Mẫu sổ chi tiết cac tài khoản (Mẫu số S38-DN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ chi tiết cácc tài khoản được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Mời quý độc giả cùng tham khảo.

1. Thế nào là tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán?

Theo Điều 22 của Luật Kế toán 2015, tài khoản kế toán được sử dụng để phân loại và hệ thống hóa những hoạt động kinh tế và tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán bao gồm những tài khoản kế toán cần thiết và mỗi đơn vị kế toán chỉ được sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán để thực hiện kế toán tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán là tập hợp những tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép và phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

Tại Việt Nam ngày nay, hệ thống tài khoản kế toán được trình diễn bằng chữ số và vận dụng cho tất cả những doanh nghiệp. Cấu trúc tài khoản và ý nghĩa như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu sổ chi tiết cac tài khoản (Mẫu số S38-DN)

– Số trước tiên biểu thị loại tài khoản.

– Hai số trước tiên biểu thị nhóm tài khoản. Ví dụ: TK 15x là tài khoản thuộc nhóm “Hàng tồn kho”.

– Số thứ ba biểu thị tài khoản cấp 1 thuộc nhóm tài khoản được phản ánh. Ví dụ: TK 152 có ý tức là “Nguyên liệu, vật liệu”.

– Số thứ tư (nếu như có) biểu thị tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở ba số đầu. Ví dụ: TK 1521 là “Vật liệu chính”.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán được ra đời để mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện khai báo quyết toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Cụ thể, những lợi ích đó bao gồm:

  • Giúp cung ứng đầy đủ và chi tiết những thông tin số liệu, nguồn thu/chi một cách rõ ràng.
  • Giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi kiểm kê.
  • Biểu thị trị giá bằng con số chuẩn xác và sự chênh lệch theo thời gian.

Bộ Tài chính đã quy định chi tiết về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho nhiều đơn vị kế toán khác nhau, bao gồm:

  • Đơn vị kế toán chịu trách nhiệm thu, chi ngân sách nhà nước;
  • Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Doanh nghiệp;
  • những đơn vị kế toán khác.

Theo Điều 23 Luật Kế toán 2015, đơn vị kế toán phải tuân theo hệ thống tài khoản kế toán được quy định bởi Bộ Tài chính để chọn lựa hệ thống tài khoản kế toán thích hợp với đơn vị của mình. Đơn vị kế toán sẽ được cung ứng chi tiết những tài khoản kế toán đã được chọn lựa để phục vụ cho yêu cầu quản lý của đơn vị.

 

2. Quy định chung về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành bởi Bộ Tài chính. Thông tư này bao gồm những nguyên tắc về việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên, nó không vận dụng cho việc xác khái niệm vụ thuế của doanh nghiệp. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Những nội dung quan trọng, cần lưu ý của Thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm:

Thứ nhất, quy định chung về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

 Thông tư số 133/2016 vận dụng cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, hoạt động trong mọi ngành nghề và mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp đại chúng, hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã.

Theo Thông tư 133/TT-BTC, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn lựa vận dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và những văn bản sửa đổi, thay thế, nhưng phải thông báo cho cơ thuế quan. Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, tuy nhiên, nếu như những đơn vị chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ đáp ứng yêu cầu, có thể chọn lựa một loại ngoại tệ để ghi sổ kế toán.

những doanh nghiệp phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính khi bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán. Thêm vào đó, Thông tư số 133 hướng dẫn cho những doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tại Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Thứ hai, về tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Thông tư 133/2016, chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

– Kế toán cần mở sổ kế toán và ghi chép hàng ngày theo trình tự phát sinh những khoản thu, chi, nhập, xuất những loại tiền và tính số tồn tại quỹ, từng tài khoản.

– những khoản thu, chi bằng tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và đầy đủ chữ ký theo quy định. Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng, cần có giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng.

– Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo đơn vị tiền tệ. nếu như có giao dịch bằng ngoại tệ, cần quy đổi ra đồng tiền Việt Nam để ghi sổ kế toán như sau: Bên Nợ sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế; Bên Có được lựa chọn lựa sử dụng tỷ giá bình quân gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư số 133/BTC.

– nếu như doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có, thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ sẽ ghi được nhận tại thời khắc cung ứng tiền hoặc ghi nhận định kỳ.

– Tại thời khắc lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp mà doanh nghiệp thường xuyên giao dịch.

– Nguyên tắc ghi sổ kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của từng tài khoản kế toán cụ thể có thể được xem tại Thông tư 133.

Thứ ba, về báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ

 Báo cáo tài chính là một trong những bước quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo quy định, những doanh nghiệp này phải lập và nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ thuế quan, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nếu như được yêu cầu, cần phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu. Ngoài ra, Thông tư 133 cũng quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán và phương thức kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

3. Mẫu sổ chi tiết những tài khoản (Mẫu số S38-DN)

Mẫu sổ chi tiết những tài khoản được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Mẫu này sử dụng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán vốn đầu tư mà chưa có mẫu sổ riêng. Cụ thể mẫu như sau, mời quý độc giả cùng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu sổ chi tiết những tài khoản (Mẫu số S38-DN) file Word

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT những TÀI KHOẢN

(sử dụng cho những TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, …)

Tài khoản:……………………

Đối tượng:……………………

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

 

 

 

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh

x

 

 

x

x

 

 

 

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …

– Ngày mở sổ: …

 

 

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Sổ chi tiết những tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung kinh phí, vốn đầu tư…).

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ sử dụng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.

– Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

– Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 thích hợp.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) – Mẫu số S31-DN

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts