Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

Đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với Phòng lao động thương binh và xã để có cơ sở cho việc thỏa thuận tiền lương trong ký phối hợp đồng lao động. Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất được Luật Minh Khuê hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

1. Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

Screenshot 24(60)

Mẫu đơn đăng ký xin cấp thang bảng lương doanh nghiệp theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ban hành cần phải có như hình dưới đây:

doanh nghiệp CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o——

Số: 123-CV
V/v: Xin vận dụng mức lương tối thiểu và
tự xây dựng bảng lương năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 04  năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận Đống Đa

doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư và Xây dựng X thành lập theo giấy chứng thực đăng ký kinh doanh số: 1234xxxx do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 26 tháng 08 năm 2017.

Địa chỉ: Số 12x, Đường…

Mã số thuế: 010309xxxx

Người liên hệ: Nguyễn Văn A

Điện thoại liên hệ: 096356xxxx

Thực hiện theo  Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, doanh nghiệp, liên hợp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, tư nhân và những cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục những địa bàn vận dụng mức lương tối thiếu vùng từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ).

Căn cứ quy định danh mục những địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ những văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư và Xây dựng X xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động – Thương Binh và Xã hội quận Đống Đa5.200.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/05/2023 và doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương vận dụng cho toàn thể CBCNV trong doanh nghiệp.

(Có danh sách bảng lương kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

Nơi nhận:

doanh nghiệp CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG X

+ Như kính gửi

+ Lưu VT

(Giám đốc ký và đóng dấu)

B

Nguyễn Đình B

Khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định mới 2023 của Luật Minh Khuê

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

2.  Thang bảng lương, vai trò của thang bảng lương

Thang lương là hệ thống những nhóm lương (ngạch lương), bậc lương (hệ số lương) được quy định sẵn, làm căn cứ để doanh nghiệp chi trả tiền lương và xét nâng lương định kỳ cho người lao động, thể hiện được tính công bằng, sáng tỏ.

Bảng lương là văn bản tổng hợp tổng số tiền thực mà doanh nghiệp trả cho người lao động của mình bao gồm những khoản tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp,… trong một thời gian nhất định. Số thu nhập mà người lao động được lợi ghi được trong bảng thanh toán tiền lương đều dựa trên năng suất làm việc, việc hoàn thành công việc của người lao động.

Thang bảng lương (thang lương, bảng lương) có thể hiểu là tương quan tỉ lệ tiền lương giữa những người lao động trong một đơn vị, một ngành, một nhóm ngành kinh tế kỹ thuật…  Xây dựng thang bảng lương sẽ dựa trên cơ sở công việc thực tế, kinh nghiệm làm việc và trình độ của người lao động. Thang bảng lương theo vị trí việc làm cần được định kỳ rà soát để sửa đổi cho thích hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động.

Vai trò của thang bảng lương: Thang bảng lương giúp doanh nghiệp đảm bảo công bằng, sáng tỏ trong việc thanh toán lương, đồng thời người quản lý dễ dàng kế hoạch hóa quỹ lương để đảm bảo nguồn chi lương. Xây dựng thang bảng lương giúp người lao động biết thu nhập thực tế của mình, có được kỳ vọng phấn đấu để đạt những vị trí có mức lương cao hơn trên thang lương và dễ dàng so sánh sự cống hiến, đóng góp và quyền lợi của họ với người khác. Đồng thời việc xây dựng thang bảng lương còn thể hiện sự nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý kinh phí.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

3. Quy định về xây dựng thang bảng lương và định mức lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động 2019 thì những đơn vị doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang bảng lương này sẽ được sử dụng làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, ví dụ tổ chức công đoàn tại cơ sở.

không những thế thang lương, bảng lương và định mức lao động sẽ làm cơ sở để doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận về mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Cu thể, định mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc thông thường và phải được vận dụng thử trước khi ban hành chính thức. Nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Thang lương, bảng lương và mức lương cho người lao động phải được công bố và công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

4.  Mức lương tối thiểu của người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương, cách xây dựng và nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Khi xây dựng thang lương bảng lương cần lưu ý mức lương xây dựng không thấp hơn mức lương tối thiểu (được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ) quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019. Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên những yếu tố:

– Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

– Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường.

– Chỉ số giá tiêu sử dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.

– Quan hệ cung, cầu lao động.

–  Việc làm và thất nghiệp.

–  Năng suất lao động.

– Khả năng chi trả của doanh nghiệp. 

Địa điểm để doanh nghiệp đăng ký và nộp thang bảng lương là Phòng Lao động thương binh xã hội của quận/huyện. Hoặc phòng ban tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND quận/huyện. Khi tới đây những bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về những bước tiếp theo cần thực hiện.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

4.1 Lưu ý xây dựng thang bảng lương

Để xây dựng thang bảng lương đạt chuẩn doanh nghiệp phải lưu ý những quy định của pháp luật về thang lương, bảng lương. Doanh nghiệp sẽ cần xây dựng thang bảng lương trong những trường hợp sau:

–   Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động Thương binh xã hội quận, huyện nơi Doanh nghiệp đóng địa bàn.

–   Doanh nghiệp có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp.

–   Khi những quy định của pháp luật thay đổi thang lương bảng lương doanh nghiệp đã xây dựng trước đó không còn thích hợp.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

4.2 Nguyên tắc khi xây dựng thang bảng lương

–   Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, thoả thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và định mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

–   Nguyên tắc công bằng, đảm bảo đối xử đồng đẳng trong mọi phương diện xã hội, đó là: Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn hay không; Khuyết tật hay không; Nhiễm HIV hay không; tôn giáo, tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Thành phần xã hội; Màu da; Dân tộc; nam nữ…

–   Nguyên tắc liên tục cập nhật: Doanh nghiệp phải định kỳ rà soát để bổ sung, sửa đổi cho thích hợp với điều kiện thực tế về mặt bằng tiền lương, tổ chức lao động – sản xuất, đổi mới công nghệ và đảm bảo quy định pháp luật.

–   Nguyên tắc sáng tỏ: Lấy tiêu chí rõ ràng, sáng tỏ làm điều kiện hàng đầu để xếp lương và nâng bậc lương cho người lao động, giúp họ soi chiếu dễ dàng, hiểu được lý do mình bị tăng/giảm/không thay đổi tiền lương.

Mọi vướng mắc pháp lý về mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023 vui lòng trao đổi trực tiếp với lực lượng trạng sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 lực lượng trạng sư, chuyên gia pháp lý của doanh nghiệp luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng tai và tư vấn mọi vướng mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button