ T-VAN theo quy định, nếu như có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký giao dịch thuế điện tử thì thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này.

– Đối với thông tin thay đổi, bổ sung về tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để nộp thuế điện tử thì người nộp thuế thực hiện đăng ký với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp thuế có tài khoản theo quy định.

–  Người nộp thuế đăng ký thay đổi phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy định. 

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết: Mẫu thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử (Mẫu số: 03/TB-TĐT) của Luật Minh Khuê.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu số: 02/ĐK-TĐT) mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts