Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch kèm từ vựng hay nhất

Dear [Recipient],

I hope this letter finds you well. I am writing to share with you about my recent trip, which was an amazing adventure that I will never forget.

Bạn đang xem bài: Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch kèm từ vựng hay nhất

Last month, I took a trip to [destination], a beautiful city with stunning scenery and rich cultural heritage. During my stay there, I visited many famous landmarks such as [landmark 1], [landmark 2], and [landmark 3], all of which were truly breathtaking. I also had the opportunity to explore the local markets, try traditional cuisine, and interact with friendly locals, which made my experience even more unforgettable.

One of the highlights of my trip was a guided tour of [attraction], which was not only informative but also fun. The tour guide was very knowledgeable and passionate about the history and culture of the city, and I learned so much from them. I also had the chance to participate in a traditional dance performance, which was a lot of fun and allowed me to experience the local culture firsthand.

In addition to the sightseeing and cultural experiences, I also took part in some adventurous activities such as [activity 1] and [activity 2]. These were some of the most thrilling experiences of my life, and I felt a great sense of accomplishment after completing them.

Overall, my trip to [destination] was a wonderful experience that I will always cherish. The sights, sounds, and people I encountered made it an unforgettable adventure, and I can’t wait to plan my next trip back there.

Best regards, [Your Name]

Kính gửi [Người nhận],

Tôi hy vọng lá thư này sẽ tìm thấy bạn trong tình trạng tốt đẹp. Tôi viết thư này để chia sẻ về chuyến du lịch sắp nhất của tôi, một cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tháng trước, tôi đã đi du lịch tới [điểm đến], một thành phố đẹp với phong cảnh tuyệt đẹp và di sản văn hoá phong phú. Trong khi ở đó, tôi đã thăm quan nhiều địa danh nổi tiếng như [địa danh 1], [địa danh 2] và [địa danh 3], tất cả đều rất tuyệt vời. Tôi cũng có thời cơ khám phá những chợ địa phương, thử nghiệm ẩm thực truyền thống và tương tác với người dân địa phương thân thiện, điều này đã làm cho trải nghiệm của tôi trở nên khó quên hơn.

Một trong những điểm nhấn của chuyến đi của tôi là một chuyến thăm quan được hướng dẫn tới [địa điểm thu hút]. Chuyến thăm quan không chỉ cung ứng tri thức mà còn mang lại niềm vui. Hướng dẫn viên rất thông thạo và mê say về lịch sử và văn hóa của thành phố, và tôi đã học được rất nhiều từ họ. Tôi cũng có thời cơ tham gia vào một buổi trình diễn nhảy truyền thống, điều này rất thú vị và cho phép tôi trực tiếp trải nghiệm văn hóa địa phương.

Ngoài việc thăm quan những danh lam thắng cảnh và trải nghiệm văn hóa, tôi cũng tham gia vào một số hoạt động mạo hiểm như [hoạt động 1] và [hoạt động 2]. Đây là những trải nghiệm gây cấn nhất trong thế cục tôi và tôi cảm thấy rất thành công sau khi hoàn thành chúng.

Tổng thể, chuyến đi của tôi tới [điểm đến] là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ mãi mãi giữ trong trái tim. Cảnh quan, âm thanh và những người mà tôi gặp

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button