Mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị

đơn vị luật Minh Khuê cung ứng mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị , hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

 

1. Hội đồng quản trị là gì?

Căn cứ theo điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý đơn vị, có toàn quyền nhân danh đơn vị để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đơn vị, trừ những quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ như sau:

– Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của đơn vị;

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo phương thức khác;

–  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của đơn vị;

-Quyết định mua lại cổ phần theo quy định 

-Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

-Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có trị giá từ 35% tổng trị giá tài sản trở lên ghi được trong báo cáo tài chính sắp nhất của đơn vị, trừ trường hợp Điều lệ đơn vị có quy định tỷ lệ hoặc trị giá khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định

-Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ toạ Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký phối hợp đồng, kết thúc hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ đơn vị quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở đơn vị khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

– Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của đơn vị;

-Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của đơn vị, quyết định thành lập đơn vị con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

-Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết nghị;

-Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

-Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

– Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể đơn vị; yêu cầu vỡ nợ đơn vị;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định

 

2. Mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị

Tải ngay: Mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị

đơn vị CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2023/NQ/HĐQT/FPTS

…….., ngày … tháng … năm …

 

quyết nghị CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

đơn vị CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Thông ư 118118/202/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký đơn vị đại chúng và hủy tư cách đơn vị đại chúng

– Căn cứ Điều lệ của đơn vị cổ phần chứng khoán FPT ngày 20 tháng 02 năm 2020

– Căn cứ tờ trình ngày 25 tháng 05 năm 2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

– Căn cứ Biên bản họp Hội đông quản trị của đơn vị cổ phần chứng khoán FPT ngày 20 tháng 05 năm 2023

 

QUYẾT NGHỊ:

 
 Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ chủ toạ hội đồng quản trị đơn vị Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ năm 2023- 2028

Điều 2. Thống nhất triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời ủy quyền chủ toạ Hội đồng quản trị. 

1. Thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan tới việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư chủ sở hữu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam và sở giao dịch chứng khoán

2. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản thuận của ủy ban chứng khoán nhá nước

3. Lựa chọn lựa ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiến

4. Lựa chọn lựa niêm yết cổ phiếu

Điều 3. quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2023

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban điều hành/Giám đốc/Tổng Giám đốc và những tư nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2

– Lưu: VP.
 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

chủ toạ

(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

Mẫu quyết nghị phía trên là mẫu quyết nghị mà chúng tôi muốn lấy ví dụ cho những bạn, từ đó để những bạn có thể tham khảo thêm và có thể soạn một quyết nghị của Hội đồng quản trị một cách chuẩn xác và nhanh chóng. không những thế thì chúng tôi cũng đã tiến hànhd để link tải văn bản những bạn có thể nhấn vào đường link và tải trực tiếp nội dung văn bản về máy. 

 

3. Hướng dẫn soạn thảo quyết nghị của hội đồng quản trị. 

quyết nghị của Hội đồng quản trị là một trong những văn bản được sử dụng khá là nhiều và phổ biến trong đơn vị cổ phần. Vậy thì để soạn thảo một quyết nghị của Hội đồng quản trị thì chúng ta cần lưu ý những gì. Để có một quyết nghị của hội đồng quản trị chuẩn thì quyết nghị của Hội đồng quản trị phải khắc phục được về mặt nội dung và phương thức của đơn vị cổ phần. 

– Về mặt phương thức thì mẫu quyết nghị của hội đồng quản trị là một văn bản hành chính cho nên nó cần đáp ứng những yêu cầu về mặt thể thức như một văn bản hành chính. không những thế thì một quyết nghị của hội đồng quản trị cần phải được trình bày một cách ngắn ngọn, sạch đẹp, không nhàu nát hay tẩy xóa…

– Về mặt nội dung thì những nội dung ghi được trong mẫu quyết nghị của Hội đồng quản trị  phải là những nội dung cụ thể và rõ ràng, chuẩn xác. Một quyết nghị của hội đồng quản trị cần có tên cơ quan tổ chức, quốc hiệu tiêu ngữ, tên quyết nghị, quyết định những vấn đề thế nào ( nội dung ghi được bằng những điều khoản cụ thể và quyết nghị có hiệu lực kể từ khi nào). 

tương tự thì quyết nghị của Hội đồng quản trị là văn bản khá là phổ biến và được sử dụng tương đối nhiều ở những doanh nghiệp. ngày nay việc soạn thảo một quyết nghị của Hội đồng quản trị không còn quá khó, những doanh nghiệp có thể dễ dàng tải những mẫu quyết nghị có sẵn và thay thế bằng những thông tin nội dung khác sao cho thích hợp, như ở phần 2 thì chúng tôi có hướng dẫn và để link tải mẫu quyết nghị của hội đồng quản trị, những bạn có thể tải trực tiếp về máy và điền thông tin

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới quyết nghị của hội đồng quản trị, mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung ứng đã giúp ích được cho những bạn. nếu như những bạn còn có những nghi vấn thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email : lienhe@luatminhkhue.vn .

Ngoài ra thì những bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây của chúng tôi:

Hiệu lực quyết nghị Đại hội đồng cổ đông, quyết định Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị?

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị mới 2023

Một số quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong đơn vị cổ phần?

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts