Mẫu Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, Phó bí thư chi bộ

Bí thư, Phó bí thư chi bộ được chọn lựa là những người thụ hưởng được rất nhiều sự tín nhiệm từ quần chúng và được coi là người chỉ đường cho quần chúng noi theo. Chính vì vậy mà việc bầu cử bí thư, phó bí thư chi bộ cần thật chặt chẽ và phải đi kèm với tờ trình. Vậy mẫu tờ trình này được thể hiện thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Bí thư, Phó bí thư chi bộ được hiểu thế nào?

Chi bộ là được hiểu là một đơn vị của Đảng ở cấp cơ sở. Là nơi mang những đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới với quần chúng nhân dân. Đồng thời là nơi tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nên Đảng bộ cấp trên. Chi bộ cũng là nơi quản lý trực tiếp những đảng viên, bồi dưỡng Đảng viên, kết nạp Đảng viên. Đồng thời chi bộ cũng là nơi tiếp thu, lắng tai những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là nơi quản lý trực tiếp những đảng viên, bồi dưỡng Đảng viên, kết nạp Đảng viên.

Bí thư chi bộ được hiểu là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, có ý thức trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình. Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường nhật trực tiếp khắc phục mối quan hệ với những đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và những đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở. 

Bạn đang xem bài: Mẫu Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, Phó bí thư chi bộ

Để được bầu làm Bí thư Chi bộ cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể:

– Có ý thức yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

– Trung thực, không thời cơ, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

– Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công việc.

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, ý kiến, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

– Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

– Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng tri thức chuyên môn, nếu như tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công việc xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Phó bí thư chi bộ được là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Đối với những chi bộ có ít Đảng viên thì cũng sẽ không nhất thiết chi bộ đó cần phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ mà chi bộ đó có thể lựa chọn lựa việc bầu hoặc không bầu phó bí thư chi bộ. Còn đối với những chi bộ khi đã có từ 9 Đảng viên trở lên; thì những chi bộ đó bắt buộc phải bầu chức danh này. Vị trí phó bí thư chi bộ thường do những đồng chí Chi ủy viên; hoặc những đồng chí Đảng viên của chi bộ đảm nhiệm và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. nếu như chi bộ tiến hành bầu cử phó bí thư chi bộ lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để có thể đảm nhận vị trí này. Thì chi bộ đó sẽ có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu tới lần thứ ba mà vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh phó bí thư chi bộ này. Nhiệm vụ chính của phó bí thư chi bộ đó chính là giúp việc cho bí thư chi bộ. Phó bí thư chi bộ sẽ thay mặt bí thư chi bộ thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới hoạt động của Đảng và hoạt động kinh tế xã hội khác .

2. Tờ trình đề nghị được hiểu thế nào?

Tờ trình đề nghị được hiểu là văn bản mà người viết tường trình mong muốn tường trình hoặc trình bày một hoặc nhiều nội dung về một sự việc hoặc sự việc có thể đã xảy ra và tác động tới doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước họ đang công việc, hoặc chỉ đơn thuần đề nghị một việc gì đó với cấp trên.

Nội dung một bản tờ trình đề nghị bao gồm một số những nội dung cụ thể:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình.

– Nội dung cần lưu ý những vấn đề cụ thể:

+ Sự việc cần trình là sự việc gì: trình bày cụ thể về sự việc, lưu ý, trình bày sự việc rõ ràng mạch lạc trình tự xảy ra sự việc phải đi theo một hướng logic, cụ thể.

+ Trước sự việc đó thì người viết có đề xuất gì, cho một ý kiến khắc phục. Phần đề suất kiến nghị của bản thân thì phải sát với thực tế và phải có lý do vì sao lại đưa ra những kiến nghị này và chứng minh kiến nghị đó là khả thi bằng những tài liệu có độ tin cậy cao.

+ Kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ những điều kiện để thực hiện đề xuất. phần kiến nghị cấp trên cũng phải sát thực tế ngôn từ cũng phải chặt chẽ có tính thuyết phục cao cụ thể, không mang tính chung chung, khó hiểu để những cấp trên hiểu được và cho phê duyệt.

– không những thế trong mẫu tờ trình có thể đính kèm thêm phụ lục, hồ sơ đính kèm. Nó giúp minh hoạ cho những phương án đã được nêu ra, từ đó tạo sự tin tưởng ở cấp trên.

3. Mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (tải về) 

ĐẢNG BỘ A

CHI BỘ B

*

Số: 123-TT/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 20 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2024

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy/ Đảng ủy (ghi tên cụ thể)

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/ĐU ngày 10/11/2020 và Hướng dẫn số 345-HD/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy về tổ chức đại hội những chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2024, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2024 với ý thức kết đoàn, Trí tuệ, Đổi mới

1. Kết quả bầu cử cấp ủy

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể
1 Nguyễn Văn A Bí thư
2 Nguyễn Văn B Phó bí thư
3 Nguyễn Văn C ủy viên
4 Nguyễn Văn D ủy viên
5 Nguyễn Văn E ủy viên

2. Kết quả bầu cử Ví thư Chi bộ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể
1 Nguyễn Thị A Bí thư

3. Kết quả bầu cử Phó bí thư Chi bộ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể
1 Nguyễn Thị B Phó bí thư

Cùng với Tờ trình này có những văn bản kèm theo là:

– Biên bản bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2021 – 2024

– Biên bản bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2024

– Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy/Đảng ủy… xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu Chi bộ

T/ M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Mẫu tờ trình mới nhất 2023 và những lưu ý khi soạn tờ trình của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts