Mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư

Theo quy định tại thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP của bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (Mẫu số 02/TGT) dáp dụng cho những dự án đầu tư kê khai thuế trị giá gia tăng (GTGT). Mời quý độc giả tham khảo mẫu cụ thể dưới đây.

1. Đối tượng vận dụng của Mẫu 02/GTGT khai thuế GTGT

Theo quy định tại Phụ lục II của Mẫu 02/GTGT được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu 02/GTGT được vận dụng cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế cũng quy định rõ ràng rằng mẫu số 02/GTGT vận dụng cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế trị giá gia tăng tại địa bàn khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư

trường hợp Chủ dự án đầu tư giao Ban quản lý dự án và Chi nhánh tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Chủ dự án đầu tư đóng trụ sở chính quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương, Ban quản lý dự án và Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế cho Cục Thuế tại nơi có dự án đầu tư. Ngoài ra, Ban quản lý dự án và Chi nhánh còn phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của tất cả những hoạt động kinh doanh cùng kỳ tính thuế của Chủ dự án đầu tư.

2. Mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư

Theo quy định tại thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP của bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (Mẫu số 02/TGT) vận dụng cho những dự án đầu tư kê khai thuế trị giá gia tăng (GTGT), cụ thể như sau, mời quý độc giả tham khảo và tải về theo đường link dưới đây:

>> Tải ngay: Mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư file Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ trị giá GIA TĂNG   

(vận dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế)

[01a] Mã hồ sơ khai dự án đầu tư: ……….]

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng … năm … /Quý … năm …

[02] Lần đầu:  

[03] Bổ sung lần thứ: …

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………. 

[05] Mã số thuế:                         

[06] Tên dự án đầu tư:………………………………………………………………………………

[07] Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:……………………………………… [08] Xã/phường:………………………….

[09] Quận/huyện:……………………………..[10] Tỉnh/thành phố:………………………………………..

[11] Văn bản phê duyệt dự án đầu tư: Số…………………………… ngày………………. của…………………………….

[12] Tên chủ dự án đầu tư :………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:                         

[14] Tên đại lý thuế (nếu như có):……………………………………………………………………

[15] Mã số thuế:                                    

[16] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………………. ngày………………………………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

mục tiêu

trị giá hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế trị giá gia tăng)

Thuế trị giá gia tăng

1

Thuế trị giá gia tăng chưa được hoàn kỳ trước chuyển 

[21]

2

Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao

[21a]

3

Kê khai thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

3.1

Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ

[22]

[23]

 

Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu

[22a]

[23a]

3.2

Điều chỉnh trị giá và thuế trị giá gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào những kỳ trước

a

     Điều chỉnh tăng

[24]

[25]

b

     Điều chỉnh giảm

[26]

[27]

4

Tổng số thuế trị giá gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào ([28]=[21]+[21a]+[23]+[25]-[27])

[28]

5

Thuế trị giá gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế trị giá gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([28a]≤[28])

[28a]

6

Thuế trị giá gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế trị giá gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư (trường hợp người nộp thuế được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư; ([28b]≤[28]-[28a])

[28b]

7

Thuế trị giá gia tăng đầu vào chưa được hoàn tới kỳ tính thuế của dự án đầu tư

([29]=[28]-[28a]-[28b])

[29]

8

Thuế trị giá gia tăng đề nghị hoàn ([30]≤[29])

[30]

9

Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao trong kỳ ([31]≤[29]-[30])

[31]

10

Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32]=[29]-[30]-[31])

[32]

Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…..

.., ngày……. tháng……. năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu như có)/Ký điện tử)

 

3. Hướng dẫn cách lập mẫu số 02/GTGT Tờ khai thuế trị giá gia tăng

* Phần thông tin chung:

– mục tiêu [01a] – Mã hồ sơ khai dự án đầu tư: Người nộp thuế phải tự xác định mã hồ sơ khai dự án đầu tư đảm bảo duy nhất theo mã số thuế của người nộp thuế cho từng dự án đầu tư với những thông tin từ mục tiêu [06] tới [13].

– mục tiêu [01b] – Kỳ tính thuế: Khai kỳ tính thuế là tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế được cơ thuế quan chấp thuận khai thuế theo quý hoặc người nộp thuế mới thành lập thì ghi kỳ tính thuế là quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– mục tiêu [02], [03]: lựa chọn tích “Lần đầu”. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ thuế quan có sơ sót, thì kê khai bổ sung theo số trình tự của từng lần bổ sung.

Lưu ý:

  • Người nộp thuế thực hiện khai điện tử, Hệ thống Etax hỗ trợ người nộp thuế xác định Tờ khai thuế “Lần đầu” tương ứng với từng hoạt động sản xuất kinh doanh tại mục tiêu [01a].
  • Kể từ thời khắc Hệ thống Etax có Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế “Lần đầu”, những Tờ khai thuế tiếp theo của cùng kỳ tính thuế, cùng hoạt động sản xuất kinh doanh là tờ khai “Bổ sung”. Người nộp thuế phải nộp Tờ khai “Bổ sung” theo quy định về khai bổ sung.

– mục tiêu [04], [05]: Người nộp thuế phải khai thông tin về “Tên người nộp thuế và mã số thuế” theo thông tin đã đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký thuế của người nộp thuế.

