Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mệnh 1930

Phong trào cách mệnh 1930- 1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và người lao động quốc tế. Nội dung nào phản ánh đúng ý nghĩa của phòng trào cách mệnh 11930- 1931.

1. Phong trào cách mệnh 1930- 1931

Từ tháng 2 tới tháng 4 – 1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của người lao động và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống : người lao động đòi tăng lương, giảm giờ làm ; nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế …; không những thế, cũng xuất hiện những khẩu hiệu đính trị như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến !”, “Thả tù chính trị” .

Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của phong trào cách mệnh. Lần trước tiên người lao động VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình kết đoàn cách mệnh với nhân dân lao động toàn cầu

Bạn đang xem bài: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mệnh 1930

Trong Tháng 5, 6, 7, 8, liên tục nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của người lao động, nông dân và những tầng lớp lao động khác trên phạm vi cả nước.

Sáng tháng 9 – 1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân (có vũ trang tự vệ) với hàng nghìn người tham gia kéo tới huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu, giảm thuế. những cuộc đấu tranh này được người lao động ở Vinh – Bến Thuỷ hưởng ứng. Cụ thể vào 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An), với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. tới sắp Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km. Pháp đàn áp man di: cho tàu bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.

Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Nhiều lí trưởng, chánh tổng bỏ trốn. Trong tình hình đó, nhiều cấp uỷ Đảng ở thôn, xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”.

2. Xô viết Ngệ – Tỉnh đỉnh cao phong trào cách mệnh 1930- 1931

Tại Nghệ An, Xô viết ra đời từ tháng 9 – 1930 ở những xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, một phần huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Diển Châu, ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở những xã thuộc huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khc vào cuối năm 1930 – đầu năm 1931. những xô viết đã thực hiện quyền làm chủ của quấn chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

Về chính trị, quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong những đoàn thể cách mệnh, tự do họp hành. những đội tự vệ đỏ và toà án nhân dân được thành lập.

Vê kinh tế, thi hành những giải pháp như : chia ruộng nương công cho nông dân nghèo ; huỷ bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối ; xoá nợ cho người nghèo ; tu sửa cầu cống, đường giao thông ; lập những tổ chức để nông dân trợ giúp nhau sản xuất.

Về vân hoá – xã hội, chính quyền cách mệnh mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho những tầng lớp nhân dán ; những tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc,… bị xoá bỏ. Trật tự trị an được giữ vững ; ý thức kết đoàn, trợ giúp nhau được xây dựng.

Từ tháng 9 trở đi, sau hai cuộc biểu tình lớn của nông dân hai huyện Nam Đàn, Thanh Chương, cao trào cách mệnh ở Nghệ – Tĩnh chuyển biến vượt ra ngoài dự kiến của những cấp bộ Đảng. Bằng những cuộc biểu tình có vũ khí thô sơ và có những đội tự vệ đỏ hỗ trợ, nông dân những huyện Nam Đàn, Thanh Chương và nhiều huyện trong hai tỉnh dồn dập tiến công vào chính quyền thực dân, phong kiến từ huyện tới xã, trước bão táp cách mệnh của quần chúng hệ thống chính quyền của thực dân, phong kiến ở Nghệ – Tĩnh bị rối loạn.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 1930, Khâm sứ Trung Kỳ và tiều đình Huế đã phải thay tới ba tổng đốc ở Nghệ An và hai tuần vũ ở Hà Tĩnh. Bộ máy chính quyền cơ sở hết sức rối ren. Tại Thanh Chương, tri huyện, nha lại không dám trở lại làm việc. Chính quyền huyện Nam Đàn bị tê liệt. Tri huyện Nghi Lộc và đội lệ Hưng Nguyên bị làm thịt. Tri huyện và nha lại những huyện khác mất ý thức. lính tráng những đồn không dám hoạt động, một số ngả theo cách mệnh. Chính quyền địch ở nhiều làng đã bị tê liệt hoặc tan rã.

Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mệnh 1930 – 1931. Tuy chỉ tồn tại được 4-5 tháng, nhưng đó là nguồn động viên mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong cả nước. Trước tác động của phong trào, thực dân Pháp tập trung lực lượng tiến hành khủng bố man di. Chúng điều động lính tráng dóng nhiều đồn bốt ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với việc cho lính tráng đi càn quét, bắn làm thịt nhân dân, đốt phá, triệt phá làng mạc, chúng còn sử dụng nhiều thủ doạn chia rẽ, dụ dỗ, mua chuộc. Vì vậy, nhiều cơ quan lãnh dạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên, những người yêu nước bị bắt, tù đày hoặc bị sát hại.

Cuối năm 1930, cuộc đấu tranh giữa ta và địch vẫn diễn ra gay go khốc liệt. Trong những tháng đầu năm 1931, phong trào cách mệnh gặp nhiều vấn đề và tổn thất nặng vì nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng ở Nghệ – Tĩnh bị địch bắt. Phong trào đấu tranh của quần chúng dần dần lắng xuống; những Xôviết tuần tự bị giải thể trong tháng 6-1931. Cuối năm 1931, một số cuộc mít tinh và biểu tình nhỏ của quần chúng còn nổ ra ở một số xã; việc rải truyền đơn và treo cờ đỏ còn kéo dài tới năm 1932. Một số cán bộ và đảng viên còn lại vẫn kiên trì hoạt động gây nhân mối trong quần chúng.

3. Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử

Bài học kinh nghiệm:

– Bài học về công việc tư tưởng: Đảng đã giáo dục tập hợp được một lực lượng cách mệnh đông đảo của quần chúng, nhất là quần chúng công nông đứng lên làm cách mệnh phóng thích dân tộc và phóng thích giai cấp.

– Bài học về xây dựng liên minh công nông: Qua phong trào khối liên minh công nông được hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông kết đoàn với những tầng lớp nhân dân khác.

– Bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mệnh.

– Bài học về xây dựng chính quyền nhân dân, một phương thức chính quyền kiểu mới.

– Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Ý nghĩa lịch sử: 

– Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp người lao động đối với cách mệnh những nước Đông Dương.

– Khối liên minh công – nông hình thành.

– Là cuộc tập dượt trước tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

– Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và người lao động quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

4. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử phong trào cách mạng1930- 1931. 

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp người lao động

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

C. Khẳng định đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án: D

Nội dung phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mệnh 1930 -1931 ở Việt Nam là mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc kỉ nguyên độc lập, tự do, đây là ý nghĩa của thắng lợi cách mệnh tháng Tám 1945.

5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mệnh 1930 – 1931 

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp người lao động

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

C. Khẳng định đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án D.Phong trào cách mệnh 1930 -1931 ở Việt Nam đã mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do là nói về cách mệnh tháng Tám thành công.

Trên đây là toàn bộ những nội dung thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới phong trào cách mệnh 1930- 1931, mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung ứng đã tạo điều kiện cho những bạn có thể hiểu hơn về phòng trào cách mệnh 1930- 1931. nếu như có phản ánh về bài viết của chúng tôi những bạn có thể gọi về tổng đài19006162 để góp ý. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts