Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất mới nhất năm 2023 và cách điền

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai tiền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; những quy định của pháp luật đất đai liên quan tới vấn đề thu tiền sử dụng đất.

1. Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất

Mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất mới nhất năm 2023 và cách điền

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

[01]  Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh   *  

[02]  Lần đầu  *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

1. Tên tổ chức, tư nhân sử dụng đất (SDĐ):

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu như có):                            Fax                                  email:

1.3 Đại lý thuế (nếu như có) :……………………………………………………………………………………………………… 

1.4. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5. Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.6. Quận/huyện: ………………. Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………… 

1.7. Điện thoại: …………………   Fax: ……………… Email: ………………………………………………………………. 

1.8. Hợp đồng đại lý thuế số : ………………………….. ngày ………………………………………………………….. 

2. hồ sơ về quyền SDĐ (quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm: 

 

 

 

3. Đặc điểm thửa đất:

3.1. Địa chỉ thửa đất:

Số nhà ….  Ngõ (ngóc, hẻm, …)       Đường phố …. phường (xã, thị trấn) ……… Quận (huyện)  …….. Tỉnh (Thành phố) 

3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ……………………….. 

3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng: …………………………………. 

3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng: ……………………………………. 

3.5. thời khắc được quyền sử dụng đất:  ngày …. tháng …. năm ……..

3.6. Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………………………………. 

4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):

 

4.1.Đất ở tại nông thôn:

 

a) Trong hạn mức giao đất ở:  

Trong đó:

Diện tích trong hạn mức giao đất ở lựa chọn lựa tính giá UBND cấp tỉnh quy định (nếu như có):

 

b) Ngoài hạn mức giao đất ở:

 

4.2. Đất ở tại đô thị:

 

a) Diện tích sử dụng riêng:                              

 Trong đó:

Diện tích trong hạn mức giao đất ở lựa chọn lựa tính giá UBND cấp tỉnh quy định (nếu như có):

 

b) Diện tích sử dụng chung:

 

4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

 

4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:

5. những khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu như có):

 

5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:

 

5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu như có):

 

5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ văn bản quy phạm pháp luật vận dụng)

 

6. hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu như bản sao thì phải có công chứng) và những chứng từ về kinh phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước…

 

 

 

 

Tôi xin đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

…………., Ngày ……… tháng …….. năm ……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu như có))

 

 

 

 

 

 

2. Khái niệm tiền sử dụng đất và đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất

2.1 Khái niệm tiền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 khái niệm về tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

“21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận quyền sử dụng đất”.

Theo quy định trên thì tiền sử dụng là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi thuộc những trường hợp sau đây:

 • Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đất có nguồn gốc không phải là đất được Nhà nước giao, cho thuê).

Rất nhiều người thường sẽ nhầm lẫn số tiền sử dụng đất với thuế sử dụng đất. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đều là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất nhưng là hai khoản nghĩa vụ tài chính khác nhau. Điểm khác nhau của hai loại nghĩa vụ này ở chỗ tiền sử dụng đất là số tiền phải trả cho Nhà nước và chỉ thực hiện khi thuộc một trong ba trường hợp trên, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp, còn thuế sử dụng đất là khoản nộp vào ngân sách nhà nước và nộp hàng năm.

 

2.2 những đối tượng thu tiền sử dụng đất

Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về những đối tượng thu tiền sử dụng đất bao gồm những nhóm đối tượng sau:

–  Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào những mục đích sau đây:

 • Hộ gia đình, tư nhân được giao đất ở;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa trang);
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng dự án hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê.

– Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang trong những trường hợp sau:

 • Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang;
 • Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang có thu tiền sử dụng đất;
 • Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;
 • Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Hộ gia đình, tư nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước xác nhận có thời hạn trong tương lai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng thực) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này, cụ thể như sau:

 • Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, tư nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong những loại hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.
 • Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, tư nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 tới trước ngày 01/7/2004 mà không có hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.
 • Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, tư nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004.
 • Khi cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình, tư nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do xâm lấn kể từ ngày 01/7/2004 tới trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng thực.

 

2.3 những trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

* Miễn tiền sử dụng đất

những trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, cụ thể bao gồm những trường hợp như sau:

– Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mệnh thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc tư nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

– Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng thực lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục những xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

– Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho những hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá vận chuyển tới định cư tại những khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để sắp xếp tái định cư hoặc ủy quyền những hộ gia đình, tư nhân trong những cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với những trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Giảm tiền sử dụng đất

những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất và mức được giảm được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, cụ thể bao gồm những trường hợp như sau:

– Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; xác nhận (cấp Giấy chứng thực) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc tư nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

– Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng thực cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mệnh mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với những trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  nếu như còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được trả lời. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts