NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn học sinh viết phương trình phản ứng Gly tác dụng với dung dịch NaOH, sản phẩm thu được sau phản ứng là muối và nước. Mời những bạn tham khảo nội dung tài liệu dưới đây.

1. Phương trình Glyxin tác dụng với NaOH

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

Gly phản ứng với bazo mạnh sinh ra muối và nước do có nhóm -COOH trong phân tử).

Bạn đang xem bài: NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

2. Điều kiện phản ứng Gly tác dụng NaOH 

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. trị giá của m là

A. 38,8 gam

B. 28,0 gam

C. 26,8 gam

D. 24,6 gam

Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra

NH2CH2COOH + NaOH→ NH2CH2COONa + H2O

0,4 mol → 0,4 mol

=> mNH2CH2COONa = 38,8g

Câu 2. Cho 0,1 mol glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. trị giá của m là

A. 11,3.

B. 9,7.

C. 11,1.

D. 9,5.

Đáp án B

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

0,1 → 0,1 (mol)

m muối = 0,1. 97 = 9,7 (g)

Câu 3. Cho những sơ đồ phản ứng:

Glyxin X  Y ) (1)

Glyxin Z T  (2)

Y và T tuần tự là

A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.

B. H2NCH2COONa và ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.

D. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.

Đáp án C

*Sơ đồ (1):

H2NCH2COOH H2NCH2COONa (X) ClH3NCH2COOH (Y)

Phương trình hóa học

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

H2NCH2COONa + HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl

*Sơ đồ (2):

H2NCH2COOH  ClH3NCH2COOH (Z) H2NCH2COONa (T)

Phương trình hóa học

H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

ClH3NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O + NaCl

Câu 4. Xét sơ đồ chuyển hóa: Glyxin + HCl → X; X + NaOH → Y. Y là chất nào sau đây?

A. ClH3NCH2COONa.

B. H2NCH2COONa.

C. ClH3NCH2COOH.

D. H2NCH2COOH.

Đáp án B

X là H2N-CH2-COONa, Y là ClH3N-CH2-COOH

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, những amino axit đều là chất lỏng.

B. Axit glutamic là thành phần chính của mì chính,

C. Amino axit thuộc loại họp chất hữu cơ tạp chức.

D. những amino axit thiên nhiên hầu hết là những p-amino axit.

Câu 6. Cho 0,15 mol axit Glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính số mol NaOH

A.  0,65 mol

B. 0,3 mol

C. 0,4 mol

D. 0,45 mol

Đáp án A

Coi hỗn hợp phản ứng với NaOH gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,35mol 0,35 mol

H2N-C3H5-(COOH)2 + 2NaOH → H2N-C3H5(COONa)2 + 2H2O

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

………………………

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã gửi tới độc giả NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O. những bạn có thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button