Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

Thuế là quyền cũng là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi công dân. Sau đây Luật Minh Khuê xin được hướng dẫn quý khách hàng viết mẫu tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT mới nhất năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

Screenshot 24(64)

Mẫu số: 01-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________ 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(sử dụng cho tổ chức)

 

□ Tổ chức khác kinh tế

□ Tổ chức khác

□ Tổ chức được hoàn thuế

□ Hợp đồng dầu khí

□ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

1. Tên người nộp thuế: NGUYỄN VĂN A

2. Thông tin đại lý thuế (nếu như có):

2a. Tên: 

2b. Mã số thuế:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:                                          ngày:

3. Địa chỉ trụ sở chính

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

xx Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu như địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

xx Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

xx Quan Nhân

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hộp thư bưu điện:

xx Quan Nhân

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

3đ. Điện thoại:        0838783xxx                3e. Fax (nếu như có):

4đ. Điện thoại:      0838783xxx                                      4e. Fax:

3g. Email: [email protected]

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

5. Quyết định thành lập

 

6. Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc hồ sơ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

0312122941

5a. Số quyết định:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

6a. Số:

5b. Ngày ký quyết định: …/…./20….

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

6b. Ngày cấp: …/…./20….

5c. Cơ quan ban hành quyết định:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

6c. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch – Đầu tư TP Hà Nội

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4):

 

9. Ngày khởi đầu hoạt động: …./…../…..

8.1. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng:   %

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

8.2. Vốn nước ngoài:

Tỷ trọng:   %

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

8.3. Vốn tư nhân:

Tỷ trọng:   %

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

8.4. Vốn khác (nếu như có):

Tỷ trọng:   %

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

10.  Loại hình kinh tế

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

□ doanh nghiệp cổ phần

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

 □ Tổ hợp tác

□ doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

□ doanh nghiệp hợp danh

□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang

 □  Hợp tác xã

□ doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên

□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài

□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN

 □ Cơ quan hành chính

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

□ Đơn vị sự nghiệp công lập

□ Loại hình khác

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

11. phương thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

 

12. Năm tài chính

Từ ngày            01/01

tới ngày           31/12

□  Độc lập □ Phụ thuộc

□   Có báo cáo tài chính thống nhất

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vi quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ:………………… 14c. Sinh ngày:   /   /

14d. Loại hồ sơ chứng thực tư nhân:

  □  CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

  □  CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số hồ sơ: 021345678

Ngày cấp: 01/01/2013 Nơi cấp: Công An…..

14đ. Địa chỉ nơi thường trú: xx Quan Nhân

Số nhà, ngỏng, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

xx Quan Nhân

Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu như có):

Số nhà, ngỏng, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại:                                                 /Fax:

Email:                       Website:

15. Phương pháp tính thuế GTGT

□ Khấu trừ

□ Trực tiếp trên GTGT

□ Trực tiếp trên doanh số

□ Không phải nộp thuế GTGT

16. Thông tin về những đơn vị liên quan

□ Có doanh nghiệp con, doanh nghiệp thành viên

□ Có đơn vị phụ thuộc

□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc

□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

17. Thông tin khác

  17.1.      Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu như có):

 

17.2. Kế toán trưởng (nếu như có):

    a. Tên: Nguyễn Văn A

 

     a.  Tên:

    b.    Mã số thuế tư nhân: 0838783xxx

 

     b.  Mã số thuế tư nhân:

    c.     Điện thoại liên lạc:

 

     c.  Điện thoại liên lạc:

    d.    Email:

 

     d. Email:

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu như có):

□ Chia  □ Tách  □ thống nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

Tôi xin đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………………………

Chứng chỉ hành nghề số…………………………

………., ngày …. / …. / 20

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu như có)

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

2. Tờ khai thuế là gì?

Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai những thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp để báo cáo về thu nhập, khoản chi, hoặc những hoạt động tài chính khác của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Tờ khai thuế được sử dụng để tính toán số thuế phải nộp cho cơ thuế quan, hoặc để xác nhận rằng người đóng thuế đã tuân thủ những quy định liên quan tới thuế. Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, tờ khai thuế có thể có những định dạng và nội dung khác nhau, và thường phải được nộp đúng thời hạn quy định để tránh những hình phạt hoặc truy thu thuế từ phía cơ thuế quan.

Người nộp thuế phải khai chuẩn xác, trung thực, đầy đủ những nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ những loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về những nội dung kê khai với cơ thuế quan. Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu như trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được lợi ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

3. Đăng ký thuế được thực hiện thế nào

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ thuế quan hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh những thông tin cụ thể của mình để cơ quan quản lý thuế sẽ cấp mã số thuế cho mỗi người riêng biệt. Đối với tư nhân thì đó là những thông tin tư nhân cơ bản như họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ…. Đối với tổ chức kinh doanh thì đó là những thông tin về tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ những cơ sở sản xuất và cửa hàng, vốn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật… Sau khi người nộp thuế thực hiện những thủ tục đăng ký thuế, cơ thuế quan sẽ cấp cho người nộp thuế một mã số thuế. Mỗi tư nhân nộp thuế có một mã số thuế duy nhất.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức số 01-ĐK-TCT năm 2023

4. Đối tượng phải đăng ký thuế

Căn cứ Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định đối tượng phải đăng ký thuế bao gồm:

– Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể là những doanh nghiệp, tư nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ thuế quan theo quy định tại  điểm b khoản 1 ĐIều 30 Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể là những tổ chức, tư nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ thuế quan theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem Thêm: Quy định về người nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

 Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về mẫu tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-DK-TCT, mọi thắc mắc xin liên hệ 1900.6162  hoặc qua email: [email protected] để được hàng ngũ trạng sư tư vấn trực tiếp 24/7. Mọi sự hợp tác của quý khách hàng là niềm vinh dự của chúng tôi. Xin thực bụng cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts