Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp TNHH mới nhất

Bổ nhiệm trưởng phòng là một trong những quyết định quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Trưởng phòng trong doanh nghiệp thường giữ giữ vị trí chuyên môn quan trọng của phòng ban và có trách nhiệm đôn đốc công việc, quản lý nhân sự. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm này:

1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

1.1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cơ cấu tổ chức quản lý gồm: 

 Hội đồng thành viên: 

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp TNHH mới nhất

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp, bao gồm tất cả những thành viên của doanh nghiệp và đại diện ủy quyền của những tổ chức thành viên. Theo Điều lệ doanh nghiệp, hội đồng thành viên phải họp ít nhất mỗi năm một lần. Hội đồng thành viên có những quyền và nghĩa vụ quan trọng sau:

– Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp

– Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thời khắc và phương thức huy động thêm vốn cũng như quyết định về việc phát hành trái phiếu

– Quyết định về những dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp và giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ

– Thông qua những hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và những hợp đồng khác trị giá từ 50% tổng trị giá tài sản trở lên trong báo cáo tài chính hoặc theo điều lệ doanh nghiệp

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ toạ hội đồng thành viên và giám đốc hoặc tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên và người quản lý theo quy định tại điều lệ doanh nghiệp

– Quyết định về mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích với chủ toạ hồi đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý theo điều lệ doanh nghiệp

– Thông qua báo cáo tài chính, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ

– Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp

– Quyết định về việc thành lập doanh nghiệp con, chi nhành hoặc văn phòng đại diện

chủ toạ hội đồng thành viên: 

Hội đồng thành viên chọn lựa ra một thành viên để trở thành chủ toạ, có thể đồng thời giữ chức giám đốc hoặc tổng giám đốc. thời hạn làm chủ toạ hội đồng thành viên không được vượt quá 05 năm và có thể tái bầu cử không giới hạn theo quy định của điều lệ doanh nghiệp

chủ toạ hội đồng thành viên có rất nhiều quyền hạn và nghĩa vụ bao gồm chuẩn bị kế hoạch hoạt động của hội đồng, chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu cho những cuộc họp để lấy ý kiến thành viên, triệu tập và chủ trì cuộc họp hội đồng thành viên hoặc tổ chức những cuộc họp để lấy ý kiến thành viên

Nhiệm vụ của chủ toạ hội đồng thành viên còn giám sát việc thực hiện những quyết định va fnghij quyết của hội đồng, đại diện cho hội đồng ký những quyết định, thực hiện những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ doanh nghiệp

 Giám đốc hoặc tổng giám đốc: 

Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp là trách nhiệm của giám đốc hoặc tổng giám đốc. Họ chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Cụ thể:

– Tổ chức thực hiện quyết nghị và quyết định của hội đồng thành viên, đảm bảo những quyết định được triển khai và thực hiện đầy đủ

– Quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có thể hoạt động trơn tuột và hiệu quả

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của doanh nghiệp, đảm bảo rằng doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp trừ trường hợp điều lệ doanh nghiệp có quy định khác, đảm bảo trình tự vận dụng đồng nhất và hiệu quả

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, trừ chức danh của hội đồng thành viên, đảm bảo phân người lao động sự đúng năng lực

– Ký phối hợp đồng nhân danh doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đảm bảo cơ cấu tổ chức thích hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

– Trình bào cáo tài chính hàng năm lên hội đồng thành viên

 

1.2. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý gồm: 

Hội đồng thành viên: 

Hội đồng thành viên của doanh nghiệp được thành lập từ 3 tới 7 thành viên và chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên trong nhiệm lỳ tối đa 5 năm. Hội đồng thành viên có trách nhiệm:

– Đại diện cho chủ sở hữu thực hiện những quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp

– Thực hiện những quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp ngoại trừ quyền và nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của luật và điều lệ doanh nghiệp

– Thực hiện những quyền và nghĩa vụ khác được quy định ở điều lệ doanh nghiệp

Chủ sở hữu doanh nghiệp: 

Chủ sở hữu doanh nghiệp là người sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp. Cụ thể:

– Quyết định nội dung điều lệ doanh nghiệp: chủ sở hữu có quyền thay đổi nội dung của điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung, sửa đổi điều lệ doanh nghiệp

– Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp: chủ sở hữu có thể quyết định tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận: sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính, trả cổ tức cho cổ đông hoặc đầu tư dự án mới

– Quyết dịnh tổ chức lại, giải thể và vỡ nợ doanh nghiệp, thu hồi trị giá tài sản doanh nghiệp và những quyết định khác

chủ toạ, giám đốc, tổng giám đốc: 

chủ toạ doanh nghiệp do chủ sở hữu bổ nhiệm và có quyền nhân danh doanh nghiệp thực hiện một số quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ

Giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp được hội đồng thành viên hoặc chủ toạ bổ nhiệm hoặc thuê không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày

 

2. Trưởng phòng của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

Trưởng phòng của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là một chức danh tỏng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn. những người giữ chức danh này thường đứng đầu một phòng ban hoặc một nhóm công việc cụ thể trong doanh nghiệp và chịu trách nhiệm đối với những hoạt động của phòng ban hoặc nhóm đó

Trưởng phòng thường có nhiệm vụ quản lý những nhân viên trong phòng ban hoặc nhóm của mình, theo dõi tiến độ công việc và đảm bảo rằng mục tiêu được đạt được. Họ cũng thường phải tương tác với những phòng ban hoặc nhóm khác trong doanh nghiệp để đạt được sự phối hợp và hỗ trợ cần thiết

Ngoài những trách nhiệm quản lý có thể được giao phụ trách nhiệm vụ đặc biệt hoặc những dự án quan trọng của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào kích thước và tổ chức của doanh nghiệp có thể được chia thành nhiều cấp độ khác nhau như trưởng phòng cấp cao, trưởng phòng giám sát hoặc trưởng phòng chuyên môn

 

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn mới nhất

– Tải về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn mới nhất

doanh nghiệp TNHH A

…..***…..

Số: 123/QĐBN…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.

Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

doanh nghiệp TNHH A

V/v: Bổ nhiệm trưởng phòng quản lý nhân sự.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN doanh nghiệp TNHH A

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp TNHH A;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị doanh nghiệp TNHH A;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: Nguyễn Văn A nam nữ: Nam

Sinh ngày: 10/11/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN số: 123xxxxxxx do công an thành phố Hà Nội cấp ngày: 20/10/2021

Nơi đăng ký HKTT: Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: trưởng phòng quản lý nhân sự của doanh nghiệp TNHH A

Điều 2: Ông (bà) Nguyễn Văn A có những nghĩa vụ:

  • Giúp giám đốc tổ chức, đìều hành, quản lý lực lượng cán bộ, người lao động viên trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giám sát hoạt động tuân thủ nội quy của doanh nghiệp;
  • Phải tổ chức, đôn đốc, rà soát những hoạt động được phân công của lực lượng nhân viên doanh nghiệp.

Và những quyền:

  • Yêu cầu những phòng ban trong doanh nghiệp lập chứng từ cho những nghiệp vụ kế toán phát sinh ở phòng ban đó một cách chuẩn xác và chuyển về phòng kế toán những chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Yêu cầu những phòng ban trong doanh nghiệp phối phối hợp thực hiện những công việc có liên quan;
  • Ký duyệt những chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp thức, hợp pháp của những hồ sơ này.
  • Ông (bà) Nguyễn Văn A thừa hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công việc phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và những quy chế tài chính khác của doanh nghiệp

Điều 3: Ông (bà) Nguyễn Văn A và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

chủ toạ

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo bài viết về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng doanh nghiệp, doanh nghiệp của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button