Viết đoạn văn tiếng Anh về kỹ năng trở nên độc lập

Tổng hợp tài liệu Viết đoạn văn tiếng Anh về kỹ năng trở nên độc lập là một trong những chủ đề rất hay dành cho trình độ tiếng Anh cơ bản. Giúp giáo viên kiểm tra được vốn từ vựng cũng như trình độ ngữ pháp của học sinh. Kỹ năng để trở nên độc lập bằng Tiếng Anh gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, tích lũy vốn từ để viết được đoạn văn hay, đúng, đủ ý. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh, viết về thời tiết yêu thích bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Tom and Jerry.

Đề bài: Viết đoạn văn tiếng Anh về kỹ năng trở nên độc lập

Kỹ năng để trở nên độc lập bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

In my perspective, I think that independence is very important in life. In order to be mature, grow well and to be successful, we need to practice independence. For me, to become an independent person, we need skills like time-management, finding information, getting around on your own, coping with loneliness, general housekeeping, health and hygiene, problem solving and interpersonal communication. But the most important skills is general housekeeping. Furthermore it’s also a basic skill in life that you need to have. It means the management of a home and the work that needs to be done in it, such as doing the laundry, cleaning the house, … needing to do every day. Having general housekeeping skill will help you a lot in independent life. When you have to live far away from your hometown, you will have to do everything yourself. If you are proficient in housekeeping, this problem will become simple. Even if you don’t have your parents by your side, you can still arrange your own life neatly. Thanks to that, you will reduce the pressure when you start living alone. Since then, you will be more independent, more mature and less dependent on your parents. However, general housekeeping skill should be practised when you are still living with your parents, you should not rely too much on your parents. Learning how to become independent will make you become a better person.

Tiếng Việt

Ở góc độ của mình, tôi cho rằng tính tự lập rất quan trọng trong cuộc sống. Để trưởng thành, phát triển tốt và thành công, chúng ta cần rèn luyện tính tự lập. Đối với tôi, để trở thành một người độc lập, chúng ta cần các kỹ năng như quản lý thời gian, tìm kiếm thông tin, tự đi lại, đối phó với sự cô đơn, dọn dẹp nhà chung, sức khỏe và vệ sinh, giải quyết vấn đề và giao tiếp giữa các cá nhân. Nhưng kỹ năng quan trọng nhất là dọn phòng chung. Hơn nữa, đó cũng là một kỹ năng cơ bản trong cuộc sống mà bạn cần phải có. Nó có nghĩa là quản lý một ngôi nhà và những công việc cần phải thực hiện trong đó như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa,… cần phải làm hàng ngày. Có kỹ năng quản lý tổng thể sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống tự lập. Khi phải sống xa quê hương, bạn sẽ phải tự mình làm mọi việc. Nếu bạn thành thạo việc dọn dẹp nhà cửa thì vấn đề này sẽ trở nên đơn giản. Ngay cả khi không có bố mẹ bên cạnh, bạn vẫn có thể tự sắp xếp cuộc sống của mình một cách ngăn nắp. Nhờ đó, bạn sẽ giảm bớt áp lực khi bắt đầu sống một mình. Từ đó, bạn sẽ tự lập hơn, trưởng thành hơn và bớt phụ thuộc vào bố mẹ hơn. Tuy nhiên, kỹ năng nội trợ chung cần được rèn luyện khi bạn còn sống với bố mẹ, không nên dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ. Học cách trở nên độc lập sẽ khiến bạn trơ thành 1 người tốt hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về kỹ năng trở nên độc lập

Tiếng Anh 

Becoming independent is a necessary thing for many young people. That means you are able to take care of yourself, and you don’t have to rely on anyone else. To live independently, you need some skills. One of the most important skills is time management which can help you build your confidence and self-esteem. With good time management skills, you can control everything. You will not feel stressed when exam dates are approaching. Next, you need to become more assertive. Other people will think you are dependent person if you always say “yes” to them. If you can learn to become more assertive, this will mean that you know when it’s OK to say no and put yourself first. To sum up, when you can master them, you will find out that they are great keys to success and you can become independent.

Tiếng Việt

Trở nên không phụ thuộc vào ai đó là một điều cần thiết của nhiều bạn trẻ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tự chăm sóc bản thân và không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Để sống độc lập, bạn cần một số kỹ năng. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là quản lý thời gian có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng. Với kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn có thể kiểm soát mọi thứ. Bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng khi ngày thi đang đến gần. Tiếp theo, bạn cần trở nên quyết đoán hơn. Người khác sẽ nghĩ bạn là người phụ thuộc nếu bạn luôn nói “có” với họ. Nếu bạn có thể học cách trở nên quyết đoán hơn, điều này có nghĩa là bạn biết khi nào thì nên nói không và đặt bản thân lên trên hết. Tóm lại, khi bạn có thể làm chủ chúng, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chính là chìa khóa thành công và bạn có thể trở nên độc lập.

Kết luận: 

Như vậy cmm.edu.vn đã giúp các bạn một phần nào đó để xây dựng nên một bài văn hay . Để củng cố thêm kiến thức cho bản thân các em cũng có thể tham khảo các tài liệu khác ở trong thư viện mà có lẽ một trong những tác phẩm ấy có thể là đề văn thi THPTQG . Chúc các em luôn đạt thành tích cao trong học tập – cảm ơn đã đón đọc !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *