Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình mới nhất 2023 và những lưu ý

Đất của hộ gia đình được hiểu như nào? Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình mới nhất 2023 được quy định ra sao? Một số lưu ý về văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình này thế nào? Luật Minh Khuê sẽ trả lời những thắc mắc trên thông qua bài tư vấn dưới đây:

1. Đất hộ gia đình được hiểu thế nào?

Căn cứ vào khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, hộ gia đình được cấp Giấy chứng thực ghi tên là “Hộ ông” hoặc “Hộ bà” khi có đủ những điều kiện như sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình mới nhất 2023 và những lưu ý

– những thành viên có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng (cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi,…).

– Đang sống chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất (đất được sử dụng ổn định và không có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê), nhận chuyển quyền sử dụng đất.

– Có quyền sử dụng đất chung bằng những phương thức như: Cùng nhau đóng góp (góp tiền mua chung,…) hoặc cùng nhau tạo lập (cùng nhau khai phá đất,…) để có quyền sử dụng đất chung hoặc được tặng cho chung, thừa kế chung,…

Có thể thấy, từ ngày 01/7/2014 tới nay Luật Đất đai năm 2013 đã giảng giải rõ thế nào là hộ gia đình sử dụng đất. Nói cách khác, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ điều kiện để cấp Giấy chứng thực cho hộ gia đình. Đồng nghĩa với việc không phải cứ có chung hộ khẩu là có chung quyền sử dụng đất.

tương tự, đất hộ gia đình là đất thuộc quyền sử dụng của những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2. Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình mới nhất 2023

ngày nay, pháp luật chưa quy định mẫu cụ thể về văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình. do vậy, những thành viên trong hộ gia đình hoàn toàn có thể làm giấy ủy quyền cho một thành viên của hộ gia đình để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Văn bản ủy quyền này có thể được coi là văn bản đồng ý bán đất của hộ gia đình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Số: 01/HĐUQCNQSDĐ)

ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2023, tại Văn Phòng Công chứng A, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh năm: 1967

Căn cước công dân số 0324567xxx  do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/3/2022

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Cùng vợ là bà:  Nguyễn Thị B

Sinh năm: 1968

Căn cước công dân số 0354267xxx do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/5/2022

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình cấp ngày 12 tháng 2 năm 2013.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: Nguyễn Văn C

Sinh năm: 1980

Căn cước công dân số: 0324156xxx do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/6/2022

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở theo Giấy chứng thực như trên. Nhân danh Bên A, Bên B thực hiện những việc sau đây:

– Đăng tin, tạo điều kiện để người mua tìm hiểu những thông tin về thửa đất, nhà ở theo Giấy chứng thực trên.

– Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng (bên mua) về những điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.

– Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện thủ tục khai, nộp thuế thu nhập tư nhân nếu như bên nhận chuyển nhượng không thực hiện thay.

– cung ứng hồ sơ theo quy định pháp luật đất đai để hoàn thành thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là 02 tháng kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

3.1. Nghĩa vụ của Bên A

Giao bản chính Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 01 Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình cấp ngày 12 tháng 2 năm 2013 và cung ứng hồ sơ khác theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền.

Chịu trách nhiệm về những việc đã ủy quyền Bên B thực hiện.

3.2. Quyền của bên A

Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Yêu cầu Bên B giao số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tương ứng với phần trong sổ đỏ.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ bên B

Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng thực và những hồ sơ mà Bên A đã giao để thực hiện công việc ủy quyền.

Thực hiện công việc theo ủy quyền và thông báo cho Bên A về tiến độ và kết quả thực hiện.

ủy quyền Bên A số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở (đã trừ thuế thu nhập tư nhân, phí và thù lao công chứng nếu như có) tương ứng với phần diện tích trên sổ đỏ.

4.2. Quyền bên B

Yêu cầu Bên A cung ứng thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. những THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu như phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không khắc phục được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. đoan CỦA những BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng đoan sau đây:

Đã khai đúng sự thực và tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong hợp đồng này.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

A

Nguyễn Văn A

B

Nguyễn Thị B

C

Nguyễn Văn C

Qúy khách có thể tải ví dụ về Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình

3. Một số lưu ý về văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình

3.1. Mẫu văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình có bắt buộc công chứng, chứng thực không?

Hợp đồng hay văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản  gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng thực hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.

Theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT thì người có tên trên Giấy chứng thực thường là chủ hộ, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải được những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

tương tự, khi thỏa thuận ủy quyền bán nhà đất của hộ gia đình thì những thành viên có chung quyền sử dụng đất không nhất thiết phải có mặt mà chỉ cần có văn bản đồng ý chuyển nhượng được công chứng hoặc chứng thực để người đứng tên trên Giấy chứng thực hoặc người được ủy quyền thỏa thuận chuyển nhượng với bên mua.

3.2. Có yêu cầu tất cả thành viên trong hộ gia đình ký vào văn bản đồng ý bán đất hay không?

Mặc dù pháp luật về đất đai quy định rõ khi chuyển nhượng đất của hộ gia đình phải có sự đồng ý bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất nhưng trên thực tế không phải thành viên nào trong hộ gia đình cũng cần phải ký tên vào văn bản đồng ý bán đất hộ gia đình này.

Theo quy định pháp luật thì một người trở thành thành viên hộ gia đình sử dụng đất khi thảo mãn đủ 03 điều kiện sau:

– Có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng

– Đang sống chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

– Có quyền sử dụng đất chung bằng những phương thức như cùng nhau đóng góp, tạo lập hoặc được tặng cho, thừa kế chung, …

tương tự, chỉ khi nào có đủ 03 điều kiện trên thì một thành viên trong hộ gia đình mới trở thành thành viên hộ gia đình sử dụng đất. Hay nói cách khác, chỉ những người thỏa mãn đủ 03 điều kiện trên thì mới có quyền đồng ý hoặc không đồng ý việc chuyển nhượng đất của hộ gia đình bằng cách ký hoặc không ký văn bản đồng ý bán đất.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về: Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và những điều cần biết về pháp lý? của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được trả lời. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được trả lời những vấn đề liên quan tới đất đai: trạng sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts