Tôn giáo là gì? – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, phản ánh hư ảo thực tế xã hội bằng những lực lượng siêu tự nhiên, về phương thức biểu hiện, tôn giáo bao gồm hệ thống những quan niệm tôn giáo (giáo lí), những quy định về phương thức lễ thức (giáo luật) và những hạ tầng để thực hiện những nghi lễ tôn giáo. Mời những bạn theo dõi bài viết sau đây để biết Tôn giáo là gì? và những thông tin khác liên quan tới tôn giáo.

Tôn giáo là gì?

Khái niệm tôn giáo là một cụm từ không còn xa lạ với nhiều người khi vấn đề tôn giáo đang được phổ biến tại nước ta từ xưa tới nay. Tôn giáo theo quy định được hiểu là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động giáo lý, giáo luật, lễ thức và tổ chức.

Bạn đang xem bài: Tôn giáo là gì? – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

tongiao1

Khái niệm tôn giáo là một vấn đề được giới nghiên cứu về tôn giáo tranh biện rất nhiều. Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về tôn giáo, những nhà thần học nghĩ rằng “Tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và con người”. Một số nhà tâm lý học lại nghĩ rằng “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi tư nhân trong nỗi đơn chiếc của mình, tôn giáo là sự đơn chiếc, nếu như anh chưa từng đơn chiếc thì anh chưa bao giờ có tôn giáo”.

Khái niệm mang khía cạnh thực chất xã hội của tôn giáo của C.Mác: “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của toàn cầu không có trái tim, nó là ý thức của trật tự không có ý thức”. Khái niệm mang khía cạnh nguồn gốc của tôn giáo của Ph.Ăngghen: “Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những lực lượng bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày…”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật tôn giáo, tôn giáo năm 2016: Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ thức và tổ chức.

Một số khái niệm liên quan:

 • Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận.
 • Nhà tu hành là tín đồ xuống tóc, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.
 • Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức.
 • tôn giáo là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ thức gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về ý thức cho tư nhân và cộng đồng.
 • Hoạt động tôn giáo là hoạt động thờ cúng tổ tiên, những biểu tượng linh thiêng; tưởng vọng và tôn vinh người có công với quốc gia, với cộng đồng; những lễ thức dân gian tiêu biểu cho những trị giá lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
 • Lễ hội tôn giáo là hoạt động tôn giáo tập thể được tổ chức theo lễ thức truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu ý thức của cộng đồng.
 • Cơ sở tôn giáo là nơi thực hiện hoạt động tôn giáo của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng tộc và những cơ sở tương tự khác.

Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh:

Tôn giáo Religion
tôn giáo Beliefs
Nhà tu hành Monk
Lễ hội tôn giáo Festival of beliefs

Tính chất của tôn giáo là gì?

Phap nhan ton giao la gi scaled 1

Từ khái niệm tôn giáo là gì, có thể đưa ra những tính chất cơ bản của tôn giáo như sau:

– Tính lịch sử: Con người sáng tạo ra tôn giáo và tôn giáo xuất hiện khi khả năng tư duy trừu tượng của con người đạt tới mức độ nhất định. Trong từng giai đoạn của lịch sử, tôn giáo có sự biến đổi cho thích hợp với kết cấu chính trị và xã hội của thời đại đó. Thời đại thay đổi, tôn giáo cũng có sự thay đổi, điều chỉnh theo. tới một giai đoạn lịch sử nhất định, khi con người thụ hưởng thức và làm chủ được thực chất những hiện tượng tự nhiên, xã hội và xây dựng được niềm tin cho mỗi con người thì tôn giáo sẽ không còn.

– Tính quần chúng: Tôn giáo là nơi sinh hoạt văn hóa, ý thức của một số phòng ban quần chúng nhân dân lao động. ngày nay số lượng tín đồ của những tôn giáo chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số toàn cầu (khoảng 1/3 tới 1/2 dân số toàn cầu chịu tác động của tôn giáo). Tôn giáo phản ánh khát vọng của những con người bị áp bức về một xã hội tự do, đồng đẳng, chưng ái, vì vậy, còn nhiều người ở trong những tầng lớp khác nhau của xã hội tin theo.

– Tính chính trị: Tính chính trị của tôn giáo chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia giai cấp, những giai cấp thống trị đã lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình. Trong nội bộ những tôn giáo, cuộc đấu tranh giữa những dòng, hệ, phái nhiều khi cũng mang tính chính trị. Trong những cuộc đấu tranh ý thức hệ, thì tôn giáo thường là một phòng ban của đấu tranh giai cấp.

những nội dung cơ bản của Luật tôn giáo tôn giáo

g

Thứ nhất, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo

 • Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để những tôn giáo đồng đẳng trước pháp luật.
 • Nhà nước tôn trọng, bảo vệ trị giá văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với quốc gia, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu ý thức của Nhân dân.
 • Nhà nước bảo hộ cơ sở tôn giáo, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo.

Thứ hai, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 • Tập hợp đồng bào theo tôn giáo, tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, tôn giáo xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về những vấn đề có liên quan tới tôn giáo, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo; phản biện xã hội đối với những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước có liên quan tới tôn giáo, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tôn giáo, tôn giáo, những tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.
 • Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.

Thứ ba, những hành vi bị nghiêm cấm

 • Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tôn giáo, tôn giáo.
 • Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tôn giáo, tôn giáo.
 • Xúc phạm tôn giáo, tôn giáo.
 • Hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo:

+ Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

+ Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mệnh, tài sản; xúc phạm danh dự, phẩm giá của người khác;

+ Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

+ Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tôn giáo, tôn giáo với người không theo tôn giáo, tôn giáo, giữa những người theo những tôn giáo, tôn giáo khác nhau.

 • Lợi dụng hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Thứ tư, quyền và nghĩa vụ tự do tính nghĩa, tôn giáo

Một, quyền tự do tôn giáo, tôn giáo của mọi người

 • Mọi người có quyền tự do tôn giáo, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
 • Mỗi người có quyền giãi bày niềm tin tôn giáo, tôn giáo; thực hành lễ thức tôn giáo, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
 • Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở tập huấn tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở tập huấn tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ thức tôn giáo, giảng đạo, truyền giáo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
 • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành quyết phạt tù; người đang chấp hành giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, giãi bày niềm tin tôn giáo, tôn giáo.
 • Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện những quyền quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật tôn giáo, tôn giáo.

Hai, nghĩa vụ của tổ chức, tư nhân trong thực hiện quyền tự do tôn giáo, tôn giáo

 • Tổ chức, tư nhân tham gia hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Chức sắc, chức việc, nhàtu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Thứ năm, hoạt động tôn giáo

Một, nguyên tắc tổ chức hoạt động tôn giáo

 • Hoạt động tôn giáo, lễ hội tôn giáo phải bảo đảm bảo tồn và phát huy những trị giá văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Việc tổ chứchoạt động tôn giáo, lễ hội tôn giáo phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập tủng, đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động có yếu tố nước ngoài

Một, điều kiện xác nhận tổ chức tôn giáo

Tổ chức đã được cấp chứng thực đăng ký hoạt động tôn giáo được xác nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

 • Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng thực đăng ký hoạt động tôn giáo;
 • Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tôn giáo, tôn giáo;
 • Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị kết tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
 • Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;
 • Có tài sản độc lập với tư nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Hai, linh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam

 • Người nước ngoài trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị tới Ủy bannhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung.
 • Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt;

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ chứng minh việc trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc hồ sơ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Thứ bày, hoạt động trong ngành nghề xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo

Một, hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm

Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, tôn giáo, đồ sử dụng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật.

Hai, hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo

Được tham gia những hoạt động giáo dục, tập huấn, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ bảy, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo

Một, nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo

 • Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.
 • Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo.
 • Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.
 • Nghiên cứu trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm mướn việc tôn giáo, tôn giáo.
 • Thanh tra, rà soát, khắc phục khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo.
 • Quan hệ quốc tế trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo.

Hai, trách nhiệm quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo

 • Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo trong phạm vi cả nước.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo.
 • Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo.Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Luật này.

Ba, xử lý vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo

 • Tổ chức, tư nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, phương thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ vận dụng những giải pháp xử lý hành chính trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo.

Video về Tôn giáo là gì?

Kết luận

Hy vọng bài viết trên đã giúp những bạn biết thế nào là tôn giáo, cùng với những thông tin khác liên quan tới tôn giáo. Cảm ơn những bạn đã theo dõi và đừng quen ghé vào trang web của trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung để theo dõi nhiều bài viết thú vị và hữu dụng khác nhé!

Tôn giáo là gì?

Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, phản ánh hư ảo thực tế xã hội bằng những lực lượng siêu tự nhiên, về phương thức biểu hiện, tôn giáo bao gồm hệ thống những quan niệm tôn giáo (giáo lí), những quy định về phương thức lễ thức (giáo luật) và những hạ tầng để thực hiện những nghi lễ tôn giáo. Mời những bạn theo dõi bài viết sau đây để biết Tôn giáo là gì? và những thông tin khác liên quan tới tôn giáo. Tôn giáo là gì? Khái niệm tôn giáo là một cụm từ không còn xa lạ với nhiều người khi vấn đề tôn giáo đang được phổ biến tại nước ta từ xưa tới nay. Tôn giáo theo quy định được hiểu là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động giáo lý, giáo luật, lễ thức và tổ chức. Đặc tính của tôn giáo – Tôn Giáo/Triết Học – THƯ VIỆN HOA SEN Khái niệm tôn giáo là một vấn đề được giới nghiên cứu về tôn giáo tranh biện rất nhiều. Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về tôn giáo, những nhà thần học nghĩ rằng “Tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và con người”. Một số nhà tâm lý học lại nghĩ rằng “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi tư nhân trong nỗi đơn chiếc của mình, tôn giáo là sự đơn chiếc, nếu như anh chưa từng đơn chiếc thì anh chưa bao giờ có tôn giáo”. Khái niệm mang khía cạnh thực chất xã hội của tôn giáo của C.Mác: “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của toàn cầu không có trái tim, nó là ý thức của trật tự không có ý thức”. Khái niệm mang khía cạnh nguồn gốc của tôn giáo của Ph.Ăngghen: “Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những lực lượng bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày…” Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật tôn giáo, tôn giáo năm 2016: Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ thức và tổ chức. Một số khái niệm liên quan: Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận. Nhà tu hành là tín đồ xuống tóc, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo. Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức. tôn giáo là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ thức gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về ý thức cho tư nhân và cộng đồng. Hoạt động tôn giáo là hoạt động thờ cúng tổ tiên, những biểu tượng linh thiêng; tưởng vọng và tôn vinh người có công với quốc gia, với cộng đồng; những lễ thức dân gian tiêu biểu cho những trị giá lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. Lễ hội tôn giáo là hoạt động tôn giáo tập thể được tổ chức theo lễ thức truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu ý thức của cộng đồng. Cơ sở tôn giáo là nơi thực hiện hoạt động tôn giáo của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng tộc và những cơ sở tương tự khác. Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh: Tôn giáo Religion tôn giáo Beliefs Nhà tu hành Monk Lễ hội tôn giáo Festival of beliefs Tính chất của tôn giáo là gì? Pháp nhân tôn giáo là gì? Từ khái niệm tôn giáo là gì, có thể đưa ra những tính chất cơ bản của tôn giáo như sau: – Tính lịch sử: Con người sáng tạo ra tôn giáo và tôn giáo xuất hiện khi khả năng tư duy trừu tượng của con người đạt tới mức độ nhất định. Trong từng giai đoạn của lịch sử, tôn giáo có sự biến đổi cho thích hợp với kết cấu chính trị và xã hội của thời đại đó. Thời đại thay đổi, tôn giáo cũng có sự thay đổi, điều chỉnh theo. tới một giai đoạn lịch sử nhất định, khi con người thụ hưởng thức và làm chủ được thực chất những hiện tượng tự nhiên, xã hội và xây dựng được niềm tin cho mỗi con người thì tôn giáo sẽ không còn. – Tính quần chúng: Tôn giáo là nơi sinh hoạt văn hóa, ý thức của một số phòng ban quần chúng nhân dân lao động. ngày nay số lượng tín đồ của những tôn giáo chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số toàn cầu (khoảng 1/3 tới 1/2 dân số toàn cầu chịu tác động của tôn giáo). Tôn giáo phản ánh khát vọng của những con người bị áp bức về một xã hội tự do, đồng đẳng, chưng ái, vì vậy, còn nhiều người ở trong những tầng lớp khác nhau của xã hội tin theo. – Tính chính trị: Tính chính trị của tôn giáo chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia giai cấp, những giai cấp thống trị đã lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình. Trong nội bộ những tôn giáo, cuộc đấu tranh giữa những dòng, hệ, phái nhiều khi cũng mang tính chính trị. Trong những cuộc đấu tranh ý thức hệ, thì tôn giáo thường là một phòng ban của đấu tranh giai cấp. những nội dung cơ bản của Luật tôn giáo tôn giáo Luật tôn giáo, tôn giáo năm 2016 Thứ nhất, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để những tôn giáo đồng đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ trị giá văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với quốc gia, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu ý thức của Nhân dân. Nhà nước bảo hộ cơ sở tôn giáo, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo. Thứ hai, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tập hợp đồng bào theo tôn giáo, tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, tôn giáo xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về những vấn đề có liên quan tới tôn giáo, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo; phản biện xã hội đối với những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước có liên quan tới tôn giáo, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tôn giáo, tôn giáo, những tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Thứ ba, những hành vi bị nghiêm cấm Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tôn giáo, tôn giáo. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tôn giáo, tôn giáo. Xúc phạm tôn giáo, tôn giáo. Hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo: + Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; + Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mệnh, tài sản; xúc phạm danh dự, phẩm giá của người khác; + Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; + Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tôn giáo, tôn giáo với người không theo tôn giáo, tôn giáo, giữa những người theo những tôn giáo, tôn giáo khác nhau. Lợi dụng hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Thứ tư, quyền và nghĩa vụ tự do tính nghĩa, tôn giáo Một, quyền tự do tôn giáo, tôn giáo của mọi người Mọi người có quyền tự do tôn giáo, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mỗi người có quyền giãi bày niềm tin tôn giáo, tôn giáo; thực hành lễ thức tôn giáo, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở tập huấn tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở tập huấn tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ thức tôn giáo, giảng đạo, truyền giáo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành quyết phạt tù; người đang chấp hành giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, giãi bày niềm tin tôn giáo, tôn giáo. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện những quyền quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật tôn giáo, tôn giáo. Hai, nghĩa vụ của tổ chức, tư nhân trong thực hiện quyền tự do tôn giáo, tôn giáo Tổ chức, tư nhân tham gia hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chức sắc, chức việc, nhàtu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Thứ năm, hoạt động tôn giáo Một, nguyên tắc tổ chức hoạt động tôn giáo Hoạt động tôn giáo, lễ hội tôn giáo phải bảo đảm bảo tồn và phát huy những trị giá văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc tổ chứchoạt động tôn giáo, lễ hội tôn giáo phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Thứ sáu, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập tủng, đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động có yếu tố nước ngoài Một, điều kiện xác nhận tổ chức tôn giáo Tổ chức đã được cấp chứng thực đăng ký hoạt động tôn giáo được xác nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây: Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng thực đăng ký hoạt động tôn giáo; Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tôn giáo, tôn giáo; Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị kết tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; Có tài sản độc lập với tư nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Hai, linh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam Người nước ngoài trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị tới Ủy bannhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hồ sơ đề nghị gồm: + Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt; + Bản sao có chứng thực hồ sơ chứng minh việc trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; + Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc hồ sơ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Thứ bày, hoạt động trong ngành nghề xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo Một, hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, tôn giáo, đồ sử dụng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật. Hai, hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo Được tham gia những hoạt động giáo dục, tập huấn, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Thứ bảy, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo Một, nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Nghiên cứu trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm mướn việc tôn giáo, tôn giáo. Thanh tra, rà soát, khắc phục khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo. Quan hệ quốc tế trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo. Hai, trách nhiệm quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo trong phạm vi cả nước. Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn giáo.Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Luật này. Ba, xử lý vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo Tổ chức, tư nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo, tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, phương thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ vận dụng những giải pháp xử lý hành chính trong ngành nghề tôn giáo, tôn giáo. Video về Tôn giáo là gì? Kết luận Hy vọng bài viết trên đã giúp những bạn biết thế nào là tôn giáo, cùng với những thông tin khác liên quan tới tôn giáo. Cảm ơn những bạn đã theo dõi và đừng quen ghé vào trang web của trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung để theo dõi nhiều bài viết thú vị và hữu dụng khác nhé!

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts