Mẫu quyết định khen thưởng của doanh nghiệp

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng trong những doanh nghiệp sử dụng để tặng thưởng cho tư nhân có thành tích cao trong công việc gồm những nội dung: tên doanh nghiệp, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu…

 

1. Quyết định khen thưởng là gì?

Khen thưởng là một trong những hoạt động thân thuộc và được tổ chức vô cùng phổ biến. Theo Luật thi đua khen thưởng 2013 thì khen thưởng được hiểu là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với tư nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định khen thưởng của doanh nghiệp

Khen thưởng thì có rất nhiều những loại hình khen thưởng ( điều  13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP) bao gồm khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng theo đợt, khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho những nhân thuộc Quân đội nhân dân và công an nhân dân, khen thưởng đối ngoại. 

– Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là phương thức khen thưởng tập thể, tư nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

–  Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, tư nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do chủ toạ nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ toạ Ủy ban nhân dân những cấp, Thủ trưởng những cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động

-Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, tư nhân lập được thành tích đột xuất

-Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho tư nhân có quá trình tham gia hoạt động trong những giai đoạn cách mệnh, giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý trong những cơ quan nhà nước, những đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mệnh của Đảng và của dân tộc.

– Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho tư nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có thành tích, có thời gian tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định.

– Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, tư nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ở một trong những ngành nghề: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc ngành nghề khác

Quyết đinh khen thưởng là văn bản mà những doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng nhằm quyết định khen thưởng cho một tư nhân, tổ chức hay một nhóm nào đó có thể là do họ đạt được thành tích tiêu biểu cũng  có thể là người mức độ hoàn thành công việc xuất sắc….Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì quyết định khen thưởng được xác định là biểu mẫu được sử dụng trong những tổ chức doanh nghiệp sử dụng để khen thưởng cho tư nhân có thành tích trong công việc. 

 

2. Mẫu quyết định khen thưởng của doanh nghiệp

Tải ngay: Mẫu quyết định khen thưởng của doanh nghiệp

doanh nghiệp (1) TNHH YB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số:(2)02/QĐ-GĐ …., ngày….tháng….năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng Ông/bà(3) Lê Văn T

________

GIÁM ĐỐC doanh nghiệp

– Căn cứ Quy chế thưởng số(4) … ban hành ngày … tháng … năm … của doanh nghiệp TNHH YB

– Căn cứ kết quả làm việc của Ông/Bà(5) Lê Văn T

– Xét theo đề nghị của (6) Trưởng phòng kinh daonh đề nghị khen thưởng cho nhân viên xuất sắc Phòng Kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với Ông/Bà(7).Lê Văn T    Sinh ngày: 20/02/1995 

Hiện đang làm việc tại: Phòng kinh doanh Lý do:(8) Đạt kết quả bán hàng vượt 150% kế hoạch tháng

Điều 2. Mức thưởng đối với Ông/Bà là: (9) 1.000.000 đồng

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự và Ông/Bà (10) Lê Văn T  có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu: VP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Điền tên của doanh nghiệp

(2) Điền số hiệu của quyết định khen thưởng

(3) Điền  họ và tên của người lao động được khen thưởng. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng mẫu này để khen thưởng cho tập thể (Phòng/Ban/Nhóm,v.v) thì doanh nghiệp ghi “Về việc khen thưởng cho Phòng/Ban/Nhóm,v.v)…

(4) Điền số hiệu, ngày ban hàng quy chế thưởng của doanh nghiệp

(5) Điền căn cứ thưởng cho người lao động

(6) Điền họ và tên của người đề nghị khen thưởng theo quy định của doanh nghiệp .Ví dụ: Trưởng Phòng Kinh doanh đề nghị khen thưởng cho nhân viên xuất sắc Phòng Kinh doanh

(7) Điền họ và tên người lao động được khen thưởng. nếu như như là doanh nghiệp khen thưởng cho tập thể, thì ghi là ” khen thưởng đối với nhóm/phòng/ban…

(8) Ghi rõ lý do khen thưởng

(9) Mức thưởng cho người lao động

(10) Điền họ và tên của người lao động được khen thưởng

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý tham khảo, những bạn có thể thay thế bằng những thông tin nội dung khác, sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình

 

3. Hướng dẫn soạn quyết định khen thưởng của doanh nghiệp. 

Quyết định khen thưởng là một văn bản được sử dụng vô cùng phổ biến tại những doanh nghiệp, những doanh nghiệp thường có những nội dung liên quan tới khen thưởng đối với người lao động để tạo thêm động lực cho người lao động để người lao động có thể cống hiến hơn nữa cho doanh nghiệp trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Mặc dù là một mẫu quyết định khá là phổ biến tuy nhiên thì những bạn cần phải biết cách soạn thảo một mẫu quyết định đúng và đầy đủ những nội dung cơ bản. Theo đó thì bạn cần lưu ý về mặt nội dung và phương thức khi tiến hành soạn thảo một mẫu quyết định, cụ thể như sau:

– Về mặt phương thức thì mẫu quyết định khen thưởng là một văn bản hành chính cho nên là mấu quyết định khen thưởng này cần phải khắc phục được yêu cầu về mặt phương thức của một quyết định hành chính. không những thế thì một quyết định khen thưởng phải được trình bày trên khổ giấy A4 được trình bày một cách cụ thể và ngắn gọn đầy đủ nội dung, quyết định khen thưởng không được gạch xóa, nhàu nát…

– Về mặt nội dung thì một quyết định khen thưởng phải bao gồm những nội dung như cơ quan, quốc hiệu tiêu ngữ, quyết định số bao nhiêu, tên quyết định, người có thẩm quyết ban hành quyêt định và những điều khoản quy định cụ thể về việc khen thưởng (như người nào là người được khen thưởng, mức thưởng, lý do được thưởng, quyết định có hiệu lực khi nnào) và ở phần cuối thì cần có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành quyết định này. 

Quyết định khen thưởng là một trong những quyết định được sử dụng nhiều và phổ biến, ngày nay thì chúng ta không còn gặp quá nhiều vấn đề trong việc tìm kiếm một quyết định khen thưởng. nếu như những bạn còn gặp vấn đề trong việc tự soạn thảo một quyết định khen thưởng thì những bạn có thể tải văn bản mà chúng tôi soạn thảo sẵn ở phía trên xuống và điền những thông tin thích hợp về, để hạn chế những sơ sót không đáng có. Ở phần 2 thì chúng tôi có đưa link tải hướng dẫn tải quyết định khen thưởng, những bạn chỉ cần nhấn chuột vào đường link đó thì văn bản sẽ tự động được tải về máy một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới quyết định khen thưởng của doanh nghiệp. Mong rằng thông qua những nội dung mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới quyết định khen thưởng của doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho những bạn có thêm thông tin hữu ích cũng như là có thể tiến hành ban hành quyết định khen thưởng của doanh nghiệp một cách đúng quy định của phát luật và có thể soạn thảo một quyết định khen thưởng nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được hướng dẫn một cách cụ thể và nhanh chóng nhất có thể hoặc là những bạn cũng có thể gửi thắc mắc thắc mắc về địa chỉ email:lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi phản hồi và báo giá dịch vụ một cách cụ thể theo yêu cầu mà những bạn đưa ra. 

Ngoài ra thì những bạn còn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin hữu ích:

Hỏi đáp về Công đoàn và Luật Công đoàn kỳ số 5 – Khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng cho tư nhân, tổ chức mới nhất 2023

Mẫu quyết định khen thưởng của doanh nghiệp

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts