Trao đổi khí ở phổi là quá trình?

Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế truất nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế truất nang. Hãy cùng tìm hiểu quá trình trao đổi khí trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Trao đổi khí ở phổi là quá trình gì?

Trao đổi khí ở phổi là quá trình trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế truất nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế truất nang, cụ thể khi nồng độ O2 trong không khí phế truất nang cao hơn trong máu mao quản nên O2 khuếch tán từ không khí phế truất nang vào máu và nồng độ CO2 trong máu mao quản cao hơn trong không khí phế truất nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế truất nang.

– những khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của những cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, tạo điều kiện cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

Bạn đang xem bài: Trao đổi khí ở phổi là quá trình?

–  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế truất nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế truất nang. Cụ thể:

+ Nồng độ O2 trong không khí phế truất nang cao hơn trong máu mao quản nên O2 khuếch tán từ không khí phế truất nang vào máu.

+ Nồng độ CO2 trong máu mao quản cao hơn trong không khí phế truất nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế truất nang.

– Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.

–  không những thế quá trình trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế truất bào được chuyển tới hồng huyết cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế truất bào, còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng huyết cầu -> tế bào ở những mô thân thể chuyển thành cacbonic -> mao quản.

2. bản tính của sự trao đổi khí ở phổi

Trao đổi khí ở phổi thực chất là sự hô hấp ngoài bởi vì:

– Hô hấp ngoài thể hiện:

+ Sự thông khí ở phổi (sự thở)

+ Trao đổi khí ở phổi: O2 khuếch tán từ phế truất nang vào máu để về tim,  O2 khuếch tán từ máu vào phế truất nang để đi ra đường dẫn khí

– Trao đổi khí ở phổi có đầy đủ những đặc điểm của hô hấp ngoài:

+ những khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của những cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, tạo điều kiện cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

+ Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế truất nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế truất nang. Cụ thể:

Nồng độ O2 trong không khí phế truất nang cao hơn trong máu mao quản nên O2 khuếch tán từ không khí phế truất nang vào máu.

Nồng độ CO2 trong máu mao quản cao hơn trong không khí phế truất nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế truất nang.

Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào của CO2 từ tế bào vào máu.

không những thế quá trình trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế truất bào đc chuyển tới hồng huyết cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế truất bào, còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng huyết cầu → tế bào ở những mô thân thể chuyển thành cacbonic → mao quản.

3. Bài tập về quá trình trao đổi khí ở phổi

3.1. Tóm tắt lý thuyết

Thông khí ở phổi:

– Không khí trong phổi cần thường xuyên thay đổi thì mới có đủ O2 cung ứng liên tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra nhịp nhàng tạo điều kiện cho phổi được thông khí.

– Cứ 1 lần hít vào và 1 lần thở ra được coi là một cử động hô hấp. Số cử động hô hấp trong 1 phút là nhịp hô hấp.

– Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ hoạt động của lồng ngực và những cơ hô hấp.

Trao đổi khí ở phổi và tế bào:

– Nhờ những thiết bị chuyên dụng, ngày nay người ta đã có thể đo được nhanh và chuẩn xác tỉ lệ % của những khí trong không khí hít vào và thở ra.

– những khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp.

3.2. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 70 sinh vật học lớp 8

Bài 1: (trang 70 SGK Sinh 8) Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở thân thể người.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

– Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của những cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, tạo điều kiện cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

– Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế truất nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế truất nang.

– Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào của CO2 từ tế bào vào máu.

Bài 2: (trang 70 SGK Sinh 8) Hô hấp ở thân thể người và thỏ có gì giống và khác nhau?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

So sánh sự hô hấp ở người và thỏ

 Giống nhau:

– Cũng gồm những giai đoạn thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

– Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp.

 Khác nhau:

–  Ở thỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về phía 2 bên.

–  Ở người, sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở cả về phía 2 bên.

Bài 3: (trang 70 SGK Sinh 8)

Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của thân thể tăng cao, hoạt động hô hấp của thân thể có thể biến đổi thế nào để phục vụ nhu cầu đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

– Khi lao động nặng hay chơi thể thao làm nhu cầu trao đổi khí của thân thể tăng cao, hoạt động hô hấp của thân thể có thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).

Bài 4: (trang 70 SGK Sinh 8)

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc thông thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giảng giải.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

– Nhận xét kết quả: học sinh tự làm.

– giảng giải: khi hoạt động, nhu cầu O2 của thân thể tăng, nên nhịp thở tăng để thỏa mãn nhu cầu O2 của thân thể.

4. Trao đổi khí ở phổi của động vật có vú và những loài lưỡng thê

4.1. Trao đổi khí ở phổi của động vật có vú

Bộ trao đổi khí ở động vật có vú được hình thành ra phổi, giống như trong hầu hết những động vật trên lục địa lớn hơn. Trao đổi khí xảy ra trong những túi chứa khí gọi là phế truất nang, nơi có màng rất mỏng (gọi là hàng rào máu – không khí) tách máu trong những mao quản phế truất nang (trong những bức tường của phế truất nang) từ không khí phế truất nang trong túi.

 

4.2. Trao đổi khí ở phổi của những loài lưỡng thê

Động vật lưỡng thê có ba phòng ban chính liên quan tới trao đổi khí: phổi, da, và mang, có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc trong một loạt những phối hợp khác nhau. Tầm quan trọng tương đối của những cấu trúc này khác nhau theo tuổi, môi trường và loài lưỡng thê.

Da của lưỡng thê và ấu trùng của chúng được tăng mạch máu, dẫn tới trao đổi khí tương đối hiệu quả khi da ẩm. Ấu trùng của động vật lưỡng thê, chẳng hạn như giai đoạn tiền biến thái Nòng nọc của ếch, cũng có mang bên ngoài. những mang được hấp thụ vào thân thể trong thời kỳ biến thái hoàn toàn, sau đó phổi sẽ tiếp nhận chức năng. Phổi thường đơn thuần hơn so với những động vật có xương sống khác sống trên đất, với ít nội tạng và những phế truất nang lớn hơn; tuy nhiên, những con cóc sống nhiều hơn trên mặt đất, có bề mặt túi phổi phình to hơn với phổi phát triển hơn.

Để tăng tỷ lệ trao đổi khí bằng cách khuếch tán, động vật lưỡng thê duy trì sự chênh lệch nồng độ trên bề mặt hô hấp bằng cách sử dụng một quá trình gọi là “bơm nước bằng mồm” (buccal pumping).Tầng dưới của mồm được vận chuyển theo cách “bơm”, có thể quan sát bằng mắt thường.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Trao đổi khí ở phổi là quá trình? mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts