Mẫu Giấy thôi trả lương mới nất năm 2023 và cách lập

Mẫu giấy thôi trả lương là mẫu văn bản vận dụng cho tư nhân khi người này chuyển vị trí công việc tới cơ quan mới. Trong văn bản nêu rõ đã thanh toán hết tiền lương cho tư nhân, cụ thể từng mục như: hệ số lương, chức vụ, phụ cấp, chế độ BHXH… Mẫu Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2023 và cách lập sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Giấy thôi trả lương là gì?

Mẫu giấy thôi trả lương là mẫu được lập ra khi có nhân viên chuyển công việc sang bộ phần khác, hoặc đã nghỉ việc tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ những thông tin về họ tên, thông tin về lương và phụ cấp….

2. Mẫu Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2023 và cách lập

>>> Tải ngay Mẫu Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2023 tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy thôi trả lương mới nất năm 2023 và cách lập

Mẫu số 01:

UBND HUYỆN ĐÔNG ANH

——–

Số:…/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———****——–

Ngày… tháng…. năm 20.…
 

 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

 

Họ và tên: NGUYỄN MINH TÚ

Chức vụ: Công chức

Nay chuyển tới công việc tại UBND huyện Mê Linh theo Quyết định số 01 ngày 13 tháng 02 năm 2023. Đơn vị đã trả lương và những khoản phụ cấp tới hết ngày 13 tháng 02 năm 2023 theo chi tiết như sau:

– Mã số ngạch: 06.040

– Hệ số lương: 2,06

– Phụ cấp chức vụ:

– Phụ cấp khác (nếu như có):

Tổng số tiền: 3.069.400 đồng

(Viết bằng chữ): ba triệu không trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm đồng

những quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng 01 năm 2023

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà từ ngày 13 tháng 02 năm 2023 theo quy định hiện hành.

                                   

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02:

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 22 /STC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2023

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng.

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Sở Tài chính Lâm Đồng.

Nay được điều động tới làm việc tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 02/QĐ-SNV ngày 04/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc điều động công chức.

Sở Tài chính đã trả lương, những khoản phụ cấp và những quyền lợi khác cho ông Nguyễn Hữu Hưng tới hết ngày 31/12/2022, cụ thể như sau:

1. Lương và những khoản phụ cấp:

– Mã ngạch: 01.002;

– Hệ số lương: 4,4;

– Hệ số phụ cấp chức vụ: 0,3;

– Hệ số phụ cấp khu vực: 0,1;

– Hệ số phụ cấp công vụ: 1,175.

Tổng tiền lương: 8.902.750 đồng/tháng

(Bằng chữ: Tám triệu chín trăm lẻ hai nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

2. những quyền lợi khác:

– Bảo hiểm xã hội: đã trích nộp tới hết tháng 12/2022.

– Ngày phép: còn 14 ngày phép năm 2021 và 14 ngày phép năm 2022 chưa nghỉ.

Về việc bàn giao hồ sơ tư nhân của ông Nguyễn Hữu Hưng: đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cử cán bộ phụ trách công việc nhân sự của đơn vị liên hệ với Văn phòng Sở Tài chính Lâm Đồng (điện thoại 0263.3820060) để lập thủ tục tiếp nhận hồ sơ chậm nhất trong vòng 01 tháng, kể từ ngày phát hành giấy thôi trả lương.

Đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục trả lương và thực hiện những chế độ khác cho ông Nguyễn Hữu Hưng kể từ ngày 01/01/2023 theo quy định hiện hành./.

                     

 

Q. GIÁM ĐỐC

Cách lập giấy thôi trả lương:

– Viết đầy đủ thông tin họ và tên, thuộc phòng ban, chức vụ gì, nếu như nhân viên nghỉ việc thì có ngày nghỉ việc cụ thể,

– Số lượng thanh toán là bao nhiêu, hoặc đã thanh toán hết vào ngày nào

– nếu như chuyển sang chi nhánh khác thì viết rõ thông tin chi nhánh đó

– Cùng với giấy thôi trả lương là việc kết thúc hợp đồng lao động với nhân viên đó, việc kết thúc hợp đồng lao động phải có xác nhận đã thực hiện những điều khoản theo quy định của doanh nghiệp.

– Thời gian phải viết sớm nhất có thể, để 2 bên kịp thời xử lý, không tác động tới bên còn lại

– Giấy thôi trả lương cần có chữ ký ban quản lý và giám đốc

3. Công chức chuyển công việc có được giữ nguyên lương hay không

Theo quy định tại Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương cân đối Cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công việc công việc lực lượng vũ trang cơ yếu và doanh nghiệp nhà nước quy định như sau:

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

+ làm mướn việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

+ Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được sử dụng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

+ Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công việc không được phối hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Trường hợp chuyển sang làm mướn việc mới không thích hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ tới làm mướn việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

Trường hợp chuyển công việc mà công việc mới thích hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu như có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

+ Khi được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, thì giữ nguyên ngạch, bậc lương đang hưởng và hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo được đảm nhiệm; nếu như ngạch công chức, viên chức đang giữ không thích hợp với chuyên môn theo chức danh lãnh đạo mới được đảm nhiệm thì phải chuyển ngạch.

 tương tự, theo quy định trên thì trường hợp công chức chuyển công việc qua một đơn vị mới thì công chức đó vẫn được giữ nguyên ngạch và bậc lương cũ. Dù công việc mới đó có yêu cầu nhiệm vụ có mức lương thấp hơn

4. Trình tự, thủ tục chuyển công việc công chức

trình tự luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý như sau:

Bước 1: Đề xuất chủ trương

Căn cứ nhu cầu luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham vấn về tổ chức cán bộ tiến hành rà soát, đánh giá lực lượng công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2. Đề xuất nhân sự luân chuyển

Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham vấn về công việc tổ chức cán bộ thông báo để những địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3: Chuẩn bị nhân sự luân chuyển

Cơ quan tham vấn về công việc tổ chức cán bộ tổng hợp đề xuất của những địa phương, cơ quan, tổ chức; tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển;

Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức luân chuyển có trách nhiệm nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công việc và uy tín; quá trình công việc và ưu, thiếu sót của người được đề xuất luân chuyển; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển cán bộ.

Bước 4: Trao đổi với những cơ quan liên quan, công chức được dự kiến luân chuyển

Cơ quan tham vấn về tổ chức cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của những cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi tới về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định của những cơ quan liên quan;

Tổ chức gặp gỡ với công chức được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với công chức luân chuyển.

Bước 5: Tổ chức thực hiện luân chuyển

Cơ quan tham vấn về tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển;

Cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định luân chuyển;

Phối hợp với những cơ quan có liên quan theo dõi, nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện luân chuyển của công chức luân chuyển; Phối hợp với những cơ quan có liên quan phân công, sắp xếp và thực hiện chính sách đối với công chức sau khi luân chuyển.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2023 và cách lập mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts