Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Mẫu tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cứ trú đối với Đảng viên dự bị là cơ sở để tiến hành xét kết nạp hoặc không kết nạp đối với Đảng viên dự bị. Mẫu tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cứ trú đối với Đảng viên dự bị sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét đối với đảng viên dự bị là gì?

Mẫu tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị, là mẫu tổng vừa ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xét xác nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và gồm những nội thông tin sau đây: Thông tin về đảng bộ, chi bộ; những ưu điểm đã đạt được, thiếu sót còn tồn tại của đảng viên…

Bạn đang xem bài: Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị do những Đảng viên dự bị tự lập lên. Đòi hỏi phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện tại. Được viết để gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động.

2. Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét đối với đảng viên dự bị

>>> Tải ngay Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị tại đây.

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG ANH

CHI BỘ XÃ NAM HỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …..tháng….năm 20……

TỔNG vừa ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công việc và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị:

Kính gửi:

– Chi bộ Xã Nam Hồng

– Đảng uỷ Hội đồng nhân dân

Tôi là: NGUYỄN ANH MINH

Đang sinh hoạt tại chi bộ xã Nam Hồng

Ngày 11 tháng 2 năm 2023 tôi được chi bộ phân công trợ giúp đảng viên dự bị là VŨ TRUNG HIẾU phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau.:

Ưu điểm: Về tư tưởng chính trị:

– Đồng chí Vũ Trung Hiếu luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan niệm, chủ trương đường lối, quyết nghị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi tri thức tự tìm hiểu học tập tăng trình độ lý luận chính trị. chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công việc cho bản thân trên những phương tiện thông tin đaị chúng.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh. Giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, kiểu mẫu của người Đảng viên, thầy giáo. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể kết đoàn trong những hoạt động ở chi bộ đảng, cơ quan. Luôn giữ gìn kết đoàn thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

– Trong quá trình công việc đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công việc giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với những công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, tích cực và có trách nhiệm với những công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ.

– Thường xuyên tham gia những hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền những tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công việc

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và những cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định. Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, những đoàn thể đã đề ra.

thiếu sót và những điểm cần lưu ý:

1. thiếu sót:

– ý thức phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như:

2. Những điểm cần lưu ý:

– Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu tham khảo cho bản thân để phục vụ công việc chuyên môn cao hơn nữa.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị. Tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị xác nhận đồng chí Vũ Trung Hiếu trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công việc và chi uỷ nơi trú ngụ tán thành đề nghị chi bộ xét xác nhận đảng viên dự bị Vũ Trung Hiếu trở thành đảng viên chính thức là 08 đồng chí, trong tổng số 10  đồng chí được hỏi ý kiến (đạt 80 %).

Số không tán thành 02 đồng chí (chiếm 20%) với lý do:

                              

T/M CHI UỶ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ, tên)

3. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị:

Việc trước hết bạn phải ghi những tiêu ngữ, tiêu đề cần thiết cho một bản nhận xét. Đây là mục cần trình bày trong phương thức của một văn bản hành chính.

Tên văn bản: Đây là nhận xét được thực hiện bởi cơ quan, đoàn thể. Do vậy ý kiến nhận xét phải được tập thể có thẩm quyền đồng ý, kết luận. Tên văn bản có thể là: TỔNG vừa ý KIẾN NHẬN XÉT.

Họ và tên, tháng ngày năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt, chi bộ phân công theo dõi và trợ giúp người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

cung ứng những thông tin liên quan tới tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên dự bị. những thông tin hoạt động của chi bộ, nơi tiến hành quản lý, phân công và giám sát thực hiện nhiệm vụ của họ.

– cung ứng những thông tin liên quan tới Đảng viên dự bị:

+ Họ và tên, tháng ngày năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt. Trình bày thông tin tư nhân cũng như những thông tin liên quan tới hoạt động của họ trong Tổ chức Đảng. Cùng với cơ sở thực hiện quản lý họ.

+ Chi bộ phân công theo dõi và trợ giúp người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

Nội dung nhận xét trong mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị:

Đây chính là phần nhận xét của cơ quan đoàn thể. Triển khai những nhận xét về ưu thiếu sót. Thể hiện trong tư tưởng, trong phẩm chất đạo đức, chính trị,… Từ đó làm rõ những quan niệm trên căn cứ đánh giá Đảng viên dự bị ở những mặt khác nhau trong yêu cầu kết nạp Đảng.

Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

Ngoài nhận xét của cơ quan đoàn thể, còn có bản kỷ luật do Đảng viên dự bị tự viết. Qua những văn bản này mang tới khách quan, đảm bảo đánh giá tiêu chuẩn của công dân trước khi đứng trong hàng ngũ Đảng. 

phương thức nhận xét này tạo điều kiện cho những Đảng viên dự bị ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

Bí thư sẽ thay mặt để ký vào nhận xét ý kiến đối với Đảng viên dự bị. Đây là căn cứ hiệu quả, có ý nghĩa đánh giá tốt trong sự thích hợp của đối tượng khi kết nạp vào Đảng.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts