Mẫu kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm cán bộ công chức

Khi muốn được bổ nhiệm cán bộ công chức, người được bổ nhiệm phải có lý lịch trong sạch và buộc phải kê khai tài sản, thu nhập để tránh việc tham nhũng, lạm quyền. Vậy mẫu kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm cán bộ công chức được thể hiện thế nào? Hã cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Quy định về bổ nhiệm cán bộ công chức

 Căn cứ vào Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP để được bổ nhiệm cán bộ công chức cần đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: 

Bạn đang xem bài: Mẫu kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm cán bộ công chức

+ Bảo đảm tiêu chuẩn chung: tất cả những ứng viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn chung về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, tư tưởng, phẩm chất nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết để đảm nhận công việc

+ Tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước: những ứng viên cần đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, văn hóa, tiếng Anh (nếu như có yêu cầu) thích hợp với quy định của Đảng và Nhà nước với chức danh cần bổ nhiệm

+ Tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: những ứng viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ cần bổ nhiệm, được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ công chức

– Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu như là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu như là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

+ Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu như là nguồn nhân sự tại chỗ: điều này chó tức là cán bộ công chức đang công việc tại đơn vị, đơn vị đó phải có quy hoạch chức vụ bổ nhiệm và cán bộ công chức đó phải đáp ứng yêu cầu quy hoạch đó

+ Phải được quy hoạch chức vụ tương đương nếu như là nguồn nhân sự từ nơi khác: điều nàu tức là cán bộ công chức tới từ đơn vị khác và chưa từng làm việc tại đơn vị đó, đơn vị phải có quy hoạch chức vụ tương đương và cán bộ công chức đó phải đáp ứng yêu cầu quy hoạch đó

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: điều này tức là đơn vị mưới được thành lập  và chưa có quy hoạch chức vụ bổ nhiệm cán bộ công chức

– Có hồ sơ, lý lịch tư nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định

+ Có hồ sơ, lý lịch tư nhân được xác minh: cán bộ công chức phải có hồ sơ, lý lịch tư nhân đầy đủ và được xác minh đúng các bước, đam rbaor tính chuẩn xác, đầy đủ và trung thực

+ Có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định: cán bộ công chức phải có bản kê khai tài sản, thu nhập và những khoản thu nhập khác (nếu như có) theo quy định, đảm bảo tính sáng tỏ, trung thực và công khai

– Điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm:

+ Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công việc tính từ khi thực hiện các bước bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

+ Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ

+ Công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì ngoại trừ tuổi bổ nhiệm theo quy định

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao: cán bộ công chức cần khắc phục được yêu cầu về sức khỏe để có thể thực hiện nhiệm vụ và chức trách của mình một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn, sức khỏe và sự phát triển vững bền của cán bộ công chức trong quá trình làm việc

– Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật và thực hiện những quy định liên quan.

2. Mẫu kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm cán bộ công chức (tải về)

 

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU/ BỔ SUNG/ HẰNG NĂM (1)

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

– Họ và tên: Nguyễn Văn A tháng ngày năm sinh: 12/12/1996

– Chức vụ/ chức danh công việc: ghi cụ thể

– Cơ quan/ đơn vị công việc: ghi cụ thể

– Nơi thường trú: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

– Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (3): 112xxxxxxxxxx ngày cấp 10/11/2021 nơi cấp: Công an tỉnh T

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

– Họ và tên: Nguyễn Thị B tháng ngày năm sinh 12/12/1995

– Nghề nghiệp: tự do

– Nơi làm việc (4): tự do 

– Nơi thường trú: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

– Số căn cước congo dân hoặc chứng minh nhân dân (3): 645xxxxxxxxxxxx ngày cấp 10/11/2021 nơi cấp Công an tỉnh T

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

– Họ và tên: Nguyễn Văn C tháng ngày năm sinh 10/8/2009

– Nơi thường trú: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

– Số căn cước công dân (3): Không

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN (5)

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất (6):

1.1. Đât ở (7):

1.1.1. Thửa thứ nhất:

– Địa chỉ (8): ghi địa chỉ cụ thể

– Diện tích (9): 500 m2

– trị giá (10) 10 tỷ 

– Giấy chứng thực quyền sử dụng (11):

– Thông tin khác (nếu như có) (12) Không

1.1.2. Thửa đất thứ hai (trở lên) Kê khai tương tự như thửa đất thứ nhất

1.2. những loại đất khác (13): Kê khai tương tự như trên 

2. Nhà ở, dự án xây dựng:

2.1. Nhà ở

– Kê khai tương tự như trên và bổ sung thêm thông tin về loại nhà

2.2. dự án xây dựng khác (16)

– Kê khai tương tự như trên và bổ sung thêm thông tin về tên dự án, loại dự án, cấp dự án

3. Tài sản khác gắn liền với đất (17)

3.1. Cây lâu năm (18)

– Loai cây, số lượng, trị giá

3.2. Rừng sản xuất (19):

– Loại rừng, diện tích, trị giá

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất

– Tên gọi, số lượng, trị giá

4. Vàng, xoàn, bạch kim và những kim loại quý, đá quý khác có tổng trị giá từ 50 triệu đồng trở lên (20)

5. Tiền (tiền Việt Nam và tiền ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi tư nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng trị giá quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên (21)

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, những loại hồ sơ có giá khác mà tổng trị giá từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại)

– Tên cổ phiếu, số lượng, trị giá

– Tên trái phiếu, số lượng, trị giá

– phương thức góp vốn, trị giá

– Tên hồ sơ có giá, trị giá

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có trị giá từ 50 triệu đồng trở lên, bảo gồm:

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy, ..) (24)

– Tên tài sản, số đăng ký, trị giá

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cũng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, những loại tài sản khác (25)

– Tên tài sản, năm khởi đầu sở hữu, trị giá

8. Tài sản ở nước ngoài (26)

9. Tài khoản ở nước ngoài (27)

– Tên chủ tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản

10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai (28)

– Tổng thu nhập của người kê khai, của vợ hoặc chồng, của con chưa thành niên và tổng những khoản thu nhập chung

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP, GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) (nếu như là kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thì khồn phải kê khai mục này)

T, Ngày 25 tháng 4 năm 2023

người thụ hưởng BẢN KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, chức danh)

T, ngày 25 tháng 4 năm 2023 

NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Một số lưu ý khi kê khai tài sản, thu nhập

Khi kê khai tài sản, thu nhập cần lưu ý một số thông tin sau: 

– Kê khai lần đầu thì không phải kê khai mục III

– nếu như vợ chồng của người kê khai làm việc thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức

– Quyền sử dụng thực tế với đất là quyền sử dụng với thửa đất bao gồm đất đã được cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nahanj quyền sử dụng trên thực tế của người phải kê khai

– Giá trị là giá gốc tính bằng tiền Việt nam, trường hợp không thể ước tính trị giá tài sản vì những lý do như tài sản sử dụng đã quá lâu hoặc không có giao dịch đối với tài sản tương tự thì ghi không xác định được trị giá và ghi rõ lý do

– Kê khai những loại đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở

– Ghi tổng diện tích m2 sàn xây dựng của tất cả những tầng của nhà ở riêng lẻ

Vì hướng dẫn khá dài nên quý khách hàng vui lòng truy cập link sau để xem chi tiết: tại đây 

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Luật Minh Khuê. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo bài viết: mẫu kê khai tài sản thu nhập (sáng tỏ tài sản phòng chống tham nhũng) của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ thắc mắc gì quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc gửi email: [email protected] để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button