Mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị (Phụ lục 6)

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị được sử dụng khi có phát sinh vấn đề xây dựng trái phép. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị thông qua bài tư vấn dưới đây để quý khách có thêm sự tham khảo:

1. Mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị (Phụ lục 6)

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Tuy nhiên, Nghị định 180/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 và đã được thay thế bằng Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Tại văn bản pháp luật này thì không có hướng dẫn về quyết định việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị, do vậy, mẫu quyết định dưới đây sẽ mang tính chất để quý khách tham khảo:

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị (Phụ lục 6)

SỞ XÂY DỰNG

Thanh tra xây dựng 

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*******

Số: …………/QĐ-TTrXD

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ PHÁ tháo dự án VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số……/2007/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; 
Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng dự án vi phạm trật tự xây dựng số…../QĐ-UBND ngày……/……/20… của Ủy ban nhân dân …; 
Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng chủ đầu tư là Ông Nguyễn Văn A vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành những quy định mà chủ toạ Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá tháo đối với:

dự án vi phạm trật tự xây dựng tại số 32 ngỏng 43/99/2 ngõ 43 đường phố Trung Kính,  phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Do Ông Nguyễn Văn A làm Chủ đầu tư xây dựng dự án.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu như là tổ chức): Số 43 Ngõ 43 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Lý do: Không có giấy phép xây dựng. Đã tiến hành yêu cầu phá tháo nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện

Điều 2. Chủ đầu tư là Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm thực hiện những yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. ủy quyền Trưởng Công an phường Trung Hòa phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và những cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 và Điều 3;

– chủ toạ UBND phường Trung Hòa;

– Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;

– Lưu:………

CHÁNH THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

2. Mục mẹ già quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị 

Khi tiến hành sử dụng mẫu quyết định về việc cưỡng chế phá tháo dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị được sử dụng với mục đích là để thông báo về việc dự án xây dựn đang vi phạm pháp luật về đô thị. Nội dung cơ bản của mẫu đơn quyết định sẽ bao gồm:

– Địa chỉ của dự án vi phạm trật tự xây dựng đô thị như: số nhà, ngỏng, ngõ, đường phố, phường/ xã/ thị trấn, quận/ huyện, thành phố/ tỉnh.

– Thông tin về tư nhân, tổ chức đang có vai trò là chủ đầu tư xây dựng dự án.

– Địa chỉ thường trú đối với tư nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu như là tổ chức.

– Nêu lý do về việc ra quyết định như: hành vi vi phạm, những phương thức xử lý đã được vận dụng nhưng chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

– Trách nhiệm của chủ đầu tư khi tiếp nhận quyết định về việc cưỡng chế phá do Sở Xây dựng ban hành.

– Cơ quan Trưởng công an phường/ xã/ thị trấn có trách nhiệm phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và những cơ quan liên quan thi hành Quyết định nêu trên.

– Thông tin về nơi nhận: người chủ đầu tư xây dựng; Trưởng công an phường/ xã/ thị trấn; chủ toạ Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn; cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. Và Chánh thanh tra ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào văn bản quyết định.

 

3. Hoạt động cưỡng chế tháo tháo dự án xây dựng vi phạm thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì nhằm đảm bảo an toàn nên tập trung lực lượng cưỡng chế tại cơ quan tiến hành cưỡng chế để vận chuyển tới nơi cưỡng chế, không nên tách riêng lẻ lực lượng cưỡng chế (tùy vào điều kiện mà cơ quan tiến hành cưỡng chế có thể xếp đặt y phục riêng cho lực lượng cưỡng chế, cấp phát thẻ cho lực lượng tham gia cưỡng chế). Nhà thầu phá tháo có trách nhiệm tập kết phương tiện, thiết bị phá tháo tại nơi cưỡng chế.

Sau khi đã có mặt đầy đủ lực lượng tham gia cưỡng chế và đối tượng bị cưỡng chế (nếu như có) thì đại diện tổ công việc thực hiện cưỡng chế (cơ quan chủ trì) đọc quyết định cưỡng chế với sự chứng kiến của lực lượng cưỡng chế và đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế.

Trước khi tiến hành cưỡng chế nếu như tổ chức, tư nhân bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản xác nhận sự tự nguyện thi hành. Trường hợp không tự nguyện thi hành thì tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt. Khi thực hiện cưỡng chế hoặc khi tổ chức, tư nhân bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì vẫn phải tiến hành cưỡng chế nhưng phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến. Lực lượng công an có trách nhiệm chốt chặn xung quanh khu vực cưỡng chế, bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình cưỡng chế không để có sự cố xảy ra (căn cứ tại khoản 2, 3, 4 Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP).

Trường hợp cưỡng chế tháo tháo dự án xây dựng vi phạm mà trong dự án đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì người tổ chức cưỡng chế có quyền buộc tư nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế và những người khác có mặt trong dự án ra khỏi dự án, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra theo. nếu như họ không tự nguyện thực hiện thì người tổ chức cưỡng chế yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi dự án hoặc khu vực cưỡng chế. nếu như họ từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, tư nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để tư nhân, tổ chức có tài sản nhận lại tài sản. tư nhân, tổ chức có tài sản phải chịu những kinh phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản. Quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo tới nhận tài sản mà tư nhân, tổ chức có tài sản không tới nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được, sau khi trừ những kinh phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và thông báo cho tư nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không còn trị giá, người tổ chức cưỡng chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ trạng thái của tài sản trước khi tiêu hủy

Cơ quan chủ trì tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản quá trình thi hành quyết định cưỡng chế trước khi kết thúc việc cưỡng chế và ủy quyền tổ chức, tư nhân bị cưỡng chế một bản. Nội dung biên bản thi hành quyết định cưỡng chế theo quy định tại Điều 35 Nghị định 166/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết của Luật Minh Khuê như sau: Xây nhà không có giấy phép xây dựng có bị phạt hoặc phá tháo không?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button