Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 mới nhất

đơn vị Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách bài viết về mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 mới nhất để quý khách có thêm sự tham khảo. Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị nêu rõ mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, nội dung thực hiện chỉ thị, ….

1. Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 mới nhất

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Huyện Quốc Oai

Bạn đang xem bài: Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ khối, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ quản lý những cấp đủ nặng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi quyết nghị Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

2. Yêu cầu

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện quyết nghị của Đảng

– tăng nhận thức và thống nhất hành động của những cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Chú trọng công việc rà soát, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng những tiêu biểu tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy và những cấp.

– Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nghiên cứu, học tập một số chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

– Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về phóng thích dân tộc, phóng thích giai cấp, phóng thích xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, về khối đại kết đoàn toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng tăng đời sống vật chất, ý thức của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

+ Đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mệnh, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên tất cả; nhiệt tình, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; nhiệt tình yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

+ Phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: sắp dân, sâu sát với dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách “nói đi đôi với làm”, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…

Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong quý III-2023 (trong Quý IV-2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ hướng dẫn nội dung chuyên đề toàn khóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có hướng dẫn sau).

2. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề và đăng ký làm theo bác bỏ năm 2023

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có văn bản riêng). Sau học tập, những chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận về nội dung chuyên đề, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ, đề xuất những giải pháp thực hiện, đồng thời gợi ý để cán bộ, đảng viên chọn lựa việc đăng ký làm theo bác bỏ thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò kiểu mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký việc làm theo bác bỏ sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để cấp ủy, chi bộ, những đoàn thể giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023 (theo mẫu đăng ký hoặc lồng trong bản cam kết như năm 2022).

3. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, tư nhân tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 Cấp huyện: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương những tập thể, tư nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có văn bản riêng). những Đảng bộ trực thuộc: tổ chức sơ két 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng những tập thể, tư nhân tiêu biểu (có thể tổ chức riêng hoặc gắn với Hội nghị sơ kết 6 tháng công việc xây dựng Đảng).

+ Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, trong đó nêu bật công việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả nổi trội, những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 19/5/2023.

4. Đẩy mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những cấp ủy đảng đẩy mạnh công việc tuyên truyền về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, những phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thích hợp với điều kiện của địa phương. Đa dạng những phương thức tổ chức: tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi … để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về những tiêu biểu tiên tiến, mô phỏng hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác bỏ những quan niệm sai trái, thù địch Ban Chỉ đạo 35 của huyện chủ động, tích cực tham vấn giúp cấp ủy chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác bỏ những thông tin, quan niệm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định trị giá to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh Thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham vấn cấp ủy, chính quyền khắc phục kịp thời những vấn đề mới phát sinh, gây giận dữ trong dư luận xã hội.

6. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô phỏng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả rà soát, đánh giá chất lượng những mô phỏng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn lựa những mô phỏng thực sự có hiệu quả để tiếp tục duy trì và nhân rộng (chú trọng chất lượng chứ không chạy theo số lượng), ngừng những mô phỏng không hiệu quả. Định hướng xây dựng mô phỏng mới theo nội dung chuyên đề 2023, định kỳ đánh giá việc tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

7. công việc rà soát, giám sát Cấp ủy đảng những cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII), thường xuyên rà soát, giám sát việc thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của MTTQ và những tổ chức chính trị – xã hội trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Ban chấp hành Trung ương, khóa XI về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội”. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99- QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để những cấp ủy, tổ chức đảng Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những cơ quan thành phố, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối. Ở cơ sở, do cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo.

2. những cơ quan tham vấn giúp việc Đảng ủy Khối phối hợp triển khai thực hiện; những Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối được phân công theo Thông báo số 21-TB/ĐUK giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đôn đốc, theo dõi những tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tập hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3. những tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối căn cứ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch này tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả thích hợp với cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo) túc trực Huyện ủy;

– những đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;

– Ủy ban nhân dân huyện;

– những Tổ chức CSĐ trực thuộc Huyện ủy;

– Lưu Văn phòng Huyện ủy.

2. Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

ĐẢNG ỦY XÃ NGHĨA HƯƠNG

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGHĨA HƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH tư nhân

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ: thầy giáo

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường THPT Nghĩa Hương

Đơn vị công việc: Trường THPT Nghĩa Hương

Sau lúc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 01 ngày 12/03/2023 của Đảng ủy xã Nghĩa Hương; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Huấn luyện, Kế hoạch số 01 xã …………………. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số …………… ngày …………….. của huyện ủy Quốc Oai về xây dựng kế hoạch tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung ý thức quyết nghị nhưng mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công việc.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng tăng nhanh học tập tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XI).

a. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt những cuộc vận động khác.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc thực hiện quy định này.

– Kiểu mẫu, tiên phong trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm lúc vi phạm, quyết tâm tu sửa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, phương thức, quan liêu.

c. Về tự phê bình, phê bình

– Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức quyết nghị Trung ướng 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, tâm thành công tâm, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tích; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu thị lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, ý kiến của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong công việc, trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– niên học 2022 – 2023 tôi được giao dạy toán lớp 10 và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy những tổ viên thực hiện tốt công việc soạn giảng.

– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở những tổ viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. thẩm định chất lượng theo đúng lực học của học trò. Đảm bảo thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ những công việc khác:

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ tận tâm mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. giải pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc sắp dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học trò, sâu sát tới học trò

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, phương thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Tăng lên ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Xác nhận của chi bộ

 

Người lập kế hoạch tư nhân

A

Nguyễn Văn A

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Mẫu Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mới nhất năm 2023 của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được tư vấn. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được tư vấn những vấn đề liên quan tới trạng sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts