Mẫu Sổ nhật ký chung mới nhất năm 2023 và cách lập

Sổ nhật ký chung là một trong những loại sổ liên quan tới kế toán cụ thể là để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chính….Vậy mẫu sổ nhật ký chung gồm những nội dung gì? Cách viết thế nào?

1. Quy định về sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ ghi lại toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Doanh nghiệp theo trình tự thời gian dựa trên bộ chứng từ kế toán bao gồm chứng từ kế toán và chứng từ gốc.

Theo đó, tất cả những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi được vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên những sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Bạn đang xem bài: Mẫu Sổ nhật ký chung mới nhất năm 2023 và cách lập

Sổ nhật ký chung được mở định kỳ 1 tháng 1 lần, tương ứng 12 lần/năm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp chỉ mở sổ nhật ký chung 1 năm 1 lần. Chỉ cần theo dõi sổ nhật ký chung thì chúng có thể nắm được trong một thời gian nhất định như tháng/quý/năm, doanh nghiệp phát sinh bao nhiêu nghiệp vụ.

 

2. Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 và cách ghi

– Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 là mẫu số S03a-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ những doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế.

+ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán thích hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Mẫu sổ nhật ký chung( Mẫu S03a-DN)

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

 

          Đơn vị tính:…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

 

Đã ghi

 

 

STT

 

 

Số hiệu

 

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Sổ Cái

dòng

 

TK

 đối ứng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

 

 

 

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 tới trang …

  – Ngày mở sổ:…

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

– Nội dung sổ nhật ký chung theo Thông tư 200: Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được sử dụng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

– Cách ghi sổ nhật ký chung theo Thông tư 200:

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã ghi được vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số trình tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu những tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán những nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ ghi được trước, Tài khoản ghi Có ghi được sau, mỗi tài khoản ghi được một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh những Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh những Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn thuần và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở những sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng những nghiệp vụ phát sinh liên quan tới những đối tượng kế toán đó.

những sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp những nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và những Sổ Nhật ký đặc biệt.

 

3. Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 và cách ghi

– Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 là mẫu số S03a-DN ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ những doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, những hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc ngành đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận vận dụng chế độ kế toán đặc thù.

Mẫu số nhật ký chung:

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

 

 

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 tới trang …

– Ngày mở sổ:…

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị phân phối dịch vụ kế toán.

– Nội dung sổ nhật ký chung theo Thông tư 133: Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được sử dụng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

– Cách ghi sổ nhật ký chung theo Thông tư 133:

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã ghi được vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số trình tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu những tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán những nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ ghi được trước, Tài khoản ghi Có ghi được sau, mỗi tài khoản ghi được một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh những Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh những Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn thuần và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở những sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng những nghiệp vụ phát sinh liên quan tới những đối tượng kế toán đó.

những sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp những nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và những sổ Nhật ký đặc biệt.

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã đưa ra Mẫu sổ nhật ký chung mới nhất năm 2023. Còn bất kỳ vướng mắc gì quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts