Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai là một trong những chủ đề rất hay nằm trong chương trình tiếng Anh 9 Unit 11. Tài liệu bao gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi vốn từ, luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một tốt hơn.

Thanh thiếu niên là thế hệ kế tiếp, là những người sẽ xây dựng và vận hành đất nước sau này. Họ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội. Vậy vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai là gì? Mời các bạn cùng đón đọc bài viết dưới đây của cmm.edu.vn nhé.

Writing about the roles of teenagers in the future

Tiếng Anh

As society grows more and more, the introduction of Western culture becomes more and more clear. The way of life of Vietnamese people also changed markedly. Especially the youth class, the class is considered the future of a country. The ideal of young people now has to be evaluated as much less than before. When families have more conditions, take care of them better. They do not understand the misery of lack so the life is very loose, the first generation is relatively poor. On the other hand, due to the conditions from childhood, the children often lack the ideal of healthy living, instead of letting go of play: red-green hair, open clothes, play away, addiction .. In conclusion, the majority of Vietnamese youths today do not have an ideal of true living, there is no standard way to help them orient for the future. This needs to be rectified right away, from parents, communities and the state party. Because this class is the future of a country.

Tiếng Việt

Khi xã hội ngày càng phát triển, sự du nhập của văn hóa phương Tây ngày càng rõ nét. Cách sống của người Việt Nam cũng thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là tầng lớp thanh niên, tầng lớp được coi là tương lai của một đất nước. Lý tưởng của thanh niên bây giờ bị đánh giá là ít hơn trước rất nhiều. Khi gia đình có điều kiện hơn, hãy chăm lo cho họ tốt hơn. Họ không hiểu sự khốn khó của sự thiếu thốn nên cuộc sống rất buông thả, thế hệ đầu tiên tương đối nghèo. Mặt khác, do điều kiện từ nhỏ nên các em thường thiếu lý tưởng sống lành mạnh, thay vào đó là những cuộc ăn chơi sa đọa: tóc xanh đỏ, ăn mặc hở hang, ăn chơi sa đọa, nghiện ngập … Tóm lại, đa số người Việt Nam tuổi trẻ ngày nay không có lý tưởng sống chân chính, không có con đường sống chuẩn mực giúp các em định hướng cho tương lai. Điều này cần được chấn chỉnh ngay từ phía phụ huynh, cộng đồng và đảng bộ nhà nước. Vì tầng lớp này là tương lai của một đất nước.

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

In the past, people didn’t think children will be ones building a country. However, in the future, this view will changed. Teenagers are the next generation, who will be controlling and running the world someday. As a result, teenagers play an important role in society. What they do, what they accomplish, what they are exposed to has every effect on, not only our personal future, but the future of society as a whole. If they develop well, study hard and are always creative, their community will be getting more and more modern. Clearly, every generation grows up in a completely distinct world. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. As teenagers, we need to have faith and power within ourselves. We need to have initiative. We are in charge of the future generations. If we don’t make a change ourselves, how will improvements in society occur?

Tiếng Việt

Trong quá khứ, mọi người không nghĩ là trẻ em là những người xẽ xây dựng đất nước sau này. Tuy nhiên, trong tương lai, quan điểm này sẽ thay đổi. Thanh thiếu niên là thế hệ kế tiếp, người sẽ kiểm soát và điều hành thế giới một ngày nào đó. Như vậy, thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Những gì họ làm, những gì họ đạt được, những gì họ tiếp xúc có tất cả tác động, không chỉ riêng tương lai của chúng ta, mà còn là tương lai của toàn xã hội. Nếu họ phát triển tốt, học tập chăm chỉ và luôn sáng tạo, cộng đồng của họ ngày càng trở nên hiện đại. Rõ ràng, mỗi thế hệ đã lớn lên trong một thế giới riêng biệt. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên của nước đó. Là thanh thiếu niên, chúng ta cần phải có niềm tin và quyền lực trong chính chúng ta. Chúng ta cần có sáng kiến. Chúng ta chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta không thực hiện thay đổi bản thân, làm sao để có cải tiến trong xã hội?

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *