Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức y tế mới nhất 2023

Vào thời khắc cuối năm, viên chức đều sẽ phải thực hiện viết phiếu đánh giá viên chức để tự nhận mức đánh giá thích hợp cho tình hình làm việc trong năm đó. Vậy mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức y tế mới nhất 2023 và phải viết thế nào? Hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Luật minh Khuê

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức y tế

Tiêu chí đánh giá, xếp loại y tế cũng dựa trên tiêu chí chung về đánh giá viên chức được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 gồm:

– Chính trị tư tưởng: Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích tư nhân…

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức y tế mới nhất 2023

– Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hống hách, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

– Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Có ý thức trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

– Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Thực hiện những quy định, quy chế, nội quy…

– Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

2. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức được sử dụng để làm gì?

Thông qua mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức y tế, những viên chức y tế sẽ tự đánh giá được kết quả tu dưỡng cũng như rèn luyện và quá trình công việc của mình. Mẫu này còn có những nhận xét của cán bộ và tập thể vì vậy được đánh giá rất khách quan và đem lại kết quả đánh giá tốt nhất.

không những thế Phiếu đánh giá viên chức y tế còn được những cơ sở y tế sử dụng để xếp loại và khen thưởng những tư nhân có thành tích vượt bậc. Vì trong phiếu có nêu ưu, nhược điểm của viên chức y tế giúp người xem có thể đánh giá ưu, nhược điểm của viên chức y tế, đề ra những điều cần sửa để có một kết quả tốt nhất cho công việc.

3. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức y tế mới nhất năm 2023

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC Năm 2023

Họ và tên: Trần Thị Hải Anh

Chức danh nghề nghiệp: Điều dưỡng

Đơn vị công việc: Bệnh viện đa khoa huyện H

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: 

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiên phong trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– kiểu mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích tư nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

2. Đạo đức, lối sống:

 – Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiem tốn, tình thực, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

– Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm kết đoàn, kiểu mẫu về mọi mặt.

– Không tham nhũng, lãng phí, thời cơ, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi

– Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với những quy định của Đảng, Nhà nước trong công việc cán bộ.

3. Tác phong, lề lối làm việc: 

– Có ý thức, trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, công việc;

– Có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công việc;

– Có thái độ thích hợp, đúng mực, thân thiện, hợp tác.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật: 

– Chấp hành sự phân công của tổ chức;

– Thực hiện những quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công việc;

– Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

– Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung ứng thông tin chuẩn xác, khách quan về những nội dung liên quan tới việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp khắc phục công việc của người dân và doanh nghiệp): thái độ hòa đồng, ôn hòa,nhiệt tình

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách: tốt

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

– Xây dựng môi trường làm việc thích hợp, hiệu quả

– Giúp nhân viên khám phá điểm mạnh bản thân

– Dẫn dắt cả tập thể cùng phát triển

9. Năng lực tập hợp, kết đoàn:

– Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính thích hợp, sở trường của từng người, thích hợp với công việc được giao.

– Tạo mối kết đoàn, hỗ trợ trong công việc của công chức, viên chức trong đơn vị

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, thiếu sót: 

– Ưu điểm:

+ Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, ý kiến, đường lối, quyết nghị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng ý kiến, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+Tự giác chấp hành chế độ học tập những quyết nghị của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng tăng tri thức, năng lực chuyên môn.

+ Nêu cao ý thức phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có ý thức kết đoàn trợ giúp bạn bè và đồng nghiệp.

+ Luôn kiểu mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình.

+ Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong những hoạt động công việc thường xuyên; Luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Nhược điểm:

+ Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân trong những cuộc họp.

+ Về bản thân chưa nhạy bén trong những mối quan hệ xã hội.

+ Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công việc tự phê bình và phê bình. Chưa mạnh dạng đấu tranh.

+ Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng quy chế hoạt động Website của trường

2. Tự xếp loại chất lượng: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2022

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

Anh

Trần Thị Hải Anh

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP .

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

người thụ hưởng XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

1. Nhận xét ưu, thiếu sót: .

– Ưu điểm: 

+ Luôn kiểu mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình.

+ Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong những hoạt động công việc thường xuyên. Luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; không vi phạm những điều đảng viên không được làm. 

+ Giữ gìn kết đoàn thống nhất trong Đảng, kết đoàn nội bộ, trung thực với đảng. Có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi trú ngụ.

+ Luôn là một công chức kiểu mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công. – Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

+ Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định. Thực hiện tốt những nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ\

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu đơn đánh giá, xếp loại viên chức y tế mới nhất năm 2023 tại đây.

4. Mức phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế 

Mức phụ cấp ưu đãi nghề với công chức viên chức y tế được quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP và được bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 05/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

* Mức phụ cấp 70%

Mức phụ cấp 70% vận dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm những công việc sau đây

: – Xét nghiệm, khám, điều trị, săn sóc người bệnh HIV/sida, phong, lao, thần kinh;

– thẩm định pháp y, pháp y thần kinh, phẫu thuật bệnh lý.

* Mức phụ cấp 60%

Mức phụ cấp 60% vận dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm những công việc sau đây:

– Khám, điều trị, săn sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm; – Xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm;

– Kiểm dịch y tế biên giới.

* Mức phụ cấp 50%

Mức phụ cấp 50% vận dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, săn sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.

* Mức phụ cấp 40%

Mức phụ cấp 40% vận dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, săn sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thẩm định y khoa; y dược cựu truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại những cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại những cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ những trường hợp thừa hưởng mức phụ cấp 50%, 60%, 70%.

* Mức phụ cấp 30%

Mức phụ cấp 30% vận dụng đối với công chức, viên chức sau đây:

– Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện những công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số – kế hoạch hóa gia đình;

– Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại những cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, những trung tâm: HIV/sida, phong, lao, thần kinh, phẫu thuật bệnh lý, pháp y.

* Mức phụ cấp do thủ trưởng đơn vị quyết định

Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm thuê việc quản lý, phục vụ tại những đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP), viên chức làm thuê việc chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu như có) của đối tượng thừa hưởng.

* Mức phụ cấp 100%

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở vận dụng từ ngày 01/01/2022 tới hết ngày 31/12/2023:

– Mức phụ cấp 100% vận dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

– Trong thời gian vận dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thì không vận dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết Hệ số lương của viên chức y tế ngày nay

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về nội dung “Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức y tế mới nhất năm 2023”. Hy vọng với những thông tin trong bài viết sẽ phần nào giúp độc giả hiểu được tiêu chuẩn về xếp loại viên chức y tế. độc giả có vướng mắc pháp lý trong ngành nghề pháp luật khác cần trả lời vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ bởi trạng sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts