Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04–TT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng được hiểu thế nào?

Tạm ứng được hiểu là quá trình mà những doanh nghiệp cung ứng một khoản tiền hoặc nguyên vật liệu cụ thể cho người lao động của họ để thực hiện những hoạt động công việc. Người lao động này sẽ được thanh toán số tiền tạm ứng và ghi vào sổ kế toán thông qua giấy thanh toán.

Việc tạm ứng thực hiện thông qua giấy đề nghị tạm ứng là văn bản cơ sở để doanh nghiệp thực hiện xét duyệt tạm ứng, thực hiện những thủ tục kế toán và xuất quỹ để người lao động thực hiện công việc của doanh nghiệp hoặc cho mục đích tư nhân của người đó.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04–TT)

Điều quan trọng là tạm ứng cần phải được thực hiện đầy đủ những thủ tục hành chính và kế toán để đảm bảo tính sáng tỏ và rõ ràng trong việc sử dụng tiền và nguyên vật liệu của doanh nghiệp. những doanh nghiệp cần phải quản lý tốt quá trình tạm ứng để tránh những rủi ro và kinh phí không cần thiết

Đối với những chủ thể thường xuyên nhận tạm ứng chẳng hạn như phòng ban hành chính lễ tân thì cần lưu ý rằng những chủ thể này phải có được chỉ định bằng văn bản từ chủ thể có thẩm quyền để thực hiện việc tạm ứng

trình tự tạm ứng và quyết toán tạm ứng là những bước quan trọng trong công việc thực hiện tạm ứng một cách nhiều năm kinh nghiệm. những bước này được xác định cụ thể để đảm bảo tính sáng tỏ và chuẩn xác trong quá trình thanh toán tạm ứng

Cụ thể, trình tự tạm ứng bao gồm việc chuẩn bị giấy đề nghị tạm ứng, nộp đơn xin tạm ứng tới chủ thể có thẩm quyền, phê duyệt đơn xin, thực hiện tạm ứng, lập phiếu thu, thanh toán và lưu trữ hồ sơ tạm ứng. Quyết toán tạm ứng là quá trình đối chiếu và rà soát thông tin tạm ứng, thực hiện thanh toán và đánh giá hiệu quả sử dụng tạm ứng. Việc thực hiện đầy đủ trình tự tạm ứng và quyết toán tạm ứng là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ trong việc sử dụng tạm ứng của doanh nghiệp

Nói tóm lại, trình tự tạm ứng và quyết toán tạm ứng là những bước quan trọng trong việc thực hiện tạm ứng một cách nhiều năm kinh nghiệm và hiệu quả. những doanh nghiệp cần phải nắm vững trình tự này để đảm bảo tính sáng tỏ và rõ ràng trong việc sử dụng tiền và nguyên liệu của doanh nghiệp

 

2. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04 – TT)

Tải về mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04  – TT)

Mẫu giấy thanh toàn tiền tạm ứng này được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Tuy nhiên, Quyết định này đã hết hiệu lực và không có văn bản thay thế nên mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

Đơn vị: (ghi cụ thể tên đơn vị)

phòng ban: Hành chính nhân sự

Mẫu số: 04 – TT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2023 

Số: 123

Nợ: abc

Có: cde

– Họ và tên người thanh toán: Nguyễn Văn A

– phòng ban (hoặc địa chỉ): Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T – phòng ban hành chính nhân sự

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải  Số tiền
A 1
I – Số tiền tạm ứng  
1. Số tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết 1.000.000 đồng
2. Số tạm ứng kỳ này:  
– Phiếu chi số: 234 ngày 20/10/2022 500.000 đồng
– Phiếu chi số: 345 ngày 20/11/2022 1.000.000 đồng
– Phiếu chi số ngày khác (nếu như có) 0 đồng
II – Số tiền đã chi  
1. Chứng từ số 456 ngày 20/12-2022 2.000.000 đồng
2. Chứng từ số ngày khác (nếu như có) 0 đồng
III – Chênh lệch  
1. Số tạm ứng chi không hết (I – II) 1.000.000 đồng
2. Chi quá số tạm ứng (II – I) 0 đồng

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

3. Một số lưu ý về thanh toán tiền tạm ứng

* Về nguyên tắc hạch toán tạm ứng:

người thụ hưởng tạm ứng phải chịu trách nhiệm đầy đủ về số tiền và vật tư đã được tạm ứng và chỉ được phép sử dụng số tiền đó cho mục đích được phê duyệt trước. nếu như số tiền không sử dụng hết, người thụ hưởng tạm ứng phải hoàn trả lại quỹ của doanh nghiệp. Ngoài ra, người thụ hưởng tạm ứng không được tự ý chuyển số tiền cho người khác sử dụng. nếu như cần phải chuyển tiền, người thụ hưởng tạm ứng cần phải có sự đồng ý của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của đơn vị

Để đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ trong quá trình tạm ứng, doanh nghiệp nên có những quy định rõ ràng về việc phê duyệt và giám sát tạm ứng. Việc này giúp tránh những sơ sót hoặc lạm dụng tạm ứng từ phía người thụ hưởng và đảm bảo tài chính của doanh nghiệp không bị thiệt hại

Sau khi hoàn thành công việc được gia, người thụ hưởng tạm ứng cần lập bảng thanh toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc để chứng minh tính hợp pháp và hợp thức của khoản tạm ứng. Kế toán sẽ xác minh và tiến hành thanh toán số tiền tạm ứng đã nhận và đã sử dụng cùng với phần chênh lệch giữa số tạm ứng ban đầu và số thực chi

nếu như khoản tạm ứng không sử dụng hết và không được nộp lại vào quỹ thì chủ thể nhận tạm ứng sẽ phải chịu trách nhiệm và khoản tạm ứng này sẽ được khấu trừ vào lương của người đó. nếu như người thụ hưởng tạm ứng chi quá số tạm ứng được cấp thì doanh nghiệp sẽ xem xét tính xác thực của khoản chi và tiến hành chi bổ sung số còn thiếu. Tuy nhiên, việc này sẽ phải được chấp thuận bởi chủ thể có thẩm quyền trước khi thực hiện

Để đảm bảo tính công bằng và sáng tỏ trong việc quản lý tạm ứng, người lao động phải thanh toán hoàn toàn số tiền tạm ứng kỳ trước trước khi nhận tạm ứng kỳ sau. Kế toán sẽ có trách nhiệm mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng đối tượng nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ thông tin về tình hình nhận thanh toán tạm ứng qua từng lần

Ngoài ra để đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ, mỗi lần tạm ứng người lao động sẽ cần phải lập bảng kê khai tạm ứng kèm theo chứng từ gốc và chịu trách nhiệm về số tiền và vật tư được tạm ứng và chỉ sử dụng tiền và vật tư này vào mục đích công việc đã được phê duyệt

trường hợp người lao động không hoàn trả đầy đủ khoản tạm ứng của kỳ trước thì sẽ không được nhận khoản tạm ứng của kỳ sau và phải thanh toán đầy đủ trước khi được xem xét nhận tạm ứng tiếp theo. Kế toán sẽ tiến hành ghi chép số tiền tạm ứng  đã nhận và số tiền tạm ứng đã sử dụng và số tiền còn lại trong sổ kế toán chi tiết để quản lý và rà soát tính hợp pháp của quá trình tạm ứng và thanh toán

* Về thủ tục thanh toán tạm ứng:

– Bước 1: nhân viên kế toán có nhiệm vụ quan trọng trong việc tập hợp những chứng từ phát sinh trong quá trình đề nghị thanh toán. Nhằm mục đích xác định tổng số tiền đã thực chi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời nhân viên kế toán còn có trách nhiệm rà soát và ra soát kỹ lưỡng những hóa đơn, chứng từ liên quan để đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của chúng tạo điều kiện cho hoạt đồng tài chính của doanh nghiệp trở nên sáng tỏ

– Bước 2: Sau khi hoàn thành quá trình tập hợp chứng từ và tính toán tổng số tiền thực chi, kế toán trưởng sẽ rà soát hóa đơn, chứng từ và duyệt ký giấy đề nghị thanh toán và chuyển tới giám đốc ký cuối cùng để tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

– Bước 3: Sau khi rà soát và ký duyệt hóa đơn, chứng từ, kế toán thanh toán tạm ứng cho những đối tượng tương ứng

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu giấy thanh toán tạm ứng mới nhất 2023 của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email về: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts