Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (Mẫu số 06/NDAN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

1. Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC 

TÊN CƠ thuế quan CẤP TRÊN

TÊN CƠ thuế quan

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (Mẫu số 06/NDAN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: …. …, ngày…tháng…..năm

                                         V/V: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

              Kính gửi: – … (Tên tổ chức bảo lãnh)…;

                           – … (Tên người nộp thuế được bảo lãnh)…            

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ thư bảo lãnh  ….phát hành ngày…/…/…của … (tên tổ chức bảo lãnh, mã số thuế)… cho ….(tên người nộp thuế, mã số thuế)…;

Căn cứ Quyết định số….  ngày../…/….của ..(tên cơ thuế quan)…..về việc nộp dần tiền thuế nợ đối với …..(tên người nộp thuế)….;

….(Tên cơ thuế quan)..….thông báo tới … (tên Tổ chức bảo lãnh, mã số thuế)… về việc bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán những khoản tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế của …. (tên người nộp thuế)….:

Ngày…tháng…năm… là ngày cuối cùng của thời hạn nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế… theo Quyết định số …. ngày …/…/…. nêu trên nhưng bên được bảo lãnh là… (tên người nộp thuế được bảo lãnh, mã số thuế)…. chưa nộp (hoặc chưa nộp đủ) vào Ngân sách Nhà nước…. (Tên cơ thuế quan) yêu cầu … (tên tổ chức bảo lãnh) …thực hiện nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế thay cho bên được bảo lãnh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước số………. tại ngân khố Nhà nước………… với số tiền là…..,

nếu như …( tên tổ chức bảo lãnh)… không thực hiện thì sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền thuế và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

…(Tên cơ thuế quan)… thông báo để …. (tên tổ chức bảo lãnh)…., … (tên người nộp thuế được bảo lãnh)… được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                    

– Như trên;

-….

– Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG CƠ thuế quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tuy nhiên thì mẫu giấy yêu cầu thực hiện bảo lãnh theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã hết hiệu lực . Mẫu cũ theo thông tư 156/2013/TT-BTC những bạn có thể tham khảo thêm.  ngày nay thì mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã được thay thế bởi mẫu 02/NDAN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

 

2. Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 

Tải ngay:>>>>Mẫu giấy yêu cầu thực hiện bảo lãnh theo Thông tư số 80

TÊN CƠ thuế quan CẤP TRÊN

TÊN CƠ thuế quan

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (Mẫu số 06/NDAN)

BAN HÀNH VĂN BẢN THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:….

…..ngày…tháng…năm…..

V/v yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh

Kính gửi: – ( Tên tổ chức bảo lãnh)

                                  – ( Tên người nộp thuế được bảo lãnh)

Căn cứ Luật quản lý thuế

Căn cứ Điều…. Thông tư số…./…/TT-BTC ngày…tháng..năm… của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ thư bảo lãnh …phát hành ngày 20 tháng.04năm 2023 của Tổ chức bảo lãnh MT cho Lê Văn B, mã số thuế 0123456789

Chi cục thuế Hà Nội thông báo tới tổ chức bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với những khoản tiền thuế nợ của  Lê văn B

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 là ngày cuối cùng của thời hạn nộp dần tiền thuế theo tháng….theo quyết định số abc ngày, 20 tháng 02 năm 2023 nêu trên nhưng được bảo lãnh là Lê Văn B mã số thuế 0123456789 nếu như không nộp ( hoặc nộp không đủ) vào ngân sách nhà nước chi cục thuế Hà Nội yêu cầu Tổ chức bảo lãnh MT thực hiện nộp số tiền thuế nợ thay cho Lê Văn B trong phạm vi bảo lãnh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước số 124 tại ngân khố Nhà nước với số tiền là 30.000.000 đồng trong đó

– Số tiền thuế nợ được nộp dần theo Quyết định số abc ngày 20 tháng 02 năm 2023 25.000.000 đồng

– Số tiền chậm nộp phát sinh:5.000.000 đồng

nếu như Tổ chức bảo lãnh MT không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bị xử lý theo quy định tại khoản 2 điều 144 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 

Chi cục thuế Hà Nội thông báo để Tổ chức bảo lãnh MT, Lê Văn B biết và thực hiện./.

Nơi nhận

– như trên

– lưu VT

THỦ TRƯỞNG CƠ thuế quan

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý, những bạn thay thế bằng những thông tin khác sao cho thích hợp với nhu cầu của mình. 

3. Hướng dẫn soạn mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Bảo lãnh là một trong những thuật ngữ chúng ta được nghe rất nhiều, chúng ta thường biết tới bảo lãnh là việc một tư nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh cho một tư nhân hoặc một tổ chức khác để thực hiện một nghĩa vụ nào đó. trong khi đối tượng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình thì người thụ hưởng bảo lãnh sẽ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó trong phạm vi bảo lãnh của mình. Bảo lãnh được nhắc tới trong yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đó là bảo lãnh đối với đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với cơ thuế quan. Theo đó thì trước đây thì mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC nhưng ngày nay thông tư này đã hết hiệu lực. do vậy mà mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hiện đang được sử dụng là 02/NDAN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Vậy thì thông tư mới này đã quy định và hướng dẫn ghi rất cụ thể về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Mặc dù thì thông tư 80/2021/TT-BTC đã quy định rất cụ thể và rõ ràng về mẫu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Thế nhưng khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì những bạn cần phải lưu ý một số điểm về mặt phương thức về nội dung

– Về mặt phương thức thì giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cần được trình bày một cách sạch đẹp, ngọn gàng , không gạch xóa hay nhàu nát…. nói chung thì về phương thức thì giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải khắc phục được thể thức của một văn bản hành chính. Để tránh sai trong cách tình bày thì những bạn có thể tải luôn mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh này ở mục hai mà chúng tôi đã phân phối. 

– Về mặt nội dung thì giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cần phải có những thông tin như là quốc hiệu tiêu ngữ, cơ thuế quan, tháng ngày năm, kính gửi, căn cứ pháp lý, bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh, và một số nội dung khác có liên quan tới bảo lãnh. Những nội dung ghi được trên giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải là những thông tin chuẩn xác tuyệt đối, cụ thể rõ ràng… tránh tình trạng sơ sót dẫn tới quyền và nghĩa vụ của những bị đơn tác động. 

Giấy thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh là một trong những văn bản quan trọng của cơ thuế quan nhằm đảm bảo về việc những tư nhân, tổ chức sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế một cách nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ những quy định của pháp luật. Hạn chế những tình trạng như trốn thuế, và không thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ về thuế. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Mong rằng thông qua những thông tin và nội dung mà chúng tôi phân phối ở phía trên thì đã tạo điều kiện cho những bạn có thêm những thông tin vô cùng hữu ích về nghĩa vụ bảo lãnh nộp thuế, cũng như là biết về những quyền và nghĩa vụ của mình trong tham gia đóng thuế thu cho cơ thuế quan. Và thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về luật quản lý thuế. Ngoài ra thì nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì những bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn đó là 19006162 hoặc là gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi phản hồi và báo giá dịch vụ phụ thống nhất với nhu cầu của khách hàng. 

không những thế thì những bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây của chúng tôi về quản lý thuế như sau:

Quản lý thuế là gì? Quy định chung về quản lý thuế đối với hoạt động thương nghiệp điện tử?

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế ?

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts