Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất qua bài viết sau đây:

1. Cán bộ công chức là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. những cơ quan, tổ chức này bao gồm cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân và những tổ chức chính trị – xã hội khác. những cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nhiệm kỳ của cán bộ thích hợp với quy định của pháp luật và những quy định của cơ quan, tổ chức mà họ công việc.

Để trở thành cán bộ, công dân Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện quy định về trình độ, sức khỏe và đạo đức, được tập huấn và đánh giá năng lực, có sự lựa chọn lựa, cạnh tranh công bằng. Việc quản lý, sử dụng và phát triển nguồn cán bộ, công chức là một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và những tổ chức chính trị – xã hội. những chính sách, quy định về cán bộ, công chức phải đảm bảo tính khoa học, công bằng, hiệu quả và thích hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và quyền lợi của Nhà nước và người dân.

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất 2023

2. Đánh giá, xếp loại cán bộ công chức là gì?

Đánh giá, xếp loại cán bộ công chức là quá trình đánh giá hoạt động và kết quả công việc của cán bộ công chức trong nhiệm vụ, chức danh và chức vụ của mình. Quá trình này được thực hiện định kỳ hàng năm và có mục đích đánh giá năng lực, lực lượng, kết quả làm việc của cán bộ công chức, đồng thời tạo thời cơ cho cán bộ công chức phát triển năng lực, nghiên cứu, rèn luyện để tăng chất lượng công việc của mình. Quá trình đánh giá, xếp loại cán bộ công chức bao gồm những bước sau:

– Chuẩn bị và phân công nhiệm vụ: Trước khi tiến hành đánh giá, cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ những tiêu chuẩn đánh giá, hồ sơ cán bộ công chức và phân công nhiệm vụ đánh giá cho những đơn vị, cán bộ chủ trì.

– Thực hiện đánh giá: Cán bộ chủ trì sẽ tiến hành thu thập thông tin, đánh giá hoạt động và kết quả công việc của cán bộ công chức theo những tiêu chuẩn đã đề ra. Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm hồ sơ công việc, đánh giá của cấp trên, đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới, đánh giá của khách hàng và cơ quan, đơn vị liên quan.

– Xếp loại cán bộ công chức: Sau khi thu thập thông tin và đánh giá hoạt động của cán bộ công chức, cán bộ chủ trì sẽ tiến hành xếp loại cán bộ công chức theo những tiêu chuẩn đã đề ra. Việc xếp loại phải căn cứ vào kết quả đánh giá và những tiêu chuẩn đánh giá đã đề ra, đảm bảo tính khách quan, công bằng và đúng quy định.

– Thông báo kết quả đánh giá: Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá và xếp loại, đơn vị sẽ thông báo kết quả đánh giá cho cán bộ công chức và lưu hồ sơ đánh giá vào bản ghi nhớ tư nhân của cán bộ công chức.

Đánh giá và xếp loại cán bộ công chức là quá trình đánh giá và đánh giá lại năng lực, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, kết quả công việc và những tiêu chí khác của cán bộ công chức để đưa ra quyết định về bổ nhiệm, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, hoặc đưa ra những giải pháp cần thiết để cải thiện năng lực, kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ công chức. trình tự đánh giá và xếp loại cán bộ công chức thường được thực hiện hàng năm hoặc định kỳ, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. những tiêu chí này bao gồm:

– Năng lực chuyên môn: Đánh giá khả năng làm việc, sáng tạo, đổi mới, phát triển kỹ năng, và cập nhật tri thức chuyên môn liên quan tới công việc của cán bộ công chức. Phẩm chất chính trị: Đánh giá mức độ tận tụy với đảng, tình hình chính trị – xã hội, và trách nhiệm của cán bộ công chức với công việc và xã hội.

– Phẩm chất đạo đức: Đánh giá độ trung thực, thực hiện đúng pháp luật, tôn trọng người khác, đạo đức, và khả năng khắc phục những vấn đề đạo đức liên quan tới công việc.

– Kết quả công việc: Đánh giá đạt được mức độ hoàn thành công việc, năng lực lãnh đạo, đánh giá thể hiện công việc của cán bộ công chức, đạt được mục tiêu và kết quả mong đợi.

Dựa trên những tiêu chí này, cán bộ công chức sẽ được xếp loại vào những hạng mục khác nhau, ví dụ như xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu hoặc kém. Xếp loại này sẽ tác động tới việc bổ nhiệm, thăng chức, khen thưởng hoặc kỷ luật của cán bộ công chức. nếu như cán bộ công chức không đạt yêu cầu của những tiêu chí trên, họ sẽ cần phải cải thiện năng lực và trách nhiệm của mình để đạt được mục tiêu của cơ quan và xã hội.

3. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức là một phương tiện quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, từ đó xác định được sự thích hợp với công việc và đề xuất những giải pháp tăng năng lực, kỹ năng cho cán bộ. Thường thì mẫu phiếu đánh giá cán bộ công chức sẽ được thiết kế và phân chia thành những tiêu chí như năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức, năng lực khắc phục công việc, đạo đức nghề nghiệp và những tiêu chí khác liên quan tới công việc của cán bộ đó. Dưới đây là nội dung của Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức mới nhất muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức

Họ tên: Nguyễn Văn A

Chức danh, chức vụ: Nhân viên phục vụ khách hàng

Đơn vị công việc: doanh nghiệp TNHH ABC

Thời gian đánh giá: 01/01/2023 – 17/04/2023

I. Kết quả đánh giá nhiệm vụ, kết quả công việc

1. Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao

– Đạt 95% những mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm

– Đóng góp hiệu quả trong việc tăng doanh số bán hàng của doanh nghiệp

2. Kỹ năng, tri thức chuyên môn:

– Thực hiện tốt những công việc được giao, đáp ứng yêu cầu chuyên môn

– tăng kỹ năng, tri thức chuyên môn trong quá trình làm việc

3. Khả năng làm việc nhóm:

– Tham gia tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, viện trợ đồng nghiệp

– Hợp tác, tương tác tốt với những thành viên trong lực lượng

II. Kết quả đánh giá phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị

1. Đạo đức, lực lượng:

– Tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

– Giữ gìn và phát huy tốt đạo đức, phẩm chất chính trị

2. ý thức trách nhiệm:

– Chịu trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao

– Có ý thức trách nhiệm, cầu tiến trong công việc

III. Xếp loại tổng quát

Dựa trên kết quả đánh giá trên, Nhân viên Nguyễn Văn A được xếp loại: “Đạt yêu cầu” với tổng số điểm 85/100.

Ghi chú:

– Đạt yêu cầu: 85-100 điểm

– Đạt được: 70-84 điểm

– Chưa đạt được: dưới 70 điểm

Người lập đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mỗi tiêu chí đều sẽ có những mức đánh giá khác nhau, thường là từ 1 tới 5 hoặc từ kém tới xuất sắc, và cần có một phần ý kiến của người đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của cán bộ trong từng tiêu chí. Mẫu phiếu đánh giá cán bộ công chức thường được sử dụng trong những hoạt động đánh giá định kỳ hàng năm hoặc định kỳ, trong quá trình tuyển dụng hoặc cơ cấu lại cán bộ, hoặc trong những hoạt động tập huấn và phát triển cán bộ.

Trên đây là nội dung tư vấn mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button