Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Câu 1. Dòng nào diễn đạt đúng về vai trò của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt, một dân tộc trong 54 dân tộc trên quốc gia Việt Nam.

B. Tiếng Việt được những dân tộc anh em sử dụng như tiếng nói chung trong giao tiếp xã hội.

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

C. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt – dân tộc đa số trong 54 dân tộc của Việt Nam.

D. Tiếng Việt có lịch sử phát triển từ rất lâu đời gắn liền với nền văn minh lúa nước có nguồn gốc từ xa xưa.

Câu 2. Dòng nào không thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

A. những dân tộc giao tiếp với nhau đều sử dụng tiếng Việt.

B. những văn kiện của quốc gia đều công bố bằng tiếng Việt.

C. Nhà trường những cấp đều dạy bằng tiếng Việt.

D. Văn học nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp tục phát triển.

Câu 3. Dòng nào nêu đúng những nhóm tiếng nói cùng họ Nam Á với tiếng Việt?

A. Việt Mường, Môn – Khmer, Tày – Thái

B. Việt Mường, Môn – Khmer

C. Việt Mường, Mã Lai – Đa Đảo

D. Môn – Khmer, Mã Lai – Đa Đảo

Câu 4. Nhóm tiếng nói nào không cùng họ có mối quan hệ với tiếng Việt?

A. Mông – Dao

B. Mã Lai – Đa Đảo

C. Tày – Thái

D. Môn – Khmer

Câu 5. Trong thời kì phương Bắc đô hộ, tiếng Việt vay mượn từ tiếng nói nào nhiều nhất?

A. Tiếng Hán

B. Tiếng Thái

C. Tiếng Mã Lai

D. Tiếng Khmer

Câu 6. Nhận xét nào sau đây có thể làm câu chủ đề cho những câu còn lại?

A. Nhiều từ ngữ Hán đã chuyển đổi sắc thái tu từ khi sử dụng ở tiếng Việt.

B. Nhiều từ ngữ Hán được sử dụng như yếu tố tạo từ để tạo ra nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.

C. Chiều hướng chủ đạo của việc vay mượn tiếng Hán là Việt hóa.

D. Nhiều từ ngữ Hán được Việt hóa dưới phương thức sao phỏng, dịch nghĩa.

Câu 7. Tác phẩm văn học lớn trước tiên bằng chữ Nôm là tác phẩm nào?

A. Truyện Kiều

B. Chinh phụ ngâm (bản dịch)

C. Quốc âm thi tập

D. Thơ Hồ Xuân Hương

Câu 8. Trong thời kì Pháp thuộc, yếu tố nào tạo điều kiện cho tiếng Việt phát triển mạnh mẽ?

A. Tiếng Pháp

B. Tiếng Hán

C. Chữ Nôm

D. Chữ quốc ngữ

Câu 9. Sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc để lại dấu ấn rõ nhất ở ngành nào?

A. Nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến khoa học bằng tiếng Việt.

B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.

C. những văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.

D. Thơ văn tuyên truyền cách mệnh.

Câu 10. Câu nào khái quát được vai trò của tiếng Việt thời kì sau cách mệnh tháng Tám năm 1945 tới nay?

A. Trong thời kì này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.

B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường tất cả những cấp.

C. Tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong mọi ngành của đời sống.

D. Tiếng Việt được sử dụng trong tất cả những văn bản hành chính, ngoại giao.

đáp án Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 A Câu 10 C

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Khái quát lịch sử tiếng Việt giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts