Tổ chức cách mệnh nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?

Tìm hiểu về tổ chức cách mệnh là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho mỗi đảng viên đang đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi công dân Việt Nam được hiểu rõ hơn về chính Đảng của nhà nước ta ngày nay. Vậy tổ chức cách mệnh nào là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây

1. Một vài nét về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản được hiểu là chính đảng của giai cấp người lao động, mang bản tính xây dựng phong trào, là đội tiên phong, tham vấn tranh đấu, lãnh đạo của giai cấp người lao động. Đảng Cộng sản bao gồm những phòng ban tiên tiến của giai cấp người lao động và những tầng lớp nhân dân lao động, là những tư nhân có tư tưởng, có năng ực để tham gia lãnh đạo.

Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ toạ Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Sau thành công của cách mệnh tháng 8 năm 1945 đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mệnh Việt Nam đã giành được rất nhiều thắng lợi vô cùng vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc.

Bạn đang xem bài: Tổ chức cách mệnh nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 – 2 – 1930, đó là kết quả của sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất ước, thích hợp với xu thế phát triển của thời đại. Ngay từ khi vừa mói ra đời, với đường lối cách mệnh cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, kết đoàn chung quanh mình tất cả những giai cấp, những tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mệnh to lớn và rộng khắp, đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp phóng thích dân tộc.

Qua 15 năm lãnh đạo cách mệnh (1930-1945), trải qua những cuộc đấu tranh gian khổ, khó khăn, với ba phong trào cách mệnh lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945), khi thời cơ tới Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1975 tới năm 1985, cách mệnh Việt Nam đã vượt qua nhiều vấn đề, gia khổ thu được rất nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thiện thống nhất quốc gia về mọi mặt, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc của tổ quốc, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương do chiến tranh để lại, bước đầu ổn định sản xuất, tăng chất lượng đời sống nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo cách mệnh, Đảng không ngừng trưởng thành và xây dựng nên những truyền thống quý báu, thể hiện bản tính tốt đẹp của Đảng. Cụ thể:

 – Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mệnh.

– ý thức độc lập, tự chủ và sáng tạo.

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. – Trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.

– Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

– Giữ gìn kết đoàn nội bộ, kết đoàn quốc tế…

Những truyền thống quý báu của Đảng là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp người lao động Việt Nam và giai cấp người lao động quốc tế, là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu không mỏi mệt của những thế hệ đảng viên của Đảng. Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc, thể hiện ý thức cách mệnh triệt để, trình độ trí tuệ ngày càng được tăng của Đảng ta.

2. Một vài nét về Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên

Tháng 6/1924 Đại hội V của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (chủ toạ Hồ Chí Minh) được Quốc tế Cộng sản chỉ định vào Ban Chấp hành những người Cộng sản Châu Á phụ trách Bộ phương Đông và đặc trách Cục phương Nam. Khi tham gia Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV tại Mátxcơva (Liên Xô) vào tháng 7/1924, Người đã chủ trì soạn thảo và trình bày tại Đại hội “Luận cương về thanh niên thuộc địa”, trong đó nêu lên yêu cầu cấp bách phải tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên cách mệnh và hình thành những đoàn thể thanh niên, xây dựng những tổ chức thanh niên cộng sản ở thuộc địa.

Ngay sau đó, Quốc tế Cộng sản đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc) công việc, nhằm xúc tiến mọi điều kiện để xây dựng một tổ chức cộng sản ở Đông Dương và trợ giúp những đại biểu cách mệnh ở những nước Đông Nam Á. Tháng 2/1925, Người mở lớp học chính trị trước tiên tại Trung Quốc và chọn lựa những thanh niên tích cực nhất để lập ra nhóm bí mật là Cộng sản Đoàn làm hạt nhân cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam.

Tháng 6/1925, chủ toạ Hồ Chí Minh lập ra tổ chức Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên với nòng cốt là Cộng sản Đoàn. Việc Cộng sản Đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên cho thấy đây là một tổ chức chính trị theo thiên hướng vô sản và là bước quá độ chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau. do vậy, Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên đã công bố Chương trình và Điều lệ, nói rõ mục đích làm cách mệnh dân tộc để giành lấy độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc còn ra báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam. 

3. Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổ chức được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là Hội Việt Nam cách mệnh Thanh Niên, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới, thời kỳ quá độ đi lê chủ nghĩa xã hội, thời ký đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam kỳ của Hội Việt Nam cách mệnh Thanh Niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào tháng 11 năm 1929. Sau đó Tân Việt cách mệnh Đảng đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung kỳ vào ngày 01 tháng 01 năm 1930. Do quá quá nhiều tổ chức cộng sản nên có sự phân tán về lực lượng, không thống nhất về hành động cũng như tư tưởng, cần thiết phải kết thúc tình trạng này nên Hội nghị thống nhất những tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp ở bán đảo Cửu Long (Hồng Kông – Trung Quốc) dưới dự lãnh đạo của chủ toạ Hồ Chí Minh thay mặt cho Quốc tế Cộng sản từ ngay 06 tháng 01 năm 1930 tới ngày 07 tháng 02 năm 1930

Trong tại Hội nghị thành lập Đảng, chủ toạ Hồ Chí Minh đã đề ra ý kiến bỏ mọi thành kiến xung đột cũ để thống nhất những nhóm cộng sản Đông Dương, thống nhất những tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua những văn kiện: Chánh cương vắn tắt. Sách lược vắn tắt. Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi tới người lao động, nông dân, quân lính, thanh niên, học sinh và đồng bào đàn bi áp bức, bóc lột

Nói tóm lại, Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên ra đời (6/1925) sau đó là phong trào “Vô sản hóa” vào những năm 1928 – 1929 của hội viên Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên đã dẫn tới sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở quốc gia ta: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (8/1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9/1929). Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó đã ra đời vào ngày 3/2/1930 từ sự thống nhất ba tổ chức cộng sản này.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề tổ chức cách mệnh nào dưới đây được coi là tiền than của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì và nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button