– mục tiêu [06], [07], [08], [09], [10], [11]: Người nộp thuế phải khai thông tin về tên dự án đầu tư, địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, văn bản phê duyệt dự án đầu tư theo thông tin của dự án mà người nộp thuế đang thực hiện khai thuế.

– mục tiêu [12], [13]: Người nộp thuế phải khai thông tin về tên chủ dự án đầu tư, mã số thuế của chủ dự án đầu tư được giao thực hiện dự án mà người nộp thuế đang thực hiện khai thuế.

– mục tiêu [14], [15], [16]: trường hợp đại lý thuế thực hiện khai thuế, người nộp thuế phải khai thông tin “Tên đại lý thuế, mã số thuế” và “số, ngày của hợp đồng đại lý thuế”. Đại lý thuế phải đăng ký thuế với tình trạng “Đang hoạt động” và hợp đồng đại lý thuế phải còn hiệu lực tại thời khắc khai thuế.

Lưu ý: Người nộp thuế khai thuế điện tử, Hệ thống Etax sẽ tự động hiển thị thông tin về đại lý thuế và hợp đồng đại lý thuế đã đăng ký với cơ thuế quan để người nộp thuế lựa lựa chọn trường hợp có rất nhiều đại lý thuế, hợp đồng.

* Phần kê khai những mục tiêu của bảng:

Phần khai báo những mục tiêu trong bảng như sau:

1. mục tiêu [21]: Khai số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang. Để lấy số liệu này, cần sử dụng thông tin từ mục tiêu 32 “Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” trong Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế trước đó.

2. mục tiêu [21a]: Khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư đã được bàn giao. Đây là trường hợp chủ dự án đã giao quyền quản lý dự án cho một đơn vị hoặc những đơn vị phụ trách quản lý dự án khác và đã hoàn thuế GTGT.

3. Kê khai thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư:

những mục tiêu trong phần kê khai thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư được mô tả như sau:

3.1. Kê khai trị giá và số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được mua vào trong kỳ phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư. trường hợp hoá đơn mua vào đã bao gồm thuế GTGT, giá mua chưa có thuế GTGT được tính dựa trên công thức: giá bán ghi trên hoá đơn chia cho tổng thuế suất và một số loại hoá đơn phi pháp không được kê khai. mục tiêu [22a] và [23a] tương tự mục tiêu [22] và [23] nhưng chỉ kê khai trị giá mua vào và thuế GTGT mua vào của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.

3.2. Kê khai số liệu đã điều chỉnh tương ứng tại hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế những kỳ tính thuế trước đó. trường hợp cơ thuế quan, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế có điều chỉnh tương ứng những kỳ trước, mục tiêu từ [24] tới [27] được khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế mà không cần kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

4. Tổng số thuế trị giá gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

mục tiêu [28]: Số liệu để khai vào mục tiêu này sẽ được xác định theo công thức: [28]=[21]+[21a]+[23]+[25]-[27]

5. Thuế trị giá gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế trị giá gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế:

mục tiêu [28a]: Khai thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD tại mục tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT cùng kỳ tính thuế của chủ dự án đầu tư trường hợp chủ đầu tư trực tiếp khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT. mục tiêu [28a] ≤ mục tiêu [28].

6. Thuế trị giá gia tăng mua vào của dự án đầu tư sẽ được bù trừ với số thuế trị giá gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư trường hợp người nộp thuế là chi nhánh hoặc ban quản lý dự án được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư. mục tiêu [28b] là số tiền thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được khai bù trừ với số tiền thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD tại mục tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT cùng kỳ tính thuế của chủ dự án đầu tư. Điều kiện bắt buộc là mục tiêu [28b] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng của mục tiêu [28] trừ đi mục tiêu [28a].

7. Thuế trị giá gia tăng đầu vào chưa được hoàn tới kỳ tính thuế của dự án đầu tư:

mục tiêu [29]: Số liệu ghi vào mục tiêu này được xác định theo công thức [29]=[28]-[28a]-[28b].

8. Thuế trị giá gia tăng đề nghị hoàn:

mục tiêu [30]: Khai số thuế GTGT thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT mà người nộp thuế đề nghị hoàn. mục tiêu [30] ≤ mục tiêu [29].

9. Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao trong kỳ:

mục tiêu [31]: Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành những thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế trị giá gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn ủy quyền doanh nghiệp mới thành lập và kê khai vào mục tiêu này. mục tiêu [31] ≤ (mục tiêu [29] – mục tiêu [30]).

10. Thuế trị giá gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau:

mục tiêu [32]: Số liệu ghi vào mục tiêu này được xác định theo công thức [32]=[29]-[30]-[31].

* Phần ký tên, đóng dấu:

– Người đại diện theo pháp luật của NNT hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế phải ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử để nộp tờ khai tới cơ thuế quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

– nếu như đại diện thuế khai thay cho người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế phải ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử thay cho NNT và bổ sung thông tin họ tên của nhân viên đại lý thuế trực tiếp thực hiện khai thuế và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên này vào thông tin tương ứng.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả tham khảo bài viết: những lỗi thường gặp khi kê khai thuế trong năm 2023: Cách xử lý? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu tờ khai thuế trị giá gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts