Mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, ngày nay Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 80/2021/TT-BTC, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản thay thế về mẫu thông báo này. Vì vậy, mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT) được đề cập dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Mẫu 07/KTTT là mẫu gì?

Mẫu 07/KTTT là mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế. Đây là mẫu thông báo của cơ thuế quan gửi tới tổ chức, tư nhân nào đó quyết định về việc tư nhân, tổ chức đó thuộc vào đối tượng phải thanh tra thuế. Trong thông báo có thông tin về đối tượng rà soát, nội dung thông báo là yêu cầu đối tượng phân phối thông tin, tài liệu của đơn vị để tiến hành thanh tra thuế

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác vận dụng cho người nộp thuế (một tư nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho những khoản tiêu pha công khác nhau. Việc không trả tiền, cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị pháp luật trừng trị.

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)

Đây chính là mẫu thông báo được cơ thuế quan lập ra để gửi tới cơ quan quản lý thuế về việc quyết định thanh tra thuế đối với đơn  vị. Trong thông báo có thông tin về đối tượng rà soát, nội dung thông báo là yêu cầu đối tượng phân phối thông tin, tài liệu của đơn vị để tiến hành thanh tra thuế.

 

2. Mẫu thông báo số 07/KTTT

ngày nay Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 80/2021/TT-BTC, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản thay thế về mẫu thông báo này. Vì vậy, mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT) được đề cập dưới đây để Quý khách hàng tham khảo như sau : 

>>> Tải ngay Mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT) tại đây.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ thuế quan RA

         THÔNG BÁO

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/TB-………..….       

…………, ngày………. tháng ………. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế

 

Kính gửi: đơn vị Cổ phần đầu tư và phát triển Long Châu

Mã số thuế: 9283647324

Địa chỉ: Số 50 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội 

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, tư nhân trong việc phân phối thông tin theo yêu cầu của cơ thuế quan;

Chi cục thuế quận Cầu Giấy yêu cầu đơn vị phân phối những thông tin, tài liệu (kèm theo bản giải trình) sau đây:

và gửi về Chi cục thuế quận Cầu Giấy trước ngày 20 tháng 5 năm 2023

nếu như có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Chi cục thuế quận Cầu Giấy, số điện thoại 0972222123

Trường hợp không thể phân phối được, đơn vị cổ phần đầu tư và phát triển Long Châu phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ thuế quan trong thời hạn nêu trên.

Nơi nhận:                                                         

– Như trên;

– Lưu VT; phòng ban thanh tra.

THỦ TRƯỞNG CƠ thuế quan RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp tới người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.

 

3. Thẩm quyền yêu cầu phân phối thông tin tài liệu trong thanh tra

Căn cứ theo quy định tại Điều 84 Luật Thanh tra 2022 về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức tư nhân có liên quan phân phối thông tin, tài liệu như sau:

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên quan phân phối thông tin, tài liệu

– Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra là Thanh tra viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên quan phân phối thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra.

– Cơ quan, tổ chức, tư nhân được yêu cầu có trách nhiệm phân phối kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã phân phối.

– Người tiến hành thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích. Đối với tài liệu là bản gốc thì người tiến hành thanh tra có trách nhiệm trả lại cơ quan, tổ chức, tư nhân đã phân phối sau khi khai thác, sử dụng.

tương tự, đối chiếu theo quy định tại Điều 84 Luật Thanh tra 2022 nêu trên thì những chủ thể có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức tư nhân có liên quan phân phối thông tin, tài liệu bao gồm:

– Người ra quyết định thanh tra;

– Trưởng đoàn thanh tra;

– Thành viên khác của Đoàn thanh tra là Thanh tra viên.

Lưu ý rằng, thành viên khác của Đoàn thanh tra không phải là thanh tra viên thì sẽ không có thẩm quyền yêu cầu phân phối thông tin, tài liệu trong quá trình thanh tra.

 

4. Cần chuẩn những gì khi bị thanh tra thuế ? 

 Trước khi cuộc thanh, rà soát thuế diễn ra: 

– Rà soát lại toàn bộ hồ sơ thuế

– Lưu ý những khía cạnh pháp lý, giấy phép liên quan tới những hoạt động của doanh nghiệp

– Kê khai điều chỉnh (nếu như có) trước khi cuộc thanh, rà soát thuế diễn ra

– Cập nhật thông tin về lý do và chủ đề mà cơ thuế quan sẽ rà soát

– Sắp xếp thời gian để chuẩn bị đầy đủ trước khi thanh, rà soát thuế

– Thông báo tới những phòng ban có liên quan của doanh nghiệp

– Cân nhắc về việc mới những chuyên gia tư vấn thuế tham gia.

Trong thời gian diễn ra thanh, rà soát thuế: 

– Chỉ định nhân viên đủ kinh nghiệm làm việc với đoàn thanh, rà soát thuế

– Giữ tĩnh tâm giải trình những vấn đề

– Tránh đụng độ, quyết tâm khắc phục để thông qua hội thoại

– Cân nhắc thương lượng và chấp nhận giải pháp có lợi cho cả hai bên

– Tham vấn ý kiến của ban lãnh đạo đơn vị hoặc đơn vị tư vấn hoặc cả hai

– Thảo luận trước với cán bộ thuế về việc có thể khiếu nại kết quả thanh rà soát thuế.

Sau khi kết thúc thanh, rà soát thuế: 

– Rà soát kỹ lưỡng những “biên bản” và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn thuế

– Quyết định những điều chỉnh nào có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận

– Chuẩn bị ý kiến để đưa vào biên bản và ký biên bản đúng hạn, nộp đơn xin gia hạn

– nếu như vẫn còn vấn đề tranh chấp, cân nhắc đưa ý kiến bảo lưu trong biên bản

– Cân nhắc xin hướng dẫn từ Tổng cục Thuế/Bộ Tài chính

– Khi đã có quyết định của cơ thuế quan, nên nộp tiền thuế truy thu, những khoản phạt trong khi tiến hành thủ tục khiếu nại để tránh lãi phạt chậm nộp

– ​Nộp đơn khiếu nại đúng thời hạn (trong vòng 90 ngày cho khiếu nại lần đầu và 30 ngày cho khiếu nại lần 2). ​

 

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi bị thanh tra kiếm tra thuế

Ngoài những giấy yêu cầu bắt buộc từ cơ thuế quan, Doanh nghiệp có một số quyền và nghĩa vụ được liệt kê dưới đây:

– Từ chối việc rà soát, thanh tra khi không có quyết định rà soát/thanh tra thuế;

– Từ chối phân phối thông tin, tài liệu không liên quan tới nội dung rà soát, thanh tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Có thể đề nghị lùi lại thời gian tiến hành thanh tra, rà soát thuế khi nhận được quyết định thanh tra, rà soát với lý do chính đáng và thuyết phục nếu như có trở ngại nào đó;

– Công bố quyết định rà soát: Cho tới trước khi quyết định rà soát được công bố, doanh nghiệp vẫn có quyền xem xét lại việc kê khai của mình. Doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh những khoản thuế chưa được kê khai hoặc kê khai chưa đủ để tránh khoản phạt mà chắc chắn doanh nghiệp không mong muốn.

– Tiếp nhận biên bản thanh tra, rà soát:

+ Doanh nghiệp cần rà soát để đảm bảo biên bản có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra, rà soát;

+ Doanh nghiệp cần thể hiện đầy đủ ý kiến của mình trước khi ký vào biên bản.

– Nộp đơn khiếu nại khi không đồng ý kết luận thanh tra, rà soát: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm những thành phần sau:

+ Đơn khiếu nại

+ những tài liệu kèm theo (những văn bản, quyết định hành chính của cơ thuế quan có liên quan).

– Doanh nghiệp có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi đơn qua đường bưu chính.

– nếu như doanh nghiệp không đồng ý quyết định khắc phục khiếu nại:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khắc phục khiếu nại và khiếu nại lần đầu không được khắc phục hoặc kể từ ngày nhận được quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu mà doanh nghiệp không đồng ý thì có quyền khiếu nại tới người có thẩm quyền khắc phục khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

+  Trường hợp khiếu nại lần hai thì doanh nghiệp phải gửi đơn kèm theo quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu, những tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền khắc phục khiếu nại lần hai.

+  Hết thời hạn khắc phục khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được khắc phục hoặc doanh nghiệp không đồng ý với quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu tại bài viết: những trường hợp thanh tra thuế ? của Luật Minh Khuê.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu thông báo về việc phân phối thông tin, tài liệu phục vụ công việc thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT) mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts