Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN)

Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN) ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, ngày nay văn bản này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Cụ thể về vấn đề này, mời quý độc giả cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Thế nào là tiền thuế nợ và nộp dần tiền thuế nợ?

Tiền thuế nợ là những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, do cơ quan quản lý thuế quản lý thu mà người nộp thuế chưa nộp khi hết thời hạn nộp theo quy định.

Tuy nhiên, trường hợp người nộp thuế chưa thực hiện giải pháp cưỡng chế thuế và cơ quan quản lý thuế đã khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ mà ngoại trừ tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế 2019, người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày khởi đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền thuế nợ phải được thủ trưởng cơ quan quản lý thuế xem xét trực tiếp trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.

Bạn đang xem bài: Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN)

Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định số lần nộp dần tiền thuế nợ và số tiền thuế nợ được xác định như sau:

– Số tiền thuế nợ được nộp dần là số tiền thuế nợ tính tới thời khắc người nộp thuế đề nghị nộp dần, không vượt quá số tiền thuế nợ có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

– Người nộp thuế được phép nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng và trong thời gian thư bảo lãnh còn hiệu lực.

– Người nộp thuế phải nộp dần số tiền thuế nợ theo từng tháng, đảm bảo số tiền thuế nó nộp từng lần không thấp hơn số tiền thuế nợ được nộp dẫn bình quân theo tháng. Ngoài ra, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp phát sinh để nộp cùng với số tiền thuế nợ được nộp dần.

Người nộp thuế phải nộp dần tiền thuế nợ trước ngày cuối cùng của mỗi tháng. Trường hợp người nộp thuế cam kết nộp dần tiền thuế nợ theo từng tháng nhưng không nộp đủ, không nộp hoặc bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thay, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp, cơ thuế quan sẽ lập thông báo yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ thuế quan sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế.

 

2. Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN)

Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN) ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, ngày nay văn bản này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Theo đó, mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ được thay bằng mẫu số 01/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC. Sau đây là mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ mới nhất, mời quý độc giả cùng tham khảo.

>> Tải về: Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ file Word

Mẫu số: 01/NDAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: …….        

      V/v đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

     ………., ngày……….tháng ……..năm …… 

               

Kính gửi: …..(tên cơ thuế quan) ………

Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn A

Mã số thuế: 123456789

Địa chỉ nhận thông báo: Số 10, đường Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0987654321 E-mail: nguyenvana@gmail.com

Căn cứ quy định tại Điều…. Thông tư số …/…/TT-BTC ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ thư bảo lãnh số…. ngày … tháng … năm … của … (tên tổ chức bảo lãnh) …;

Tính tới ngày… tháng … năm …, …. (Tên người nộp thuế)… có tổng số tiền thuế nợ là: … đồng.

…. (Tên người nộp thuế)… đề nghị nộp dần tiền thuế nợ theo từng tháng, từ ngày … tháng … năm … tới ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Kỳ nộp dần Khoản tiền thuế nợ được nộp dần Tiểu mục Số tiền nộp dần theo tháng Thời hạn nộp dần Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

Tháng thứ nhất

Tổng cộng

 

 

 

 

Thuế …

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

….

 

 

 

 

2

 

Tháng thứ hai

Tổng cộng

 

 

 

 

Thuế …

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

….

 

 

 

 

3

 

Tháng thứ ba

Tổng cộng

 

 

 

 

Thuế …

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Tháng thứ …

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

  Tổng cộng:      

…(Tên người nộp thuế)… cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế nợ phải nộp dần theo tháng và số tiền chậm nộp phát sinh (nếu như có) đúng thời hạn quy định.

Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) Thư bảo lãnh;

(2) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (nếu như có);

     …………..

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….

– Lưu:VT,…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu như có)

 

 

3. Quy định về hồ sơ nộp tiền thuế nợ

Theo Khoản 2 Điều 66 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ bao gồm:

– Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Thư bảo lãnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo lãnh và bắt buộc phải có nội dung cam kết về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nộp thay cho người nộp thuế trường hợp người nộp thuế không thực hiện đúng thời hạn nộp dần tiền thuế nợ;

– Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (nếu như có).

 

4. Quy định về trình tự khắc phục hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ

Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về trình tự khắc phục hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ như sau:

– Người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ thuế quan phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ thuế quan ban hành:

+ Thông báo không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ theo mẫu số 03/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đối với trường hợp phát hiện thư bảo lãnh có tín hiệu không hợp pháp, đồng thời cơ thuế quan có văn bản theo mẫu số 05/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này gửi bên bảo lãnh để xác minh và bên bảo lãnh gửi kết quả xác minh cho cơ thuế quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định chấp thuận nộp dần tiền thuế nợ theo mẫu số 04/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đối với trường hợp thuộc đối tượng nộp dần tiền thuế nợ.

tương tự sẽ có thể có hai kết quả khi thực hiện thủ tục: trường hợp hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ đầy đủ và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của cơ thuế quan, cơ quan này sẽ ban hành quyết định chấp thuận nộp dần tiền thuế nợ. Tuy nhiên, trường hợp người nộp thuế đã nộp đủ hồ sơ nhưng phát hiện thư bảo lãnh có tín hiệu không hợp pháp, cơ thuế quan sẽ không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ. Thay vào đó, cơ thuế quan sẽ gửi Thông báo tới bên bảo lãnh để yêu cầu xác minh và bên bảo lãnh phải gửi kết quả xác minh cho cơ thuế quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê: Nợ thuế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ? Khởi kiện đòi tiền vay quá hạn ? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ (Mẫu số 01/NDAN). Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts