Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm

Dưới đây là một số mẫu Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm do Luật Minh Khuê soạn. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thêm ý tưởng cho những bài viết của mình.

1. Từ vựng tiếng Anh để trình bày văn hóa, đời sống, xã hội, kinh tế của một quốc gia

 • Culture (ˈkʌl.tʃər) – Văn hóa: the customs, arts, social institutions, and achievements of a particular nation, people, or group.

Ví dụ: Vietnamese culture is rich in traditions and has a strong emphasis on family values. (Văn hóa Việt Nam giàu truyền thống và có sự tập trung mạnh mẽ vào những trị giá gia đình.)

 • Lifestyle (ˈlaɪf.staɪl) – Đời sống: the way in which a person or group lives, including their habits, attitudes, and activities.

Ví dụ: The urban lifestyle in the country is fast-paced and heavily influenced by technology. (Đời sống đô thị trong quốc gia này diễn ra với tốc độ nhanh và bị tác động mạnh bởi công nghệ.)

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm

 • Society (səˈsaɪ.ə.t̬i) – Xã hội: a group of individuals living together as a community and sharing customs, laws, and organizations.

Ví dụ: The country has a multicultural society with people from diverse backgrounds living harmoniously. (Quốc gia này có một xã hội đa văn hóa với những người có nguồn gốc đa dạng sống hòa thuận với nhau.)

 • Economy (ɪˈkɑː.nə.mi) – Kinh tế: the system of production, distribution, and consumption of goods and services in a particular country or region.

Ví dụ: The country’s economy has experienced significant growth in recent years, particularly in the manufacturing and export sectors. (Kinh tế của quốc gia này đã trải qua sự phát triển đáng kể trong những năm sắp đây nhất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và xuất khẩu.)

 • Tradition (trəˈdɪʃ.ən) – Truyền thống: a belief, custom, or way of doing something that has been followed by a group of people or society for a long time.

Ví dụ: The country celebrates the Lunar New Year with various traditional customs and rituals. (Quốc gia này tổ chức lễ Tết Nguyên đán với nhiều phong tục và nghi lễ truyền thống.)

 • Hospitality (ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i) – Sự hiếu khách: the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors, or strangers.

Ví dụ: The local people are known for their warm hospitality, making tourists feel welcomed and comfortable.

 • Diversity (daɪˈvɜːr.sɪ.ti) – Sự đa dạng: the state of having a variety of different cultures, ethnicities, religions, and backgrounds within a society.

Ví dụ: The country prides itself on its cultural diversity, with people from various ethnicities and religions coexisting harmoniously. (Quốc gia này tự hào về sự đa dạng văn hóa, với những người thuộc nhiều dân tộc và tôn giáo khác nhau sống hòa hợp.)

 • Education (ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən) – Giáo dục: the process of acquiring knowledge, skills, values, and attitudes through teaching, training, or research.

Ví dụ: The country places a strong emphasis on education, with a well-developed system of schools and universities. (Quốc gia này đặt một sự tập trung mạnh mẽ vào giáo dục, với hệ thống trường học và đại học phát triển tốt.)

 • Tradition (trəˈdɪʃ.ən) – Truyền thống: a belief, custom, or way of doing something that has been followed by a group of people or society for a long time.

Ví dụ: The country’s cultural traditions are deeply rooted in its history and are passed down from generation to generation. (Truyền thống văn hóa của quốc gia này được gắn liền với lịch sử và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.)

 • Cuisine (kwɪˈziːn) – Ẩm thực: the style or method of cooking and the food traditions of a particular region or country.

Ví dụ: Vietnamese cuisine is renowned for its fresh ingredients, delicate flavors, and unique balance of herbs and spices. (Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với nguyên liệu tươi sống, hương vị tinh tế và sự cân đối độc đáo giữa những loại thảo mộc và gia vị.)

 • Festivals (ˈfɛs.tɪ.vəlz) – Lễ hội: special events or celebrations that are held to honor religious, cultural, or social occasions.

Ví dụ: The country is known for its vibrant festivals, such as the Lantern Festival and the Water Festival, which showcase the country’s traditions and bring people together. (Quốc gia này nổi tiếng với những lễ hội sôi động, như Lễ hội Đèn và Lễ hội Nước, thể hiện truyền thống và kết đoàn của người dân.)

 • Entrepreneurship (ˌɑːn.trə.prəˈnɜːr.ʃɪp) – ý thức khởi nghiệp: the activity of setting up a business or businesses, taking on financial risks in the hope of profit.
 • Innovation (ˌɪn.əˈveɪ.ʃən) – Đổi mới: the introduction of new ideas, methods, or technologies to improve and create something new.

Ví dụ: The country promotes innovation in various sectors, fostering technological advancements and driving economic growth. (Quốc gia này khuyến khích đổi mới trong những ngành khác nhau, xúc tiến tiến bộ công nghệ và xúc tiến tăng trưởng kinh tế.)

 • Sustainability (səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.t̬i) – vững bền: the practice of using resources in a way that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Ví dụ: The country is committed to sustainable development, implementing policies and initiatives to protect the environment and preserve natural resources. (Quốc gia này cam kết phát triển vững bền, thực hiện chính sách và những sáng kiến để bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)

 • Equality (ɪˈkwɑː.lə.t̬i) – đồng đẳng: the state of being equal in rights, opportunities, and status, regardless of race, gender, or social background.

Ví dụ: The country strives for gender equality, ensuring that women have the same access to education, employment, and decision-making roles. (Quốc gia này nỗ lực đạt được đồng đẳng giới, đảm bảo phụ nữ có cùng quyền tiếp cận giáo dục, việc làm và vai trò trong quyết định.)

 • Community (kəˈmjuː.nə.t̬i) – Cộng đồng: a group of people living in the same area or sharing common interests, beliefs, or goals.

Ví dụ: The country has a strong sense of community, with people supporting and helping each other in times of need. (Quốc gia này có một ý thức cộng đồng mạnh mẽ, với mọi người hỗ trợ và trợ giúp nhau trong những lúc cần thiết.)

 • Infrastructure (ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər) – Cơ sở hạ tầng: the basic physical and organizational structures and facilities needed for the operation of a society or enterprise.

Ví dụ: The country invests heavily in infrastructure development, building modern transportation networks, communication systems, and utilities. (Quốc gia này đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng mạng lưới giao thông hiện đại, hệ thống truyền thông và tiện ích.)

 • Tourism (ˈtʊr.ɪ.zəm) – Du lịch: the activity of traveling for pleasure or to visit different places, often involving the exploration of cultural attractions and natural landscapes.
 • Heritage (ˈhɛr.ɪ.tɪdʒ) – Di sản: the cultural, historical, and natural assets and characteristics that are inherited from past generations and preserved for future generations.

Ví dụ: The country takes pride in its rich cultural heritage, with historical landmarks, ancient ruins, and traditional arts and crafts. (Quốc gia này tự hào về di sản văn hóa phong phú, với những danh lam thắng cảnh lịch sử, di tích cổ đại và nghệ thuật và thủ công truyền thống.)

 • Democracy (dɪˈmɑː.krə.si) – Dân chủ: a system of government in which power is vested in the people, who exercise it through elected representatives or directly.

Ví dụ: The country embraces the principles of democracy, allowing citizens to participate in decision-making processes and exercising their rights and freedoms. (Quốc gia này tán thành những nguyên tắc của chế độ dân chủ, cho phép công dân tham gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện quyền tự do và dân chủ của mình.)

 • Entrepreneur (ˌɑːn.trə.prəˈnɜːr) – Nhà khởi nghiệp: an individual who starts a new business venture, taking on financial risks in the hope of making a profit.

Ví dụ: The country fosters a supportive environment for entrepreneurs, providing resources, funding, and mentorship programs to encourage business innovation and growth. (Quốc gia này tạo môi trường hỗ trợ cho những nhà khởi nghiệp, phân phối nguồn lực, tài chính và chương trình hướng dẫn để khuyến khích sáng tạo và phát triển kinh doanh.)

 • Globalization (ˌɡloʊ.bə.ləˈzeɪ.ʃən) – Toàn cầu hóa: the process of integration and interaction among people, companies, and governments of different nations, driven by international trade, investment, and technology.

Ví dụ: The country has embraced globalization, participating in international trade agreements and attracting foreign investments to boost its economy. (Quốc gia này đã chấp nhận toàn cầu hóa, tham gia những thỏa thuận thương nghiệp quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài để xúc tiến nền kinh tế của mình.)

 • Inequality (ˌɪn.ɪˈkwɑː.lə.t̬i) – Bất đồng đẳng: a disparity or uneven distribution of resources, opportunities, or privileges among individuals or groups within a society.

Ví dụ: The country acknowledges the existence of social inequality and strives to reduce the gap through inclusive policies and social welfare programs.

 

2. Mẫu Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm – Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

One foreign country that I have always wanted to visit is Japan. Japan is a fascinating blend of ancient traditions and modern technology, offering a unique cultural experience. From its vibrant cities to its serene countryside, there is so much to explore and discover in this captivating nation.

One of the main reasons I am drawn to Japan is its rich history and traditional culture. The country is known for its beautiful temples, shrines, and historic sites. I would love to visit Kyoto, often referred to as the cultural capital of Japan, and explore its numerous UNESCO World Heritage Sites, such as the iconic Kinkaku-ji Temple and the historic district of Gion. Experiencing a traditional tea ceremony and witnessing the art of Geisha would be a dream come true.

Moreover, Japan’s natural beauty is awe-inspiring. The country is blessed with breathtaking landscapes, including majestic Mount Fuji, enchanting cherry blossom gardens, and serene bamboo forests. I would relish the opportunity to hike through the picturesque countryside and immerse myself in the tranquility of Japan’s nature.

Additionally, Japanese cuisine is renowned worldwide, and as a food lover, I am eager to indulge in authentic sushi, ramen, and tempura. Exploring the bustling food markets, such as Tsukiji Fish Market in Tokyo, would be a gastronomic adventure.

Furthermore, I am intrigued by Japan’s technological advancements. The country is famous for its futuristic cities, such as Tokyo and Osaka, which are home to towering skyscrapers, bustling streets, and innovative gadgets. Visiting Akihabara, Tokyo’s electronic district, would be like stepping into a sci-fi wonderland.

Lastly, the warmth and politeness of the Japanese people are widely known. Their hospitality and respect for others make visitors feel welcome and valued. I would love to engage with locals, learn about their customs, and perhaps even try to learn a few basic Japanese phrases.

In conclusion, Japan’s blend of ancient traditions, natural beauty, culinary delights, technological marvels, and the kindness of its people make it a country I am eager to visit. It promises a unique and enriching travel experience, and I hope to fulfill my dream of exploring this captivating nation in the near future.

Một quốc gia nước ngoài mà tôi luôn muốn tới thăm là Nhật Bản. Nhật Bản là sự phối hợp hấp dẫn giữa truyền thống thượng cổ và công nghệ hiện đại, mang lại một trải nghiệm văn hóa độc đáo. Từ những thành phố sôi động tới vùng quê yên bình, có rất nhiều điều để khám phá và tìm hiểu trong quốc gia hấp dẫn này.

Một trong những lý do chính khiến tôi bị thu hút tới Nhật Bản là lịch sử phong phú và văn hóa truyền thống của quốc gia này. Nhật Bản nổi tiếng với những ngôi đền đẹp, miếu thờ và di tích lịch sử. Tôi muốn ghé thăm Kyoto, thủ đô văn hóa của Nhật Bản, và khám phá những địa điểm di sản toàn cầu của UNESCO như đền Kinkaku-ji đặc trưng và khu phố cổ Gion. Trải nghiệm buổi lễ trà truyền thống và chứng kiến nghệ thuật Geisha sẽ là giấc mơ trở thành hiện thực.

Hơn nữa, vẻ đẹp tự nhiên của Nhật Bản làm say lòng. Quốc gia này được ban phước với những cảnh quan tuyệt đẹp, bao gồm núi Phú Sĩ tráng lệ, vườn hoa anh đào mê hoặc và rừng tre yên bình. Tôi sẽ thích thú đi bộ đường dài qua vùng quê đẹp như tranh và thư thái trong thiên nhiên của Nhật Bản.

Hơn nữa, ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng trên toàn toàn cầu và với tôi, người yêu thích ẩm thực, tôi nao nức được thưởng thức sushi, ramen và tempura chính hiệu. Khám phá những chợ đông đúc như chợ cá Tsukiji ở Tokyo sẽ là một cuộc phiêu lưu ẩm thực.

Hơn nữa, tôi thích thú với sự tiến bộ công nghệ của Nhật Bản. Quốc gia này nổi tiếng với những thành phố tương lai như Tokyo và Osaka, nơi có những tòa nhà chọc trời, đường phố sầm uất và những thiết bị đột phá. Ghé thăm khu phố điện tử Akihabara ở Tokyo sẽ giống như bước vào một thiên đường khoa học viễn tưởng.

Cuối cùng, lòng nồng nhiệt và lịch sự của người Nhật cũng rất được biết tới. Sự hiếu khách và tôn trọng người khác khiến du khách cảm thấy được chào đón và quý trọng. Tôi muốn tương tác với người dân địa phương, tìm hiểu về phong tục và thậm chí nỗ lực học một vài câu từ tiếng Nhật cơ bản.

Tóm lại, sự phối hợp giữa truyền thống thượng cổ, vẻ đẹp tự nhiên, ẩm thực tuyệt vời, công nghệ tiên tiến và lòng hiếu khách của người Nhật đã khiến tôi nao nức tới thăm quốc gia này. Đó là một trải nghiệm du lịch độc đáo và làm giàu, và tôi hy vọng trong tương lai sắp có thể hiện thực hóa giấc mơ khám phá quốc gia hấp dẫn này.

 

3. Mẫu Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm – Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

One foreign country that I would love to visit is Sweden. Sweden, located in Northern Europe, is renowned for its breathtaking natural landscapes, vibrant cities, and rich cultural heritage. The country offers a unique blend of modernity and tradition, making it an enticing destination for travelers.

One of the main reasons I am drawn to Sweden is its stunning natural beauty. From the mesmerizing Northern Lights in the Arctic region to the picturesque archipelagos along the coast, Sweden boasts a diverse range of landscapes. I would love to explore the pristine forests, tranquil lakes, and majestic mountains that are scattered throughout the country. The opportunity to experience Sweden’s unspoiled wilderness and enjoy outdoor activities like hiking, kayaking, and skiing is truly captivating.

Moreover, Swedish cities have a lot to offer in terms of history, culture, and architecture. Stockholm, the capital city, is a fascinating blend of medieval charm and modern innovation. The historic Gamla Stan (Old Town) with its narrow cobblestone streets and colorful buildings transports you back in time. On the other hand, the modern districts like Södermalm and Norrmalm showcase the city’s contemporary vibe, with trendy cafes, hip boutiques, and cutting-edge design.

Another aspect of Sweden that entices me is its commitment to sustainability and quality of life. Sweden is known for its progressive environmental policies, efficient public transportation systems, and emphasis on renewable energy. Exploring the country’s eco-friendly initiatives and experiencing the high standard of living would be truly inspiring.

Lastly, I am intrigued by Swedish culture and traditions. The country has a rich history, and its museums, art galleries, and cultural festivals offer a glimpse into its past. I would love to delve into Swedish cuisine and savor traditional dishes like meatballs, gravlax, and cinnamon buns. Additionally, I am curious to learn more about the concept of “lagom,” which embodies the Swedish philosophy of balance and moderation in life.

In conclusion, Sweden captivates me with its natural beauty, vibrant cities, sustainability efforts, and unique cultural heritage. The opportunity to explore the country’s diverse landscapes, immerse myself in its history and traditions, and witness its commitment to a sustainable future makes Sweden a dream destination for me.

Một quốc gia nước ngoài mà tôi muốn tới thăm là Thụy Điển. Thụy Điển, nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thành phố sôi động và di sản văn hóa phong phú. Quốc gia này mang tới sự phối hợp độc đáo giữa hiện đại và truyền thống, tạo nên một điểm tới hấp dẫn cho du khách.

Một trong những lý do chính khiến tôi bị thu hút bởi Thụy Điển là vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của nó. Từ ánh sáng phương Bắc đầy mê hoặc ở vùng Bắc Cực tới những quần đảo thơ mộng dọc theo bờ biển, Thụy Điển sở hữu một loạt phong cảnh đa dạng. Tôi muốn khám phá những khu rừng trong sạch, những hồ tĩnh lặng và những ngọn núi hùng vĩ trải rải khắp quốc gia. thời cơ được trải nghiệm thiên nhiên hoang vu của Thụy Điển và tham gia những hoạt động ngoài trời như leo núi, đi kayak và trượt tuyết thật sự hấp dẫn.

Hơn nữa, những thành phố Thụy Điển phân phối nhiều điểm thú vị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Stockholm, thủ đô của quốc gia, là sự phối hợp hấp dẫn giữa sự quyến rũ của thời trung thế kỉ và sự đổi mới hiện đại. Khu phố cổ Gamla Stan với những con phố nhỏ đá cuội và những tòa nhà màu sắc đưa bạn trở lại quá khứ. Mặt khác, những khu đô thị hiện đại như Södermalm và Norrmalm thể hiện sự hiện đại của thành phố, với những quán cà phê thời trang, cửa hàng thời trang và thiết kế tiên tiến.

Một khía cạnh khác của Thụy Điển là cam kết với vững bền và chất lượng sống. Thụy Điển nổi tiếng với chính sách môi trường tiến bộ, hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và sự tập trung vào năng lượng tái tạo. Khám phá những sáng kiến thân thiện về vững bền của quốc gia và trải nghiệm chất lượng sống cao ở đây sẽ thực sự gây ấn tượng đối với tôi.

Cuối cùng, tôi rất tò mò về văn hóa và truyền thống Thụy Điển. quốc gia này có một lịch sử phong phú, và những bảo tồn, phòng trưng bày nghệ thuật và lễ hội văn hóa của nó phân phối cái nhìn sâu sắc về quá khứ của Thụy Điển. Tôi muốn khám phá ẩm thực Thụy Điển và thưởng thức những món truyền thống như thịt viên, cá hồi muối, và bánh quế. Ngoài ra, tôi còn tò mò muốn tìm hiểu về khái niệm “lagom,” thể hiện triết lý Thụy Điển về sự thăng bằng và điềm đạm trong cuộc sống.

Tóm lại, Thụy Điển thu hút tôi bởi vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, những thành phố sống động, nỗ lực vững bền và di sản văn hóa độc đáo. thời cơ khám phá những cảnh quan đa dạng của quốc gia, đắm mình trong lịch sử và truyền thống của nó, và chứng kiến cam kết của Thụy Điển với một tương lai vững bền khiến Thụy Điển trở thành điểm tới ước mong đối với tôi.

 

4. Mẫu Viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn tới thăm – Mẫu số 3

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Nepal, nestled in the majestic Himalayas, is a country that has captivated my imagination and stirred my sense of wanderlust. Known for its breathtaking landscapes, vibrant culture, and warm hospitality, Nepal is a destination that holds immense allure.

As I dream of visiting Nepal, I envision myself trekking through the rugged mountain trails, surrounded by the awe-inspiring peaks of the Himalayas. The iconic Mount Everest, the highest point on Earth, stands tall as a testament to the indomitable spirit of human adventure. The Annapurna Circuit, with its mesmerizing vistas and diverse terrain, promises an unforgettable journey through alpine forests, picturesque valleys, and charming mountain villages.

Beyond its natural splendor, Nepal’s rich cultural heritage beckons me to explore its ancient temples, monasteries, and UNESCO World Heritage sites. The bustling streets of Kathmandu, the capital city, are adorned with intricate architecture and vibrant markets, offering glimpses into Nepal’s artistic and religious traditions. I yearn to immerse myself in the spiritual atmosphere of the sacred Pashupatinath Temple or marvel at the exquisite beauty of the Boudhanath Stupa, a symbol of peace and enlightenment.

The Nepalese people, renowned for their warmth and friendliness, embody the true essence of hospitality. I anticipate engaging in conversations with locals, sharing stories over a steaming cup of chai, and gaining insights into their way of life. Their traditions, festivals, and folk arts reflect a deep connection to nature and a harmonious coexistence with the land.

Moreover, Nepal’s cuisine is a tantalizing blend of flavors, with dishes such as momo (dumplings), dal bhat (lentil soup with rice), and gundruk (fermented leafy greens) enticing my taste buds. Exploring the local markets and savoring authentic Nepalese delicacies will undoubtedly be a culinary adventure to cherish.

In my heart, Nepal represents a journey of self-discovery, an opportunity to reconnect with nature, spirituality, and the resilience of the human spirit. It is a country where breathtaking landscapes, ancient traditions, and the warmth of its people converge to create an unforgettable travel experience. Nepal, with its untamed beauty and cultural treasures, awaits me, and I eagerly await the day when I can embark on this extraordinary adventure.

Nepal, nằm trong dãy Himalaya tuyệt đẹp, là một quốc gia đã thu hút sự tò mò và khơi gợi trong tôi mong muốn khám phá. Nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa sôi động và lòng hiếu khách nồng nhiệt, Nepal là một điểm tới với sức lôi cuốn vô cùng.

Khi tưởng tượng về việc tới thăm Nepal, tôi thấy mình đang đi bộ qua những tuyến đường núi hiểm trở, với những ngọn núi Himalaya tráng lệ bao quanh. Núi Everest nổi tiếng, điểm cao nhất trên Trái đất, đứng vững là biểu tượng cho ý thức phiêu lưu không ngừng của con người. Đường Annapurna, với phong cảnh lôi cuốn và đa dạng địa hình, hứa hứa một cuộc hành trình không thể quên qua rừng thông, thung lũng thơ mộng và làng quê núi xinh đẹp.

Vượt qua vẻ đẹp tự nhiên, di sản văn hóa phong phú của Nepal mời gọi tôi khám phá những ngôi đền cổ, chùa chiền và những di tích Di sản toàn cầu UNESCO. Những con phố tăng tả của thủ đô Kathmandu được trang trí bằng kiến trúc tinh xảo và chợ sầm uất, mang tới cái nhìn tổng quan về truyền thống nghệ thuật và tôn giáo của Nepal. Tôi thèm khát chìm đắm trong không khí tâm linh của Đền Pashupatinath thánh thiện hoặc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của Chùa Boudhanath, biểu tượng của hòa bình và giác ngộ.

Người dân Nepal, nổi tiếng với lòng nồng hậu và thân thiện, mang trong mình bản sắc thành tâm của lòng hiếu khách. Tôi trông đợi được trò chuyện với người dân địa phương, chia sẻ những câu chuyện qua một ly trà nóng sốt và hiểu thêm về cách sống của họ. Truyền thống, lễ hội và nghệ thuật dân gian của họ phản ánh một mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên và sự hòa hợp với đất đai.

Hơn nữa, ẩm thực Nepal là một hòa quyện hương vị hấp dẫn, với những món như momo (bánh hấp), dal bhat (canh đậu với cơm) và gundruk (rau lá lên men) làm đầy khẩu vị. Khám phá những chợ địa phương và thưởng thức những món đặc sản Nepal chính gốc sẽ chắc chắn là một cuộc phiêu lưu ẩm thực đáng nhớ.

Trong trái tim tôi, Nepal đại diện cho một hành trình khám phá chính mình, một thời cơ để tái kết nối với thiên nhiên, tâm linh và sức mạnh kiên cường của ý thức con người. Đó là một quốc gia nơi cảnh đẹp hoang dại, di sản văn hóa và lòng hiếu khách của người dân hòa quyện thành một, tạo nên một trải nghiệm du lịch khó quên. Nepal, với vẻ đẹp hoang vu và những kho báu văn hóa, đang chờ đợi tôi và tôi nao nức chờ tới ngày có thể khởi đầu cuộc phiêu lưu đặc biệt này.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts