Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, chuyển tiền mới nhất 2023

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, chuyển tiền mới nhất 2023 là gì? Nội dung của giấy đề nghị chuyển khoản, chuyển tiền này bao gồm những gì? Một số mẫu ví dụ của mẫu đơn này? Luật Minh Khuê sẽ tư vấn hết thắc mắc trên qua bài tư vấn dưới đây:

1. Giấy chuyển tiền, chuyển khoản là gì?

Giấy chuyển tiền là một chứng từ quan trọng sử dụng để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác. Nó được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau như thanh toán, gửi tiền cho gia đình hoặc bạn bè và chuyển tiền giữa những tài khoản. Biểu mẫu bao gồm thông tin chi tiết của cả người gửi và người thụ hưởng, cùng với thông tin về số tiền được chuyển và những chi tiết liên quan khác. Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể đảm bảo rằng những giao dịch của mình được an toàn và chuẩn xác.

Giấy chuyển tiền là một tài liệu được sử dụng để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác. Nó thường được những doanh nghiệp và tư nhân sử dụng để chuyển tiền giữa những tài khoản của chính họ hoặc để thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Biểu mẫu chứa những chi tiết như tên người gửi, tên người thụ hưởng, số tiền được chuyển và những thông tin liên quan khác. Bằng cách điền vào biểu mẫu này, người sử dụng có thể chuyển tiền nhanh chóng và an toàn giữa những tài khoản mà không phải trải qua bất kỳ các bước bổ sung nào.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, chuyển tiền mới nhất 2023

Phiếu chuyển tiền là văn bản cho phép tư nhân hoặc doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác. Chúng cung ứng một cách an toàn để chuyển tiền và thường được sử dụng khi chuyển một số tiền lớn, chẳng hạn như cho mục đích kinh doanh hoặc thanh toán quốc tế. Với biểu mẫu chuyển tiền, người gửi có thể cung ứng thông tin chi tiết về người thụ hưởng và số tiền được chuyển, cũng như bất kỳ hướng dẫn nào khác cần thiết cho giao dịch. những biểu mẫu chuyển tiền cũng sẽ giúp đảm bảo rằng cả hai bên tham gia giao dịch đều có hồ sơ chuẩn xác để tham khảo sau này.

2. Nội dung của giấy đề nghị chuyển tiền, chuyển khoản 

Đơn đề nghị là một văn bản được tư nhân, tổ chức soạn thảo trường hợp tư nhân, tổ chức cần yêu cầu, đề nghị tư nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, có quyền quyết định về một vấn đề nào cung ứng những thông tin hay khắc phục những vấn đề yêu cầu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà có những đơn đề nghị khác nhau. Ví dụ như đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuế; đơn đề nghị cung ứng thông tin, tài liệu; đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

tương tự, giấy đề nghị chuyển tiền, chuyển khoản được hiểu là văn bản do một tư nhân hoặc một tổ chức soạn thảo trường hợp tư nhân, tổ chức đó có nhu cầu đề nghị tư nhân khác, tổ chức khác phải thanh toán, chuyển tiền, chuyển khoản cho mình. 

Pháp luật không quy định một mẫu đơn đề nghị chuyển tiền, chuyển khoản cụ thể thế nào, do vậy sẽ tùy vào nhu cầu mà mẫu giấy này sẽ có nội dung khác nhau. Tuy nhiên, mẫu giấy đề nghị chuyển tiền, chuyển khoản cần có những nội dung cơ bản sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Thời gian, địa điểm làm đơn đề nghị.

– Tên đơn: Giấy đề nghị chuyển tiền / Giấy đề nghị chuyển khoản

– tư nhân, cơ quan/tổ chức nhận đơn: Phần “Kính gửi:”

– Thông tin của người làm đơn: Họ và tên, ngày sinh, nam nữ, thông tin số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và ngày cấp, địa chỉ thường trú.

Trường hợp người viết đơn là tổ chức thì ghi rõ những thông tin tên tổ chức, thông tin người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

– Nội dung đề nghị: Trình bày nội dung đề nghị, căn cứ đề nghị, và yêu cầu/ đề nghị cụ thể. Ví dụ: Đề nghị đơn vị A thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng mua bán số 02/HĐMB ngày 12 tháng 3  năm 2023 giữa hai đơn vị qua số tài khoản ….

–  những thông tin, tài liệu kèm theo (nếu như có).

3. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

3.1. Giấy đề nghị chuyển khoản – Mẫu số 01

đơn vị TNHH Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Ban Tổng giám đốc đơn vị Cổ phần X

Căn cứ vào hợp đồng số 01/HĐMB ngày 14 tháng 3 năm 2023 giữa đơn vị Cổ phần X và đơn vị TNHH Y

Kính đề nghị đơn vị Cổ phần X chuyển số tiền: 150.000.000

Bằng chữ: Một trăm năm chục triệu đồng

của hợp đồng số 01/HĐMB ngày 14 tháng 3 năm 2023 vào tài khoản của đơn vị TNHH Y

Số tài khoản: 01232434xxx

Tại Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Giám đốc đơn vị TNHH Y

A                     

Nguyễn Văn A     

Qúy khách có thể tải Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền, chuyển khoản Mẫu số 01    

3.2. Giấy đề nghị chuyển khoản – Mẫu số 02

đơn vị CỔ PHẦN A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: đơn vị TNHH B

Họ và tên: Phạm Thị D

MSCB: 

Đơn vị: 

Số tiền bằng số: 300.000.000

Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng

Lý do tiêu pha:

Căn cứ vào hóa đơn số: 02/hợp động ngày 13 tháng 4 năm 2023

Tên tài khoản thụ hưởng: Nguyễn Thành Đ

Tại Ngân hàng: Ngân hàng thương nghiệp Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng

Số tài khoản: 0986574xxx

Địa chỉ: 

Thủ trưởng đơn vị

Người xin thanh toán

Chủ nhiệm đề tài/dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:………………………………………………………………………………………………….

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..

 

………….., ngày……… tháng ………năm…….

Phụ trách kế toán

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

 

Qúy khách có thể tải Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản – Mẫu số 02

4. Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền

4.1. Giấy đề nghị chuyển tiền – Mẫu số 01

Bộ Nông nghiệp và PTNT

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN

Người đề nghị: Nguyễn Văn A

Định khoản của Kế toán: Nợ ….. Có ….

Số Căn cước công dân: 0356347xxxx cấp ngày 21/12/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

công việc tại phòng: Ban Tổ chức, hành chính

Số tiền (Bằng số): 15.000.000

Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng 

Nội dung chuyển: Tiền hoạt động dự án số 01

Thuộc ĐT, DA, chi TX, hợp đồng: ………………………..………………………

Đơn vị nhận tiền: Ban Tổ chức, Hành chính

Địa chỉ: 

Số tài khoản: 02345689xxx

Tại NH (ngân khố):

Chứng từ kèm theo:

Thời gian thanh toán, hoàn trả chứng từ: Ngày 15 tháng 4 năm 2023

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Chủ nhiệm đề tài, dự án

 

 

Người đề nghị           

A                   

Nguyễn Văn A          

Xác nhận của Trưởng phòng

 

DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

Đã lập chuyển tiền số:  Séc số:  ngày:  Tại tài khoản: 

Đã trừ kinh phí được cấp:

tháng ngày năm 2023

Kế toán lập chuyển tiền

Qúy khách có thể tải Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền – Mẫu số 01

4.2. Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền – Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN

(Đối với cổ đông chưa lưu ký)

Kính gửi : đơn vị CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Họ và tên người đề nghị : Trần Văn B

Số CMND: 0321456xxx do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/4/2022

Địa chỉ liên lạc: Số 89 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại : 0978564xxx                           Fax: 0234567xxx

Số cổ phần sở hữu : 

Đề nghị quý đơn vị chuyển tiền cổ tức cho Tôi theo số tài khoản sau :

Chuyển khoản duy nhất lần này :

Luôn chuyển khoản :

– Tên người thụ hưởng : Trần Văn B

– Số tài khoản: 02456789xxx

– Tại ngân hàng : Ngân hàng Quân đội Việt Nam – MB Bank

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về sự đề nghị này và sẽ thanh toán mọi kinh phí liên quan phát sinh (nếu như có) tới việc chuyển tiền nói trên cho quý đơn vị.

Ghi chú:

– Tên chủ tài khoản, số Căn cước công dân/ Giấy đăng k phải trùng với thông tin trên danh sách mà VSD cung ứng.

– Cổ đông đánh dấu vào ô : Luôn chuyển khoản thì số tài khoản này sẽ được đơn vị xem là tài khoản mặc nhiên cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản trong những năm kế tiếp. nếu như có thay đổi, đề nghị quý cổ đông thông báo bằng văn bản tới Văn phòng đơn vị.

– Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký (kèm 01 bản photo CMND/GĐKKD) về địa chỉ: đơn vị Cổ phần thủy Điện Gia Lai, số 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai.

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Cổ đông đề nghị             

(Ký và ghi rõ họ tên)           

B                       

Trần Văn B             

Qúy khách có thể tải Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền – Mẫu số 02

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Chuyển tiền cho bạn vay qua tài khoản ngân hàng có đòi được không? của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được tư vấn. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được tư vấn những vấn đề liên quan tới trạng sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts