Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng

Giới thiệu về Đền Hùng bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích, bao gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua 3 đoạn văn viết về Đền Hùng giúp những bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập, trau dồi tri thức từ đó biết cách viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội.

Cũng giống như đoạn văn tiếng Việt, khi viết về lễ hội Đền Hùng những bạn cần trình bày bố cục gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Nội dung trong phần mở đầu cần giới thiệu chung về lễ hội đền Hùng, thời gian diễn ra, nguồn gốc của lễ hội thế nào. Tiếp tới là phần thân đoạn cần trình bày: một số hoạt động, ý nghĩa của lễ hội. Cuối cùng những bạn cần nêu cảm nhận chung của mình về lễ hội đó.

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng

Tiếng Anh

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes). It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

Tiếng Việt

Hàng năm, hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền quốc gia tham gia lễ hội quốc gia – Lễ hội Đền Hùng. Đây là buổi lễ tưởng nhớ những Vua Hùng, những người có công dựng nước. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 tới 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10. Vào ngày đó, người dân lao động Việt Nam được nghỉ một ngày. Lễ chính diễn ra tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Nhiều lá cờ cổ và hiện đại được treo dọc theo trục đường vào đền. Trong Lễ hội Đền Hùng có rất nhiều trò chơi dân gian như đu tre, thi thổi cơm thi, cờ người,… Bánh chưng, bánh giày cũng được chuẩn bị để gợi nhớ tới truyền thuyết Lang Liêu ( Vua Hùng thứ 18, người đã phát minh ra những loại bánh này). Đúng là Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

Tiếng Anh

King Hung Temple Festival is a traditional festival that is considered the national festival in Vietnam. The festival commemorates the merit of the first King of Vietnam – Hung Kings. It’s an occasion for every Vietnamese to remember their origin and express their respect as well as gratitude to the ancestors of Vietnamese people. It is from 8th to 11th of the third lunar month in Phu Tho Province. This festival is impressive because there are many people joining it. The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival very much because it is so meaningful and I also like its joyfulness. Joining the pilgrimage to the ancestral land of King Hung Temple these days has become a beautiful tradition of Vietnamese people.

Tiếng Việt

Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội truyền thống được coi là quốc lễ ở Việt Nam. Lễ hội tưởng nhớ công ơn của vị Vua trước tiên của Việt Nam – những Vua Hùng. Là dịp để mỗi người Việt Nam nhớ về cội nguồn và thổ lộ lòng thành kính cũng như hàm ân đối với tổ tiên của người Việt Nam. Đó là từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 3 âm lịch tại tỉnh Phú Thọ. Lễ hội này rất ấn tượng vì có rất nhiều người tham gia. những hoạt động chính là: dâng lên Vua Hùng, đu tre, múa Sư tử, đấu vật, hát xoan. Tôi rất thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa và tôi cũng thích sự vui vẻ của nó. Tham gia hành hương về đất tổ Đền Hùng trong những ngày này đã trở thành một truyền thống đẹp của người Việt Nam.

Tiếng Anh 

Hung Temple Festival is a traditional festival of the Vietnamese people. The mind of people about the festival is toward the ancestors, the source with respect and deep gratitude (Drinking water remember the source).

“Whoever goes backwards
Remember the death anniversary of the 10th of March.”

In order to remember the merits of the Hung Kings who have made publicity, site, King Le Thanh Tong in 1470 and the reign of King Le Kinh Tong in 1601 copied and sealed in Hung Temple, choosing the 11th and 12th of the third lunar month. made the death anniversary of the Hung Kings. By the time of the Nguyen Dynasty – the second year of Khai Dinh officially selected March 10, the lunar calendar was the anniversary of the Hung Kings’ death anniversary and reminded all Vietnamese people to remember the ancestor worship.

According to the annual custom, Hung Vuong’s death anniversary is held at Hung Temple, Viet Tri, Phu Tho. This is a chance for children and grandchildren from all over the country to express their gratitude to those who went before. Because the meaning of the death anniversary of Hung Vuong 10-3 is especially important, the rituals are carried out quite elaborately. When Hung Vuong sacrifices often have music and offerings, a sacrificial committee consists of people with dignitaries to be priests. In addition, on the anniversary of Hung Vuong’s death anniversary, people often decorated with flags, music, costumes and sacrifices. Common items are cow, goat, pig, fruit, banh chung, rice cake, sticky rice, tea, candy, …

On December 6, 2012, the Hung Vuong death anniversary was known to the world when UNESCO recognized the “Hung Vuong worship belief in Phu Tho” as a representative intangible cultural heritage of mankind. On the anniversary of the Hung King’s death on March 10, not only does the tradition of drinking water remember the source, it is also the pride of Vietnamese people in front of international friend.

Despite the thousands of years of history, with many ups and downs but the tradition of “drinking water to remember the source” of the Vietnamese people has never changed. Hung Vuong’s death anniversary is a powerful testament to that.

Tiếng Việt 

Lễ hội đền Hùng là một lễ hội truyền thống của người Việt Nam. Tâm trí của mọi người về lễ hội là hướng về tổ tiên, nguồn với sự tôn trọng và lòng hàm ân sâu sắc (Uống nước nhớ nguồn).

“Dù người nào đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”

Để ghi nhớ công ơn của những Vua Hùng có công khai thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép và đóng dấu kiềm tại Đền Hùng, lựa chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương. tới thời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ hai chính thức lựa chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ những Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên.

Theo tục lệ hàng năm, ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là dịp con cháu từ mọi miền quốc gia trở về đây thổ lộ lòng hàm ân với những người đi trước. Vì ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 là đặc biệt quan trọng nên những nghi tiết được tiến hành khá cầu kỳ. Khi tế lễ Hùng Vương thường có âm nhạc, lễ vật, một ban tế lễ gồm những người có chức sắc được làm chủ tế. Ngoài ra trong ngày giỗ tổ Hùng Vương người ta thường trang trí thêm cờ xí, nhạc lễ, phẩm phục, phẩm vật tế lễ. Những loại phẩm vật thường sử dụng là bò, dê, heo, hoa quả, bánh chưng, bánh giầy, xôi, chè, kẹo,…

Vào ngày 6/12/2012, việc giỗ tổ Hùng Vương đã được cả toàn cầu biết tới khi UNESCO xác nhận “tôn giáo thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế.

Mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, với nhiều biến động thăng trầm nhưng truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt không bao giờ thay đổi. Giỗ tổ Hùng Vương chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó.

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts