Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

Trong công việc, không phải khi nào được cấp trên chỉ định thì nhân viên mới phải đi công việc, có những trường hợp tự thỏa thuận với khách hàng và bạn cần chủ động về những chuyến đi công việc của mình. Tuy nhiên làm sao để được đi công việc mà vẫn tính lương và được phụ cấp? Trường hợp này bạn cần sở hữu mẫu giấy đề nghị đi công việc. Mời quý độc giả tham khảo mẫu giấy để nghị xử đi công việc mới nhất năm 2023 qua bài viết dưới đây của doanh nghiệp Luật Minh Khuê chúng tôi.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

1. Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất 2023 – mẫu số 1 

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

Screenshot 24(62)

doanh nghiệp TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

——————————

Số: 123/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

T, ngày 17 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công việc

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn A

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ đề nghị của phòng ban.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định cử những nhân viên sau

Ông: Nguyễn Văn B

Bà.: Phạm Thị C

Đi công việc tại: Hải Phòng

Thời gian: Từ ngày 17/4/2023 tới ngày 17/5/2023

Phương tiện đi lại: Ô tô của doanh nghiệp

Điều 2: Nội dung công việc

Đi khảo sát thị trường tại Thành phố Hải Phòng

Điều 3: những Ông, Bà có tên nêu trên tại Điều 1 thực hiện quyết định này và được chi trả những khoản kinh phí công việc theo quy chế tài của doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. những ông, bà và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Lưu VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

2. Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất 2023 – mẫu số 2

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

Screenshot 24(63)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC B

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

————————

T, ngày 17 tháng 4 năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI công việc

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm: M

Chúng tôi quyết định cử: Ông Nguyễn Văn L

Mã số CB: abcd

Chức vụ: Trưởng phòng  

Đi công việc tại : Thành phố Hồ Chí Minh  

Nhiệm vụ : Tham gia huấn luyện nghiệp vụ 

Từ ngày: 17/4/2023 tới ngày 17/5/2023

Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) : Toàn bộ kinh phí do trường cấp

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử: đồng ý cử ông Nguyễn Văn L đi công việc

2. Kinh phí do: (tư nhân và đơn vị lo hay trường cấp): nhà trường chu cấp toàn bộ

3. Phương tiện vận chuyển (theo quy định hay đi tàu bay): tàu bay

Kính chuyển phòng Tổ chức – Hành chính làm những thủ tục theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công việc cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và những tư nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

3. công việc và mẫu giấy đề nghị cử đi công việc được hiểu là gì

công việc được hiểu là công việc của cơ quan nhà nước, đoàn thể hoặc là tổ chức mà một người phải thực hiện. khái niệm này thường sử dụng những cụm từ như đơn vị công việc, công việc của cán bộ, công việc kiểm sát thi hành án,… công việc là phải làm việc tại một nơi khác, xa nơi làm việc hằng ngày và trong một khoảng thời gian nhất định. Nghĩa này thường vận dụng đối với trường hợp như đi công việc, chuyến công việc,…

Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc hay còn gọi là giấy đề nghị điều động công việc được hiểu là hồ sơ sử dụng trong những cơ quan, doanh nghiệp để cử người lao động đi làm việc, công việc ở nơi khác theo yêu cầu. Bao gồm một số thông tin cụ thể: Tên người đề nghị cử đi công việc, nơi công việc, mục đích của chuyến công việc, thời gian công việc, phương tiện đi công việc, kinh phí dự trù đi công việc, …

Quyết định cử đi công việc được thực hiện nếu như hợp doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công việc (bao gồm công việc trong nước và công việc nước ngoài) thì mẫu giấy quyết định cử đi công việc là một trong những hồ sơ bắt buộc, trường hợp này nó cũng có thể hiểu như mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp để người lao động có thể tòan quyền thực hiện những nhiệm vụ của mình trong thời gian công việc theo quy định.  Đây cũng là điều kiện sử dụng để chuyển đổi những khoản kinh phí đi công việc thành kinh phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện việc cấp những khoản kinh phí cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công việc, bao gồm những khoản như chi như tiền ăn, ở, tiếp khách, đi lại…

 

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023

4. Chế độ công việc phí của cán bộ

Chế độ công việc phí của cán bộ được hiểu bao gồm một số loại kinh phí cụ thể:

Tiền kinh phí đi lại

– nếu như thanh toán theo phương thức khoán: Đối với những chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô khi đi công việc tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí để sử dụng xe ô tô thì thực hiện khoán theo quy định tại Thông tư 24/2019 của Bộ Tài chính.

– nếu như thanh toán theo hóa đơn thực tế: Thanh toán cho tất cả những đối tượng theo giá ghi được trên vé, hoá đơn và chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc là giấy biên nhận của chủ phương tiện (giá vé không bao gồm những kinh phí dịch vụ khác như: thăm quan du lịch, những dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu), cụ thể:

+ kinh phí xe của chiều đi và về từ nhà hoặc từ cơ quan tới sân bay, ga tàu, bến xe; vé tàu bay, vé tàu hoặc xe vận tải công cộng tới nơi công việc và chiều trái lại.

+ kinh phí đi lại tại nơi tới công việc: vận chuyển từ chỗ nghỉ tới chỗ làm việc, hoặc từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và chiều về).

+ những loại cước, phí vận chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy hoặc đường biển cho bản thân cũng như phương tiện của người đi công việc.

+ Cước phí tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu như có) phục vụ trực tiếp cho chuyến công việc mà người đi công việc đã thực hiện chi trả.

+ Cước hành lý của người đi công việc nếu như sử dụng phương tiện tàu bay nếu như giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo.

Phụ cấp lưu trú nếu như cán bộ, công chức, viên chức đi công việc trong ngày (đi và về trong ngày) thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ quyết định mức phụ cấp. Những trường hợp khác thực hiện cụ thể:

– Đối với vùng có điều kiện thông thường: 200.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Đối với biển, đảo: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo với cán bộ, công chức, viên chức. Quảng cáo Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công việc Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan hoặc đơn vị cử đi công việc khi có thuê phòng nghỉ nơi tới công việc thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai phương thức, đó là khoán hoặc theo hóa đơn thực tế.

– phương thức khoán:

+ Phí là 1 triệu đồng/ngày/người đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và những chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ với mức từ 1,25 trở lên, không phân biệt nơi tới công việc.

+ Phí là 450 nghìn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại đi công việc ở quận, thành phố trực thuộc TW và đối với thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ Phí là 350 nghìn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại khi đi công việc tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc TW, hoặc tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh.

+ Phí là 300 nghìn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại nếu như đi công việc tại những vùng còn lại.

– phương thức hóa đơn thực tế:

+ 2,5 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng đối với những lãnh đạo cấp Bộ trưởng và những chức danh tương đương và không phân biệt nơi tới công việc.

+ 1,2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng đối với những Thứ trưởng và những chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ mức từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại những quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW và những thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ 1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng với những đối tượng còn lại đi công việc tại những quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW và những thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng với những Thứ trưởng và những chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ với mức từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại những vùng còn lại.

+ 700 nghìn đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng với những đối tượng còn lại đi công việc tại những vùng còn lại. không những thế, trường hợp khoán công việc phí theo tháng thì mức khoán sẽ là 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công việc lưu động từ trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc những cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công việc lưu động từ trên 10 ngày/th

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu giấy đề nghị cử đi công việc mới nhất năm 2023 mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu giấy đề nghị xét duyệt, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts