Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó thì chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là hệ thống phẩm chất, năng lực mà hiệu trưởng cần đạt được để lãnh đạo và quản trị nhà trường.

Theo Chương II Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT) quy định về tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông thì bao gồm 5 tiêu chuẩn bao gồm phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

1. Tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp

– Tiêu chí 1 về đạo đức nghề nghiệp :

+ Mức đạt : thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

+ Mức khá : chỉ đạo phát hiện, chỉnh đốn kịp thời những biểu hiện vi phạm đạo đức của thầy giáo, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo trong xây dựng những nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

+ Mức tốt : có tác động tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức thực hiện những hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.

– Tiêu chí 2 về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường :

+ Mức đạt : có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh;

+ Mức khá : lan tỏa tư tưởng đổi mới tới mọi thành viên trong nhà trường;

+ Mức tốt : có tác động tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

– Tiêu chí 3 về năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân :

+ Mức khá : đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng những phương thức, phương pháp và lựa chọn lựa nội dung học tập, bồi dưỡng, tăng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

2. Tiêu chuẩn về quản trị nhà trường

– Tiêu chí 4 về tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường :

+ Mức đạt : tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; chỉ đạo tổ chuyên môn và thầy giáo, nhân viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

+ Mức khá : đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn, thầy giáo, nhân viên;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

– Tiêu chí 5 về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường, tổ chức thực hiện dạy học và giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông;

+ Mức khá : đổi mới quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh hiệu quả, đảm bảo thầy giáo sử dụng những phương pháp dạy học, giáo dục thích hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, thị hiếu và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được tăng;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

– Tiêu chí 6 về quản trị nhân sự nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm, chủ động đề xuất tuyển dụng nhân sự theo quy định, sử dụng thầy giáo, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Mức khá : sử dụng thầy giáo, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ phản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường.

– Tiêu chí 7 về quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện những quy định cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường; thực hiện phân công, phối hợp giữa những tổ chuyên môn. tổ văn phòng và những phòng ban khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

+ Mức khá : sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho những phòng ban, tư nhân trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ;

+ Mức tốt : tin học hóa những hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

– Tiêu chí 8 về quản trị tài chính nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế tiêu pha nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính, rà soát tài chính, công khai tài chính của nhà trường theo quy định;

+ Mức khá : sử dụng hiệu quả những nguồn tài chính nhằm tăng chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường;

+ Mức tốt : huy động những nguồn tài chính hợp pháp theo quy định nhằm tăng chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường.

– Tiêu chí 9 về quản trị hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về quản trị hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường, tổ chức lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa hạ tầng, thiết bị dạy học theo quy định.

+ Mức khá : khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh nhằm tăng chất lượng giáo dục toàn diện của trường;

+ Mức tốt : huy động nguồn lực để tăng cường hạ tầng, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh nhằm tăng chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

– Tiêu chí 10 về quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định;

+ Mức khá : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà trường;

+ Mức tốt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chất lượng vững bền, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường.

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

3. Tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục 

– Tiêu chuẩn 11 về xây dựng văn hóa nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường theo quy định

+ Mức khá : xây dựng được những tiêu biểu tiên tiến về thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa xử sự, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa nhà trường.

– Tiêu chuẩn 12 về thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định

+ Mức khá : khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường.

– Tiêu chuẩn 13 về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

+ Mức khá : khuyến khích những thành viên tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định của nhà trường 

+ Mức tốt : tạo lập được mô phỏng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

4. Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

– Tiêu chuẩn 14 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

+ Mức đạt : tổ chức cung ứng thông tin về chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường, công khai, sáng tỏ những thông tin về kết quả thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

+ Mức tốt : khắc phục kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

– Tiêu chí 15 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

+ Mức đạt : tổ chức cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

+ Mức tốt : khắc phục kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan

– Tiêu chí 16 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển

+ Mức đạt : tổ chức cung ứng đầy đủ và kịp thời thông tin về thực trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định

+ Mức tốt : sử dụng đúng mục đích, công khai, sáng tỏ, hiệu quả những nguồn lực để phát triển, khắc phục kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ và những bên liên quan.

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

5. Tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

– Tiêu chí 17 về sử dụng ngoại ngữ

+ Mức đạt : giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh)

+ Mức khá : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên Tiếng Anh) 

+ Mức tốt : sử dụng ngoại ngữ thạo (ưu tiên tiếng Anh). tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ

– Tiêu chí 18 về ứng dụng công nghệ thông tin

+ Mức đạt : sử dụng được một số dụng cụ công nghệ thông tin thông dụng

+ Mức khá : sử dụng được những phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường.

Trên đây là bài tìm hiểu về những minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng mới nhất năm 2023 của Luật Minh Khuê. trường hợp quý khách có bất cứ uẩn khúc nào về pháp luật vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ khắc phục một cách nhanh, hiệu quả nhất. Luật Minh Khuê xin thực lòng cảm ơn ! 

 

Bạn đang xem bài: Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng chuẩn nhất 2023

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts