Mẫu thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin (phụ lục 1)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin (phụ lục 1) ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Lưu ý Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày nay đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 47/2021/NĐ-CP, tuy nhiên chưa có mẫu giấy thay thế mẫu giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải, nên bạn có thể tham khảo mẫu giấy theo quy định cũ dưới đây.

1. Mẫu thông báo NĐD theo PL thực hiện công bố thông tin 

>>> Tải ngay Mẫu thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin (phụ lục 1) tại đây. 

ngày nay, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 47/2021/NĐ-CP, tuy nhiên chưa có mẫu giấy thay thế mẫu giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải, nên bạn có thể tham khảo mẫu giấy theo quy định cũ dưới đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin (phụ lục 1)

đơn vị TNHH THANH HƯNG
8923647234
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:

….., ngày …. tháng … năm …

 

Kính gửi:                                                               

– (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước

– (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên giao dịch của doanh nghiệp: đơn vị TNHH THANH HƯNG

Mã số doanh nghiệp: 8923647234

Địa chỉ liên lạc: Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Điện thoại: 0978123999

Fax:

Email:

Website:

Sau đây chứng thực: Ông (Bà): NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại liên hệ: 098236887

Email:

Chức vụ tại doanh nghiệp: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của (Tên Doanh nghiệp) được giao thực hiện công bố thông tin của (Tên Doanh nghiệp)     

                                       

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

2. Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là tư nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu khắc phục việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– đơn vị trách nhiệm hữu hạn và đơn vị cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ đơn vị quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ nếu như đơn vị có rất nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ đơn vị quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

+ Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ đơn vị thì mỗi người đại diện theo pháp luật của đơn vị đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật trú ngụ tại Việt Nam.

+ Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật trú ngụ tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho tư nhân khác trú ngụ tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

+ Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

– Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

+ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho tới khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của đơn vị trách nhiệm hữu hạn, đơn vị cổ phần, đơn vị hợp danh cho tới khi người đại diện theo pháp luật của đơn vị trở lại làm việc tại đơn vị hoặc cho tới khi chủ sở hữu đơn vị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trừ trường hợp quy định khác, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành quyết phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc nhất định thì chủ sở hữu đơn vị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

– Đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu như có thành viên là tư nhân làm người đại diện theo pháp luật của đơn vị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành quyết phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi trú ngụ, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của đơn vị cho tới khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

– Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

 

3. Trách nhiệm của người đại diện pháp pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện những quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, tư nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại những doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm tư nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những nghĩa vụ nêu trên.

 

4. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có người đại diện pháp luật trú ngụ tại Việt Nam

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật trú ngụ tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật:

– Người đại diện phải trú ngụ ở Việt Nam

– nếu như người này xuất cảnh khỏi Việt Nam thì:

+ Phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

+ Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

+ Đối với Doanh nghiệp tư nhân: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho tới khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+ Đối với đơn vị TNHH, đơn vị cổ phần, đơn vị hợp danh: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho tới khi người đại diện theo pháp luật của đơn vị trở lại làm việc tại đơn vị hoặc cho tới khi chủ sở hữu đơn vị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– nếu như người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu đơn vị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Trường hợp doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật trở lên: 

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật trú ngụ tại Việt Nam.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết Quy định mới nhất về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Luật Minh Khuê.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin (phụ lục 1) mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts