Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai Dao động Điều hòa, phương pháp giản đồ FRE NEN và bài tập vận dụng

Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai Dao động Điều hòa, phương pháp giản đồ FRE NEN và bài tập vận dụng. Trong thực tế một vật thường chịu tác động của nhiều dao động, như màng tai của tai hay màng rung của micro thường xuyên nhận được được rất nhiều dao động gây ra bởi những sóng âm, vậy tổng hợp của những dao động này sẽ thế nào?

Nội dung bài viết này sẽ chỉ đề cấp tới việc tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và phương pháp giản đồ FRE NEN để tổng hợp 2 dao động cùng phương cùng tần số này. từ đó chúng ta sẽ vận dụng giải một số bài tập để hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem bài: Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai Dao động Điều hòa, phương pháp giản đồ FRE NEN và bài tập vận dụng

I. Vectơ quay

– Khi điểm M chuyển động tròn đều thì vectơ vị trí 15616209841ilttikkj5 1631312159 quay đều với cùng tốc độ góc ω. Khi ấy x=Acos(ωt+φ) là phương trình của hình chiếu của vectơ quay 15616209841ilttikkj5 1631312159 lên trục x.vector quayjpg156161984 1631312160– Dựa vào đó đưa ra cách biểu diễn phương trình của dao động điều hòa bằng một vectơ quay được vẽ tại thời điểm ban đầu như hình minh họa ở trên.

Vectơ quay có những đặc điểm sau đây:

– Có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox

– Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A;

– Hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (chọn lựa chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

II. Phương pháp giản đồ FRE-NEN

1. Đặt vấn đề

– Phương pháp giản đồ Fre-nen thường được sử dụng để tìm li độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng khác biên độ dao động (A1 ≠ A2) như sau:

 x1=A1cos(ωt+φ1)

 x2=A2cos(ωt+φ2)

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen tổng hợp 2 dao động điều hòa

– Vẽ hai vectơ quay  và 1561620989rkhctv8nis 1631312160, vẽ vectơ 15616209841ilttikkj5 1631312159 là tổng của hai vectơ  và 1561620989rkhctv8nis 1631312160 như hình sau:

x= A1cos(ωt+φ1)

x= A2cos(ωt+φ2)

⇒ x = Acos(ωt+φ)

– Như vậy, dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó.

– trường hợp tổng quát, biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính bằng những công thức sau đây:

1561623876gqqdubfjom 1631312161

15616238772b5gdj6zmo 1631312161

3. tác động của độ lệch pha

– Từ công thức trên ta thấy biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào những biên độ A1, Avà độ lệch pha (φ21) của những dao động thành phần.

– Nếu những dao động thành phần cùng pha, tức ∆φ = φ– φ= 2nπ, (n = 0, ±1, ±2,…), thì biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A+ A2.

– Nếu hai dao động thành phần ngược pha, tức ∆φ = φ– φ= (2n+1)π, (n = 0, ±1, ±2,…), thì biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất: A = |A– A2|

4. Ví dụ minh họa phương pháp giản đồ FRE-NEN tổng hợp 2 giao động

– Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

 

15616238800cq1tblfg9 1631312162

– Tìm phương trình dao động tổng hợp của 2 giao động trên.

* Lời giải: Ta vẽ hai vectơ quay biểu diễn hai dao động thành phần tại thời điểm ban đầu.
– vận dụng những công thức tính biên độ và pha của dao động tổng hợp ta có:

1561623876gqqdubfjom 1631312161 1561623884lfldhv7uzr 16313121621561623885zrhe64locs 1631312162

Vậy 

15616238772b5gdj6zmo 16313121611561623890w60pan6eap 1631312163

1561623891n685pn4o02 1631312163

⇒ Vậy phương trình của dao động tổng hợp là: 1561623893ri46gf27ma 1631312163

III. Bài tập về tổng hợp dao động cùng phương cùng tần số và lời giải

° Bài 1 trang 25 SGK Vật lý 12: Nêu cách trình diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.

* Lời giải bài 1 trang 25 SGK Vật lý 12: 

– Mỗi dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) được trình diễn bằng một vectơ quay. Vectơ quay có đặc điểm:vector quayjpg156162227 1631312164– Có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ (chọn lựa chiều dương là chiều của đường tròn lượng giác)

° Bài 2 trang 25 SGK Vật lý 12: Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

* Lời giải bài 2 trang 25 SGK Vật lý 12: 

– Giả sử cần tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

 x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2)

– tuần tự vẽ hai vectơ quay   và 1561620989rkhctv8nis 1631312160 trình diễn cho dao động x1 và dao động x2, tuần tự hợp với trục Ox những góc φ1, φ2.

– Vẽ vectơ tổng hợp 15616209841ilttikkj5 1631312159 là tổng của hai vectơ  và 1561620989rkhctv8nis 1631312160. Vectơ tổng hợp là vectơ quay trình diễn phương trình của dao động tổng hợp.

– Tìm độ dài của 15616209841ilttikkj5 1631312159 bằng công thức:  1561623876gqqdubfjom 1631312161

– Tìm góc hợp bởi 15616209841ilttikkj5 1631312159 và trục Ox bằng công thức: 15616238772b5gdj6zmo 1631312161

– Viết phương trình dao động tổng hợp dạng: x = A.cos(ωt + φ)

° Bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12: Nêu tác động của độ lệch pha (φ2 – φ1) tới biên độ của dao động tổng hợp trong những trường hợp:

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược pha

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc 

* Lời giải bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12:

 Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha Δφ = φ2 – φ1

– Nếu những dao động thành phần cùng pha, tức ∆φ = φ– φ= 2nπ, (n = 0, ±1, ±2,…), thì biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A+ A2.

– Nếu hai dao động thành phần ngược pha, tức ∆φ = φ– φ= (2n+1)π, (n = 0, ±1, ±2,…), thì biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất: A = |A– A2|.

– nếu như hai dao động thành phần có pha vuông góc Δφ = φ2 – φ1 = ±π/2 + 2nπ (n = 0, ±1, ±2,…) thì biên độ dao động tổng hợp 15616238992vq4ewjak4 1631312165

° Bài 4 trang 25 SGK Vật lý 12: chọn lựa đáp án đúng. Hai dao động là ngược pha khi:

A. φ2 – φ1 = 2nπ ;

B. φ2 – φ1 = nπ

C. φ2 – φ1 = (2n – 1)π ;

D. φ2 – φ1 = (2n + 1)π

* Lời giải bài 4 trang 25 SGK Vật lý 12:

– Đáp án đúng: D. φ2 – φ1 = (2n + 1)π

° Bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12: Xét một vecto quay OM→ có những đặc điểm sau:

– Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài.

– Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s

– Tại thời khắc t = 0, vecto OM→ hợp với trục Ox một góc 30o

Hỏi vecto quay OM→ trình diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. x = 2cos(t – π/3)     B. x = 2cos(t + π/6)

C. x = 2cos(t – 30o)     D. x = 2cos(t + π/3)

* Lời giải bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12: 

– Đáp án đúng: B. x = 2cos(t + π/6)

• Vectơ quay OM→ có:

– Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài nên biên độ dao động A = 2.

– Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s nên tần số ω = 1 (rad/s).

– Tại thời khắc t = 0, vectơ 1561623900rh2kbnmvt4 1631312166 hợp với trục Ox một góc 30o nên pha ban đầu là φ = π/6 (rad).

⇒ Phương trình dao động: x = 2.cos(t + π/6).

 

° Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với những biên độ: A1 = √3/2 cm, A2 = √3 cm và những pha ban đầu tương ứng φ1 = π/2 và π2 = 5π/6. Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

* Lời giải bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12:

– trình diễn hai vecto A1 và A2 độ lớn tuần tự là 1561623902clnn7dsnl3 1631312166 (cm), 15616239039lsbh5i7hm 1631312166 (cm) hợp với trục Ox tuần tự những góc 90o và 150o.

– Ta có công thức: A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos(φ2 – φ1) ⇒ A = 2,3 (cm).

1561623905mjugqqhvuh 1631312166 15616239071bbkpcugbb 1631312166

⇒ Vậy phương trình tổng hợp là: x = 2,3.cos(5πt + 0,73π) (cm)

Hy vọng với bài viết tổng hợp 2 giao động điều hòa cùng phương cùng tần số với phương pháp giản đồ FRE-NEN và bài tập ở trên giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để Cmm.edu.vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts