Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu số 1)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

 

1. Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội được hiểu thế nào?

ngày nay chính sách mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã được Chính phủ ban hành bởi Nghị định 45/2010/NĐ-CP trong đó quy định về ban vận động thành lập hội được đặc biệt chú trọng. Điều 5 của Nghị định này đã nêu rõ những quy định cơ bản về ban vận động thành lập hội. Cụ thể:

– Ban vận động thành lập hội là điều kiện cần để thành lập một hội nhóm. những người muốn thành lập hội phải trước tiên thành lập ban vận động này. Ban vận động này sẽ được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, ngành mà hội dự kiến hoạt động xác nhận

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu số 1)

– Người đứng đầu ban vận động thành lập hội phải là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, sức khỏe tốt và uy tín trong ngành hội dự kiến hoạt động

– Về số lượng thành viên của ban vận động thành lập hội, hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh cần có ít nhất 05 thành viên và hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xác cần có ít nhất 03 thành viên. nếu như là hiệp hội của những tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt độn cả nước, cần có ít nhất 05 thành viên đại diện cho những tổ chức kinh tế và nếu như là hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh cần có ít nhất 03 thành viên đại diện cho những tổ chức kinh tế trong tỉnh

Những quy định này sẽ giúp đảm bảo rằng ban vận động thành lập hội được hình thành đầy đủ và có số lượng thành viên để tiếp tục thực hiện quá trình thành lập hội. Ngoài ra, việc xác nhận ban vận đồng thành lập hội sẽ tạo điều kiện cho hội có thể hoạt động một cách hợp pháp, đáp ứng những yêu cầu của pháp luật và tham gia vào những hoạt động xã hội một những tích cực

Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội được hiểu là một văn bản chính thức được cơ quan quản lý nhà nước ban hành, xác nhận rằng ban vận động đã hoàn thành những thủ tục thành lập hội theo đúng quy định của pháp luật và đủ điều kiện để được xác nhận là một tổ chức hội viên hợp pháp. Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội thường bao gồm một số thông tin cụ thể:

– Tên của ban vận động

– Mục đích của hoạt động của hội

– Danh sách thành viên của ban vận động 

– những hồ sơ, tài liệu cần thiết để thành lập hội

– Ngày và địa điểm ban hành quyết định xác nhận

Quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội là một bước quan trọng trong quá trình hoạt động của  tổ chức hội viên cho phép hội được hợp pháp hóa hoạt động, phát triển và hoạt động trong phạm vi của pháp luật 

 

2. Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội 

Tải về Mẫu 1 – Quyết định xác nhận ban vận động thành lập Hội

TÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: abc/QĐ-…

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác nhận Ban Vận động thành lập Hội (tên hội dự kiến thành lập) (2)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BAN HÀNH (3)

Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (4);

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ khác có liên quan (5);

Xét đề nghị của Ban Sáng lập Hội ghi tên hội dự kiến (2) và thủ trưởng đơn vị (6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. xác nhận Ban Vận động thành lập Hội tên hội dự kiến (2) gồm những ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Vận động thành lập Hội tên hội dự kiến (2) có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hội theo quy định của pháp luật.

Ban Vận động thành lập Hội tên hội dự kiến (2) tự giải thể sau khi Đại hội thành lập Hội bầu ra ban lãnh đạo của Hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hội tên hội dự kiến (2), thủ trưởng đơn vị (6), Chánh Văn phòng tên cơ quan ban hành (1) và những ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– …………;
– Lưu: VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước ban hành quyết định;

(2) Tên hội dự kiến thành lập;

(3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(4) Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

(5) Căn cứ khác liên quan tới thẩm quyền ban hành quyết định (nếu như có);

(6) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định.

 

3. Thủ tục xác nhận ban vận động thành lập hội

– Bước 1: chuẩn bị  hồ sơ đề nghị xác nhận ban vận động hội 

Hồ sơ đề nghị xác nhận ban vận động thành lập hội gồm có: 

+ Đơn xin xác nhận ban vận động thành lập hội: trong đơn này cần nêu rõ ràng tên của hội, tôn chỉ và mục đích hoạt động của hội cũng như ngành mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian để trình lên cơ quan quản lý nhà nước về ngành, ngành chính mà hội dự kiến hoạt động xác nhận. Đơn cũng cần cung ứng thông tin về địa điểm họp hành tạm thời

+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội:  danh sách này gồm tên, tháng ngày năm sinh, nơi trú ngụ, trình độ văn hóa và chuyên môn của những thành viên trong ban vận động. Điều này giúp cơ quan quản lý nhà nước về ngành, ngành chính mà hội dự kiến hoạt động có thể đánh giá được sự đủ điều kiện và uy tín của những thành viên trong ban vận động

Hồ sơ này được lập thành 02 bộ để trình cơ quan quản lý nhà nước về ngành, ngành chính mà hội dự kiến hoạt động xác nhận và để giữ bản sao tại hội. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chi tiết này là rất quan trọng vì nếu như hồ sơ không thích hợp được những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, thì quá trình xác nhận ban vận động thành lập hội có thể bị chậm trễ hoặc bị từ chối

– Bước 2: nộp hồ sơ đề nghị thành lập ban vận động thành lập hội tới cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, có thể tới nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công và nộp tại phòng ban tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ. nếu như không tiện tới trực tiếp có thể gửi qua đường bưu điện nhưng phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trước khi nộp và thời gian tính từ ngày tới trên phong suy bì gửi. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét, thẩm định, lấy ý kiến, tổng vừa ý kiến những cơ quan có liên quan và đề nghị bổ sung trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp pháp

– Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở quản lý về ngành, ngành chính mà hội dự kiến hoạt động sẽ tiến hành xem xét và đưa ra quyết định về việc xác nhận ban vận động thành lập hội. nếu như hồ sơ không thích hợp yêu cầu hoặc có thông tin sai lệch, sở sẽ phản hồi bằng văn bản và cung ứng rõ ràng lý do hồ sơ bị từ chối để đảm bảo các bước xác nhận diễn ra sức bằng , sáng tỏ và chuẩn xác

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo bài viết về chủ đề mẫu quyết định xác nhận sáng kiến của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng  vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts