Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

1. Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử lao động nước ngoài theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….

Bạn đang xem bài: Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3)

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:           /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.   ……., ngày…..tháng…..năm….

 Kính gửi: ……………….

Theo đề nghị tại văn bản số……. ngày…….tháng ……năm…..    của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến chấp thuận của chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………….., Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………….. thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (khởi đầu và kết thúc): ……………………………..…………

2. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (khởi đầu và kết thúc):…………………………………………….

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người: ……………

Lý do: ……………………………………………

2. Vị trí công việc; số lượng người: ……………

Lý do: ………………………………………………

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tuy nhiên thì mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài theo Thông tư 03/2014/TT- BBLĐTBXH hiện đã hết hiệu lực. ngày nay thì mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài được ban hành theo Nghị định mới nhất là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

 

2. Mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải ngay:>>>> Mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài 

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: ……………

V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: đơn vị TNHH 

Theo đề nghị tại văn bản số 09 ngày 20 tháng 5 năm 2023 của đơn vị TNHH MT và ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Hà Nộ,Bộ Lao động -Thương binh và Xã  thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/tổng giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật) lao động kỹ thuật; chức danh công việc; số lượng (người) 03 người ; thời hạn làm việc từ 20 tháng 05 năm 2023 tới ngày 20 tháng 05 năm 2028, làm việc tại đơn vị TNHH MT

2. Vị trí công việc (nếu như có) (nhà quản lý/tổng giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) tới (ngày/tháng/năm), phương thức làm việc, địa điểm làm việc.

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/tổng giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người):  Lao động kỹ thuật, 03 người

Lý do:  không thích hợp yêu cầu

2. Vị trí công việc (nếu như có) (nhà quản lý/tổng giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người): 

Lý do: 

đơn vị TNHH MT có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Nơi nhận:

-Như trên

– Lưu

Cục trưởng/chủ toạ UBND cấp tỉnh

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý, những bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình. 

 

3. Hướng dẫn viết thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động là một trong những văn bản được sử dụng khá là phổ biến thi mà cơ quan có thẩm quyền đưa ra thông báo đối với tư nhân tổ chức xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài vào vị trí công việc nào đó. Theo đó thì thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao đông là văn bản cần phải khắc phục được về mặt nội dung và phương thức của văn bản. 

–  Về mặt phương thức thì thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài phải được trình bày trên giấy A4 sạch đẹp, không bị nhàu nát hay là bị gạch xóa. Nói chung thì phương thức cần phải khắc phục được những điều kiện cơ bản của một văn bản hành chính

– Về mặt nội dung thì thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài phải được trình bày đầy đủ những nội dung, những nội dung trong thông báo phải chuẩn xác. ngày nay thì mẫu thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài đã được phân phối rất cụ thể trong nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bạn cũng có thể tải mẫu ngay tại phần 2 theo link mẫu mà chúng tôi có phân phối để tiện dụng hơn. 

 

4. Sử dụng người lao động nước ngoài.

Theo điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

Thứ nhất là về xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

– Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa khắc phục được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo mẫu số 01/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong quá trình thực hiện nếu như thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu 02/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

– những trường hợp người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

Là trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

+ Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ

+ Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp phát sinh làm tác động hoặc có nguy cơ tác động tới sản xuất, kinh doanh mà những chuyên gia Việt Nam và những chuyên gia nước ngoài thực hiện đang ở Việt Nam không xử lý được

+ Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của đơn vị trách nhiệm hữu hạn có trị giá góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

+  Là chủ toạ Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của đơn vị cổ phần có trị giá góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

+  Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, tổng giám đốc, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

+ Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

+  Học sinh, sinh viên đang học tập tại những trường, cơ sở huấn luyện ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, thực tập trên tàu biển Việt Nam.

+ Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định

+ Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

+ Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương nghiệp

Thứ hai là  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn phân phối cho những bạn có liên quan tới thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định. nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hướng dẫn

Ngoài ra những bạn còn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây của chúng tôi:

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Năm 2023 là gì?

Thủ tục tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài là bao lâu ?

 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts