Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự mới nhất 2023

Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý và chế độ xã hội chủ nghĩa

 

1.  Quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015  thì tư nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, tư nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ tư nhân nào thuộc những cơ quan đó. Cơ quan, người có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và khắc phục khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; gửi văn bản kết quả khắc phục cho người khiếu nại, tố cáo, cơ quan, tổ chức khiếu nại và có giải pháp khắc phục.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự mới nhất 2023

– Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định: “Khiếu nại trong tố tụng hình sự” là việc cơ quan, tổ chức, tư nhân (sau đây gọi chung là người khiếu nại), theo thủ tục quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi tố tụng, quyết định khắc phục khiếu nại khi có căn cứ nghĩ rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định: “Tố cáo trong tố tụng hình sự” là việc tư nhân theo thủ tục quy định tại Chương XXXIII BLTTHS, báo cho cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà họ nghĩ rằng hành vi đó gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân.

 

2. Mẫu đơn khiếu nại trong Tố tụng hình sự

 

Screenshot 24(55)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.., ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị khiếu nại:……………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… (4);

Khiếu nại về việc:…………………………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại:…………………………………………………………….. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu như có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc lăn tay)

 

3. Mẫu đơn Tố cáo trong Tố tụng hình sự

 

Screenshot 24(56)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Họ và tên tôi: ……………………………….…… Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Cơ quan, tổ chức, tư nhân : …………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, tư nhân đã có hành vi, quyết định không thích hợp như sau………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, tư nhân  ……………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 ….., ngày … tháng… năm ……

   Người tố cáo    

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Hướng dẫn cách viết Đơn khiếu nại, tố cáo đúng chuẩn

Dưới đây là hướng dẫn ghi Đơn khiếu nại theo mẫu trên:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền khắc phục khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– nếu như là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện; 

– nếu như là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, tư nhân ủy quyền.

(3) nếu như người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu khắc phục khiếu nại. 

 

5. Điều kiện thụ lý khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

5.1 Điều kiện thụ lý khiếu nại trong tố tụng hình sự

Theo Điều 5 Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT thì Cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý khiếu nại để khắc phục khi có đủ những điều kiện sau đây:

– Nội dung khiếu nại là khiếu nại trong tố tụng hình sự; việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp:

+ Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại và yêu cầu khắc phục của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc lăn tay; nếu như nhiều người khiếu nại bằng đơn về một nội dung thì trong đơn có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người khắc phục khiếu nại.

+ Trường hợp người khiếu nại tới khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc lăn tay xác nhận vào văn bản.

nếu như nhiều người tới khiếu nại trực tiếp về một nội dung thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp, hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại và ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản.

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng trong thời hiệu theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Tố tụng hình sự; trường hợp khiếu nại quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu thì thời hiệu khiếu nại là 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định thì người khiếu nại phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– Khiếu nại thuộc thẩm quyền khắc phục của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

– Người khiếu nại phải có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định tố tụng, hành vi tố tụng mà mình khiếu nại.

– Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Người khiếu nại có thể tự mình hoặc thông qua người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện thực hiện quyền khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không thể tự mình khiếu nại thì việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp và phải có hồ sơ chứng minh.

– Khiếu nại chưa có quyết định khắc phục có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

 

5.2 Điều kiện thụ lý tố cáo trong tố tụng hình sự

Theo Điều 9 Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT thì Cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý để khắc phục tố cáo khi có đủ những điều kiện sau đây:

– Nội dung tố cáo là tố cáo trong tố tụng hình sự; việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền:

+ Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, chức danh, chức vụ của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bị tố cáo; nội dung, lý do tố cáo, tài liệu liên quan tới nội dung tố cáo và yêu cầu khắc phục của người tố cáo. 

Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc lăn tay; nếu như nhiều người cùng tố cáo về một nội dung thì trong đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

+ Trường hợp người tố cáo tới tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc lăn tay xác nhận vào văn bản. 

nếu như nhiều người tới tố cáo trực tiếp về một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc lăn tay xác nhận vào văn bản.

– Tố cáo chưa được khắc phục hoặc đã được khắc phục nhưng có tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung quyết định khắc phục.

Trường hợp khiếu nại đã được khắc phục đúng pháp luật, nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định khắc phục khiếu nại nên đã tố cáo người khắc phục khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo phân phối được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung tố cáo.

– Tố cáo thuộc thẩm quyền khắc phục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bài viết liên quan: Thời hiệu khiếu nại trong tố tụng hình sự được quy định thế nào ?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được tư vấn.  nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts