Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu gồm 6 phần:

Bạn đang xem bài: Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

– Phần doanh nghiệp

– Phần đầu tư

– Phần doanh nghiệp tư nhân

– Phần hợp đồng

– Phần vỡ nợ

– Phần Tòa án

nghi vấn trắc nghiệm: Luật kinh tế – Phần doanh nghiệp

1. Có bao nhiêu lọai hình doanh nghiệp?
a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và những DNTN

2. Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
a.Cổ phần phổ thông, những lọai cổ phần ưu đãi
b.Cổ phần phổ thông, những lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
c.Cổ phần phổ thông, những lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
d.Cổ phần phổ thông, những lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng thực đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng thực đăng kí kinh doanh đó cho cơ thuế quan, thống kê:
a. 7 ngày
b. 15 ngày
c. 20 ngày
d. 30 ngày

4. Mỗi tư nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
a. 1 b. 2 c. 3 d. Tùy ý

5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành những lọai cổ phiếu:
a. Cty TNHH
b. Cty hợp danh
c. Cty cổ phần X
d. DNTN

6. Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi:
a. Đăng kí kinh doanh
b. Được cấp giấy chứng thực đăng kí kinh doanh
c. Khi nộp đơn xin thành lập Cty
d. a,b,c đều sai

7. Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV):
a. TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về những nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
b. TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
c. TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì được
d. Cả 3 câu trên đều đúng

8. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
a. Cty cổ phần
b. Cty hợp danh
c. DNTN
d. Cả 3 câu đều sai

9. Vốn điều lệ là gì?
a. Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh
b. Số vốn do những thành viên của doanh nghiệp góp vào
c. Số vốn do những thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và ghi được vào điều lệ doanh nghiệp
d. b và c đúng

10. Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở:
a. Nhà nước xác nhận sự tồn tại trong tương lai và phát triển của những loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự đồng đẳng trước pháp luật của những doanh nghiệp
b. xác nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DN
c. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa
d. Tất cả đều đúng

11. những quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:
a. Tự chủ KD,chủ động lựa lựa chọn ngành nghề, địa bàn, phương thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh
b. Lựa lựa chọn phương thức, phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn
c. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí phối hợp đồng
d. Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật

12. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:
a. Tự chủ quyết định những công việc kinh doanh
b. Chiếm hữu,sử dụng, định đoạt tài sản của DN
c. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động
d. Khiếu nại tố cáo theo qui định.

13. những hành vi nào là bị cấm đối với DN:
a. Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
b. Không đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho khách hàng
c. Kê khai không trung thực,không chuẩn xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh
d. Từ chối mọi yêu cầu cung ứng những nguồn lực không được pháp luật qui định

14. Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng thực đăng kí kinh doanh:
a. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh văn phòng
b. Thay đổi nội dung giấy chứng thực đăng kí kinh doanh
c. Giấy chứng thực đăng kí kinh doanh bị mất, rách, cháy hoặc tiêu hủy dưới những phương thức
d. b và c đúng

15. Điều lệ doanh nghiệp là:
a. Bảng cam kết về việc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luật
b. Bảng cam kết của tất cả những thành viên về việc thành lập tổ chức, quản lí và hoạt động của doanh nghiệp
c. Bảng cam kết giữa những thành viên của DN trong việc chia tỉ lệ lợi nhuận
d. Bảng cam kết đối với khách hàng

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts