thắc mắc trắc nghiệm Luật trẻ em 2023 mới nhất có đáp án

Trẻ em như búp trên canh, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Đây là câu nói mà người nào trong đời cũng từng nghe ít nhất một lần. Trẻ em là tương lai của quốc gia, vậy nên nhà nước đã ban hành Luật để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Khái quát về Luật Trẻ em

Ngày 5-4-2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Trẻ em 2016 thay thế Luật Bảo vệ, săn sóc và giáo dục trẻ em 2004. Theo đó, Luật Trẻ em năm 2016 gồm 7 chương với 106 điều. Luật đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho công việc bảo vệ, săn sóc và giáo dục trẻ em, xúc tiến việc thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền cơ bản của trẻ em mà Việt Nam là một trong những quốc gia phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của liên hợp quốc.

Luật trẻ em là văn bản pháp luật được ban hành nhằm quy định về quyền, trách nhiệm của trẻ em; nguyên tắc, giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, tư nhân trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm trẻ em.

Bạn đang xem bài: thắc mắc trắc nghiệm Luật trẻ em 2023 mới nhất có đáp án

Việt Nam là nước trước tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên toàn cầu phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em, vào ngày 20/2/1990. Vào ngày 5-4-2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Trẻ em 2016 thay thế Luật Bảo vệ, săn sóc và giáo dục trẻ em 2004. Theo đó, Luật Trẻ em năm 2016 gồm 7 chương với 106 điều. Luật đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho công việc bảo vệ, săn sóc và giáo dục trẻ em, xúc tiến việc thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền cơ bản của trẻ em mà Việt Nam là một trong những quốc gia phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của liên hợp quốc. Luật trẻ em đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ săn sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Công ước Quyền trẻ em và thích hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển của trẻ em trong giai đoạn ngày nay. Được đổi tên từ Luật Bảo vệ, săn sóc và giáo dục trẻ em, Luật Trẻ em phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của Luật. Tên gọi mới này vừa ngắn gọn vừa phản ảnh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi điều chỉnh của luật về đối tượng đặc thù là trẻ em.

2. thắc mắc trắc nghiệm Luật Trẻ em và đáp án

Câu 1: Theo Luật trẻ em, độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em?

A. Dưới 18 tuổi

B. Dưới 16 tuổi

C. Dưới 14 tuổi

D. Dưới 15 tuổi

(Đáp án: B. Theo Điều 1: Trẻ em; Chương I- Những quy định chung)

Câu 2: Thế nào là bảo vệ trẻ em?

A. Là việc thực hiện những giải pháp thích hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.

B. Là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm hại trẻ em.

C. Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Cả 3 ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 1, Điều 4, Chương I- Những quy định chung. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện những giải pháp thích hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm hại trẻ em; Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 3: Theo Luật trẻ em, “phát triển toàn diện trẻ em” được hiểu thế nào?

A. Thể chất, Trí tuệ, ý thức, đạo đức

B. Mối quan hệ xã hội của trẻ em

C. Cả 2 ý trên

(Đáp án: C. Theo khoản 2, Điều 4, chương I- Những quy định chung. Phát triển toàn diện trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, ý thức, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em)

Câu 4: Theo Luật trẻ em, “săn sóc thay thế” được hiểu thế nào?

A. Là việc tổ chức, gia đình, tư nhân nhận trẻ em về săn sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ

B. Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ

C. Trẻ em bị tác động bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em

D. Tất cả những ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 3, Điều 4, Chương I- Những quy định chung. săn sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, tư nhân nhận trẻ em về săn sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; Trẻ em bị tác động bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.)

Câu 5: Người săn sóc trẻ em là người thế nào?

A. Là người đảm nhận nhiệm vụ săn sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em

B. người thụ hưởng săn sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, săn sóc, bảo vệ trẻ em.

C. Cả 2 ý trên.

(Đáp án: C. Theo khoản 4, Điều 1, Chương I- Những quy định chung. Người săn sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ săn sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người thụ hưởng săn sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, săn sóc, bảo vệ trẻ em)

Câu 6: Hành vi nào sau đây được coi là xâm hại trẻ em?

A. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, phẩm giá của trẻ em dưới những phương thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi bỏ mặc trẻ em và những phương thức gây tổn hại khác.

B. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý.

C. Là hành vi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán.

D. Là những hành vi gây tổn thương.

(Đáp án: A. Theo khoản 5, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 7: Bạo lực trẻ em được hiểu là hành vi hành tội, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng nhục, xúc phạm danh dự, phẩm giá; cô lập, xua đuổi và những hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, ý thức của trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo khoản 6, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 8: Theo Luật Trẻ em, “bóc lột trẻ em” là hành vi nào?

A. Bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động

B. Trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em

C. Cho, nhận hoặc phân phối trẻ em để hoạt động mại dâm và những hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

D. Cả 3 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 7, Điều 1, Chương I- Những quy định chung. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc phân phối trẻ em để hoạt động mại dâm và những hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.)

Câu 9: Theo Luật Trẻ em, thế nào là xâm hại tình dục trẻ em?

A. Là việc sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, ép buộc, thu hút, dụ dỗ trẻ em tham gia vào những hành vi liên quan tới tình dục.

B. Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao hợp, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi phương thức.

C. Ý kiến khác

D. Ý A và B

(Đáp án: D. Theo khoản 8, Điều 1, Chương I- Những quy định chung. Xâm hại tình dục trẻ em là việc sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, ép buộc, thu hút, dụ dỗ trẻ em tham gia vào những hành vi liên quan tới tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao hợp, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi phương thức)

Câu 10: Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người săn sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc săn sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A. Theo khoản 9, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 11: Trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được săn sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Là trẻ em?

A. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

B. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

C. Trẻ em khuyết tật

D. Trẻ em hòa nhập cộng đồng

(Đáp án: A. Theo khoản 10, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 12: Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của những cơ quan, tổ chức, tư nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và khắc phục những ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

(Đáp án: A theo khoản 11, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 13: Theo Luật trẻ em, tháng nào được quy định là tháng hành động vì trẻ em?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

(Đáp án: C. Theo khoản 1, Điều 11, Chương I- Những quy định chung)

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề thắc mắc trắc nghiệm Luật Trẻ em 2023 có đáp án mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi tới 18 tuổi có phạm tội không của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts